Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Rada schválila úpravy hodnotenia žiadostí

Rada schválila úpravy hodnotenia žiadostí

01. marca, 2022

Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 22. februára 2022 okrem iného venovala aj postupu a kritériám hodnotenia žiadostí, pričom schválila dôležité zmeny v procese hodnotenia a vzala na vedomie aktuálnu informáciu o výsledkoch, ktoré predniesli predsedovia jednotlivých odborných komisií.

Osobitná odborná komisia pre štipendiá v programe 1 posudzovala k poslednému termínu uzávierky vo výzve 5/2021 štyridsaťjeden žiadostí, z ktorých odporučila podporiť jedenásť (štyri na hrané filmy, šesť projektov dokumentárnych diel a jedna žiadosť na animované dielo). Spolu komisia odporučila tentoraz prideliť podporeným žiadateľom sumu 71 tisíc eur. Za celý uplynulý rok tak fond poskytol 46 štipendií v celkovej sume 278 tisíc eur, čo predstavuje výrazný medziročný nárast o 135 %. Poskytnuté štipendiá s určenými jednotkovými sumami a so štandardizovanými vecnými výstupmi podľa typu projektu sa tak vlani ukázali ako vhodný nástroj na zvýšenie efektivity podpory, ktorú fond poskytuje pre filmových tvorcov.

Odborná komisia pre podprogram 1.4 posudzovala vo výzve 1/2022 dvadsaťštyri projektov na školské a vzdelávacie diela, z ktorých odporučila podporiť 18 žiadostí v celkovej sume 56 tisíc eur.

Odborná komisia pre podprogram 2.2 – verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike posudzovala 22 žiadostí, z ktorých odporučila podporiť pätnásť podujatí v celkovej sume odporúčanej 489.500,- eur. Vo väčšine podporených žiadostí ide o etablované periodické podujatia, čo spolu s viacročnými grantami z predchádzajúcich rokov svedčí o tom, že situácia v tejto oblasti audiovízie je stabilizovaná.

Odborná komisia pre podprogram 1.1.1 – vývoj hraných audiovizuálnych diel v druhom kole výzvy 5/2021 posudzovala sedemnásť žiadostí, z ktorých odporučila podporiť šesť projektov v sume 146.500,- eur. Celková podpora vývoja formou dotácií tak vlani dosiahla sumu vyše 717 tisíc eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 10%.

Ku všetkým odporúčaným žiadostiam už boli prijaté rozhodnutia v zmysle zákona.

Dôležitým bodom programu bolo schválenie návrhu na zmeny a doplnenia jedného z kľúčových vnútorných predpisov fondu, ktorými sa riadi jeho podporná činnosť – Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Návrh nového znenia vznikol po podrobných diskusiách na platforme rady aj s viacerými členmi odborných komisií a na zasadnutie rady ho predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák s odôvodnením jednotlivých zmien a doplnení. Okrem viacerých technicko-legislatívnych úprav sú obsahové zmeny zamerané na zjednodušenie a sprehľadnenie postupov v celom hodnotiacom procese. Cieľom je najmä upresnenie a zjednodušenie hodnotiacich kritérií v ich jednotlivých skupinách tak, aby členovia odborných komisií mohli na určené kritériá efektívnejšie prihliadať a odkazovať aj vo svojich slovných hodnoteniach.

Dôležitou zmenou v celom hodnotiacom procese je aj určenie rámcovej sumy pre odbornú komisiu v príslušnom protokole, teda v skupine žiadostí predložených komisii na hodnotenie. Túto sumu oznámi riaditeľ odbornej komisii po ukončení hodnotenia žiadostí a bude slúžiť ako základný rámec pre určenie jednotlivých súm k žiadostiam, ktoré komisia odporúča podporiť. Ak komisia v celkovom súčte týchto odporúčaných súm prekročí určený finančný rámec, bude musieť takéto navýšenie osobitne zdôvodniť pred radou fondu. Tá následne rozhodne o ďalšom postupe najmä vo vzťahu k možnostiam finančného zabezpečenia podpornej činnosti fondu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.