Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Spolupráca AVF a SPP

Spolupráca AVF a SPP

01. júla, 2019

V nadväznosti na zmluvu o spolupráci , ktorú uzavrel Audiovizuálny fond so Slovenským plynárenským priemyslom, a. s. (SPP) v spoločnom záujme podporiť projekty v oblasti audiovizuálnej kultúry, Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 25. júna 2019 rozhodla o spôsobe výberu jednotlivých podporených projektov na účely prezentácie a propagácie SPP ako podporovateľa projektu.
Fond v tejto súvislosti osloví producentské subjekty – prijímateľov finančných prostriedkov určených na podporu produkcie dlhometrážnych kinematografických diel, ktorých projekty podporené fondom v produkcii (s vecným výstupom hotové dielo) majú predpokladaný dátum distribučnej premiéry v kinách na území SR v období od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2020. Na tieto projekty môžu prijímatelia predložiť fondu návrh spôsobu a rozsahu prezentácie a propagácie SPP pri zabezpečení distribúcie a marketingovej komunikácie podporeného projektu.
Na základe žiadosti podporeného prijímateľa a po predložení písomného konceptu distribučnej a marketingovej stratégie vrátane návrhu prezentácie a propagácie SPP môže Audiovizuálny fond dodatkom k zmluve o poskytnutí dotácie prideliť prijímateľovi dodatočné finančné prostriedky určené na zabezpečenie prezentácie a propagácie SPP v súvislosti s projektom.
Záujemca musí fondu v tejto súvislosti predložiť nasledovné dokumenty:
- písomnú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na vyplnenom formulári ,
- kópiu distribučnej zmluvy na distribúciu projektu v kinách na území SR (alebo vyhlásenie žiadateľa, že bude distribúciu projektu zabezpečovať sám bez zmluvy s distributérom) a záväzný dátum distribučnej premiéry,
- podrobný popis distribučnej stratégie v súvislosti s uvedením projektu vrátane predpokladaného počtu predstavení a divákov,
- podrobný popis marketingovej a komunikačnej stratégie v súvislosti s prezentáciou a propagáciou projektu pri jeho uvedení v kinách na území SR,
- predbežný rozpočet (podrobná kalkulácia nákladov) na zabezpečenie marketingovej kampane a verejného uvedenia filmu,
- návrh konkrétneho spôsobu a rozsahu prezentácie a propagácie SPP ako podporovateľa projektu,
- písomný súhlas s použitím informácií o projekte pre účely SPP v jeho komunikácii aj voči tretím osobám.
Žiadosti k projektom, ktoré majú termín distribučnej premiéry v mesiacoch september až november 2019, je potrebné v tlačenej aj elektronickej podobe doručiť kancelárii Audiovizuálneho fondu do 15. júla 2019 do 12.00 hod.
Ostatné žiadosti k projektom, ktoré budú mať termín distribučnej premiéry v mesiacoch december 2019 až december 2020 je potrebné doručiť kancelárii Audiovizuálneho fondu do 31. augusta 2019.
O doručených žiadostiach rozhodne Rada Audiovizuálneho fondu na svojich nadchádzajúcich zasadnutiach dňa 17.7.2019 (žiadosti doručené k 15.7.2019) a na svojom septembrovom zasadnutí. Následne fond v zmysle zmluvy s SPP predloží zmluvnému partnerovi na schválenie koncept propagácie SPP v súvislosti s prezentáciou a distribúciou jednotlivých vybratých projektov a o konečnom rozhodnutí bude operatívne informovať úspešných uchádzačov.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.