Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Nové podmienky podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku

Nové podmienky podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku

01. augusta, 2017

Pred tromi rokmi Audiovizuálny fond na základe novelizácie zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte vytvoril podmienky pre systémové opatrenie, ktorým bolo poskytovanie finančných prostriedkov formou osobitnej dotácie účelovo určenej na podporu audiovizuálneho priemyslu. Dotácia sa poskytuje na princípe spätného vyplatenia finančných prostriedkov vo výške 20% z oprávnených výdavkov vynaložených na produkciu filmových projektov v Slovenskej republike.

Vo väčšine európskych krajín bol takýto systém štátnej podpory súkromných investícií do filmového priemyslu už dlhodobejšie zavedený a prinášal preukázateľné efekty – nielen z hľadiska návratnosti v príjmoch verejných rozpočtov, ale najmä z hľadiska rozvoja audiovizuálneho priemyslu v danej krajine, jeho infraštruktúry, technologickej inovácie aj profesijného zázemia. Hlavným cieľom tohto podporného mechanizmu preto bolo posilniť dlhodobo udržateľný a profesionálny rozvoj audiovizuálneho priemyslu na Slovensku.

Po troch rokoch, aj na základe vyhodnotenia doterajšej praxe, dochádza s účinnosťou od 1. augusta 2017 k zásadnej úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom fondu. Aj tentoraz je legislatívny rámec tejto zmeny tvorený jednak novelizáciou zákona o Audiovizuálnom fonde a najmä nanovo upravenými ustanoveniami vyhlášky Ministerstva kultúry SR o filmovom projekte.

Zmenou podmienok podpory audiovizuálneho priemyslu sa upravuje minimálny časový rozsah filmového projektu a zároveň sa v oblasti audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie prakticky rozširuje možnosť poskytnúť podporu nielen pre hrané diela, ale aj pre dokumentárne a animované diela.

Podľa nového znenia vyhlášky je možné finančné prostriedky poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorý pozostáva z jedného, dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel s časovým rozsahom každého z nich najmenej 70 minút. Rovnako je možné poskytnúť dotáciu aj pre viacdielne audiovizuálne diela primárne určené pre televízne vysielanie. Pre jedno takéto televízne dielo je určený rozsah najviac 13 častí, pričom v prípade hraných seriálov musí mať každá časť najmenej 40 minút a v prípade dokumentárnych alebo animovaných seriálov musí mať každá časť najmenej päť minút.

Zásadnou úpravou je zníženie minimálneho limitu pre oprávnené výdavky, ktorý musí splniť každý žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu. Tento vstupný limit bol v minulosti určený sumou dva milióny eur, čo bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa na Slovensku doteraz neregistroval dostatočný počet filmových projektov. V porovnaní s dvomi desiatkami európskych krajín totiž práve táto podmienka vyšla ako výrazne obmedzujúca a najmenej konkurencieschopná.

Úprava minimálnej sumy oprávnených výdavkov rozdeľuje projekty do dvoch skupín. Pre tie filmové projekty, ktoré sú televíznym hraným seriálom alebo „balíkom“ samostatných filmov, platí vyšší vstupný limit v sume 300 tisíc eur. Pre ostatné projekty – t. j. samostatné filmy, dokumentárne alebo animované seriály platí nižší limit v sume 150 tisíc eur. Zároveň v oboch uvedených skupinách platí, že určená suma nemôže presiahnuť 50% celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu. V platnosti zostáva aj podmienka, že do celkovej sumy oprávnených výdavkov sa nemôžu započítať tie výdavky, ktoré prijímateľ vyúčtuje voči verejným financiám (najmä dotácia z Audiovizuálneho fondu alebo finančný vstup RTVS vyúčtovaný ako súčasť zmluvy so štátom).

Ďalšou úpravou v systéme podpory audiovizuálneho priemyslu je predĺženie termínu, do ktorého musí fond nahlásiť ministerstvám kultúry a financií požadovanú celkovú sumu, ktorá má byť určená na tento účel pre nasledujúci rozpočtový rok. Doterajšia lehota sa z 30. júna posunula na 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Z tejto úpravy teda vyplýva, že projekty, ktoré by mohli čerpať dotácie na podporu audiovizuálneho priemyslu už v roku 2018 podľa nových podmienok, je možné registrovať ešte v priebehu augusta 2017. Ak bude filmový projekt zaregistrovaný neskôr, dotáciu naň bude možné poskytnúť najskôr až z rozpočtu fondu pre rok 2019.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.