Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Čiastočná úprava podmienok poskytovania dotácií

Čiastočná úprava podmienok poskytovania dotácií

02. marca, 2019

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom februárovom rokovaní schválila úpravu ustanovení vzorovej zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry.

V súvislosti so zrušením doterajšej prílohy 3 (spôsob a rozsah uvedenia informácie o podpore projektu fondom) sa v článku 3 vzorovej zmluvy doplnili nové ustanovenia, ktoré presnejšie určujú postup uzavretia dohody medzi fondom a prijímateľom o tom, ako bude uvedená informácia o podpore projektu.

Rada fondu rozhodla aj o aktualizácii prílohy 1 (popis projektu) a prílohy 2 (rámcový rozpočet projektu) k zmluve, predovšetkým vo vzťahu k tomu, aké skutočnosti je prijímateľ povinný oznamovať fondu v súvislosti s realizáciou podporeného projektu. Ak sa v priebehu jeho realizácie zmení názov projektu, jeho charakter (napr. žáner), rozsah, základný tvorivý tím alebo vecný výstup, je prijímateľ povinný o takejto skutočnosti písomne informovať fond. Dôvodom je najmä to, aby bolo možné takéto nové skutočnosti upraviť dodatkom k zmluve ešte pred vyúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov. Prijímateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať fond o takých zmenách v rámcovom rozpočte projektu, ktoré by mali za následok zmenu sumy celkových nákladov alebo celkovej sumy finančného zabezpečenia o viac ako 20% oproti hodnotám uvedeným v prílohe č. 2 zmluvy. Všetky takéto zmeny príloh zmluvy podliehajú súhlasu fondu a realizujú sa písomným dodatkom k zmluve, ktorý môže byť uzavretý najneskôr 30 dní pred termínom vyúčtovania dotácie určeným v zmluve.

Fond v súvislosti s uvedenými úpravami zároveň upozorňuje prijímateľov, že nerešpektovanie uvedených podmienok a neoznámenie zmeny názvu projektu, základných údajov v popise projektu alebo zmeny údajov v rámcovom rozpočte projektu zo strany prijímateľa dotácie, môže príslušný kontrolný orgán považovať za nedodržanie účelu a podmienok použitia poskytnutých finančných prostriedkov a požadovať tak od prijímateľa vrátenie celej dotácie. Vzhľadom na to je naozaj potrebné, aby prijímatelia včas a korektne informovali fond o takých zmenách projektu, ktoré zakladajú dôvod pre prípadnú úpravu zmluvy. Po uplynutí termínu vyúčtovania určeného zmluvou už žiadna takáto úprava nie je možná.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.