Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Výsledky štvrtého rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

Výsledky štvrtého rokovania Rady Audiovizuálneho fondu

02. mája, 2016

Rada Audiovizuálneho fondu sa 26. apríla 2016 zišla na svojom štvrtom rokovaní v tomto roku. Rada schválila výročnú správu AVF za rok 2015. Správa okrem výsledkov činnosti fondu a ukazovateľov jeho hospodárenia za rok 2015 prináša aj viaceré údaje o podpornej činnosti fondu a trendy vývoja slovenskej audiovízie za dlhšie obdobie, s dôrazom na preukázateľne pozitívne výsledky šesťročného aktívneho pôsobenia fondu a jeho podpornej činnosti.

Rada sa na svojom rokovaní oboznámila aj s výsledkami hodnotiaceho procesu a práce odborných komisií pri posudzovaní žiadostí vo výzvach 2/2016, 3/2016 a 8/2015. Riaditeľ fondu Martin Šmatlák zároveň oboznámil radu so svojimi rozhodnutiami o podporených žiadostiach v uvedených výzvach. K informácii o výsledkoch hodnotenia žiadostí vo výzve 8/2015 v podprograme 2.3 – podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel sa rada oboznámila aj s podnetmi príslušnej odbornej komisie na prípadné úpravy tohto podprogramu pre ďalšie obdobie a venovala sa aj predbežnému vyhodnoteniu tejto podpornej aktivity, ktorú fond zrealizoval prvý raz. Túto iniciatívu fondu pozitívne prijali aj predstavitelia profesijných združení distributérov a prevádzkovateľov kín.

Odborná komisia pre podprogram 2.1 – distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel upozornila na to, že v prípade hodnotenia žiadostí v tomto podprograme nie je nevyhnutné uskutočňovať rokovanie o podmienkach zmluvy s každým žiadateľom.

Predsedníčka odbornej komisie pre podprogram 1.5 – minoritné koprodukcie Marta Šuleková predniesla návrh komisie, aby pri podaní žiadosti v tomto podprograme bola určená povinnosť žiadateľa preukázať zabezpečené financovanie na strane majoritného koproducenta najmenej vo výške 50% jeho koprodukčného vkladu.

Podrobné výsledky hodnotenia žiadostí aj informácie k jednotlivým žiadostiam Audiovizuálny fond pravidelne zverejňuje vo svojej verejnej databáze.

Rada na svojom rokovaní schválila aj znenie výzvy číslo 6/2016. Žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu môžu od 2. mája 2016 do 6. júna 2016 na základe tejto výzvy predkladať v programe 1 svoje žiadosti o poskytnutie dotácie určenej na produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie. Osobitnou prioritou tejto výzvy v súčinnosti s RTVS je príprava produkcie hraného audiovizuálneho diela s tematickým zameraním na osobnosť Milana Rastislava Štefánika v kontexte slovenských dejín.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.