Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Úpravy podpornej činnosti fondu

Úpravy podpornej činnosti fondu

02. júla, 2020

Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom piatom rokovaní 23. júna 2020 zaoberala ďalšími návrhmi na operatívne opatrenia pre podpornú činnosť fondu. Návrhy na úpravu štruktúry podpornej činnosti pre rok 2020 a nový vnútorný predpis pre program 5 predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

Rada schválila zmeny a doplnenie aktuálnej štruktúry podpornej činnosti pre programy 1, 2 a 5. Oblasť tvorby a realizácie audiovizuálnych diel aj ich uvádzanie na verejnosti boli najvýraznejšie postihnuté v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku. Preto rada schválila odloženie termínu splnenia povinnosti prijímateľov dotácií v programe 1 vo vzťahu k vyúčtovaniu a úhrade podielu fondu z obchodného zhodnotenia podporených projektov. Namiesto pôvodne určeného dátumu 31.7.2020 môžu podporené producentské spoločnosti vyúčtovať a uhradiť tento podiel fondu až do 31.7.2021. Fond tak vytvoril prijímateľom dotácii možnosť pre lepšie obchodné zhodnotenie ich audiovizuálnych diel a zároveň ich odbremenil od aktuálnej administratívnej a finančnej povinnosti v tomto podnikateľsky neľahkom období.

V oblasti podpory distribúcie Audiovizuálny fond zrušil povinnosť prijímateľov vyúčtovať podiel fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporeného projektu v prípade, ak ide o distribúciu  audiovizuálneho diela, ktoré malo odloženú distribučnú premiéru alebo prerušenú distribúciu v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak žiadateľ predloží fondu čestné vyhlásenie o skutočnostiach, ktoré spôsobili odloženie alebo prerušenie distribúcie podporeného diela, fond v takomto prípade neuplatní svoj zmluvný podiel na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu. Rada tiež schválila návrh na zníženie miery povinného spolufinancovania projektu žiadateľom na podporu distribúcie (podprogramy 2.1.1 a 2.1.2) pre rok 2020 na najnižšiu možnú mieru 1%.

Pre podporu festivalov a podujatí, ktoré museli v dôsledku opatrení voči COVID-19 zmeniť termín svojho konania, rada prerokovala princíp možnej kompenzácie nákladov na tovary alebo služby, ktoré prijímateľ dotácie preukázateľne nebude môcť použiť v náhradnom termíne konania podujatia. V odôvodnenom prípade tak môže organizátor podporeného podujatia na základe vyúčtovania takýchto nákladov požiadať o zvýšenie poskytnutej dotácie. V takomto prípade sa bude môcť fond podieľať na úhrade týchto nákladov spravidla rovnakým podielom, akým sa podieľa aj na financovaní celého podujatia. O jednotlivých žiadostiach bude rozhodovať rada fondu.

Rada schválila aj nový vnútorný predpis fondu – Metodické usmernenie k poskytovaniu finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Tento predpis bol vypracovaný na základe aplikačnej praxe a v nadväznosti na ostatnú novelizáciu zákona o Audiovizuálnom fonde. Na jednom mieste sa tak sumarizuje celá problematika a proces poskytovania dotácií na podporu audiovizuálneho priemyslu od registrácie filmového projektu, cez žiadosť o podporu až po poskytnutie finančných prostriedkov.

V súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov v programe 5 rada zároveň schválila úpravu pre určenie osobitných podmienok o podiele fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu podporeného v produkcii. Ak je audiovizuálne dielo podporené v programe 1 a zároveň aj v programe 5, do výpočtu pre určenie podielu fondu bude zahrnutý súčet súm dotácií poskytnutých v obidvoch programoch podpornej činnosti fondu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.