Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Informácia pre žiadateľov

Informácia pre žiadateľov

04. marca, 2020

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 25. februára 2020 na návrh riaditeľa schválila úpravy zásad poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Aktualizované znenie jedného zo základných vnútorných predpisov pre podpornú činnosť fondu súvisí s legislatívnymi zmenami zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Praktickým podnetom aktuálnych zmien bolo aj postupné rozšírenie funkcionality informačných systémov verejnej správy a ich dostupnosti pre fond.

Novou úpravou sa zjednodušili niektoré administratívne povinnosti pre žiadateľov, najmä pri predkladaní dokladov a potvrdení potrebných k poskytnutiu dotácie, pôžičky alebo štipendia. Časť z týchto povinností totiž prevzal fond, ktorý legislatívnou úpravou získal oprávnenie overovať si dôležité skutočnosti o žiadateľoch priamo v informačných systémoch verejnej správy. Na druhej strane však táto zmena priniesla aj výrazný nárast administratívnych činností kancelárie fondu.

Vnútorný predpis fondu rozlišuje povinné prílohy a potvrdenia, ktoré musí žiadateľ predložiť najprv pri podaní žiadosti a neskôr pred uzavretím zmluvy o poskytnutí dotácie. Vo fáze podania žiadosti väčšina žiadateľov dokladuje svoju spôsobilosť a bezúhonnosť iba formou čestného vyhlásenia. Dokument preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa fond overí priamo v príslušnom informačnom systéme verejnej správy a žiadateľ takýto dokument už nemusí predkladať.

Pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie alebo pôžičky musí podporený žiadateľ predložiť fondu úradné potvrdenia príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii, ani nebol na neho podaný návrh na zápis do likvidácie. Žiadateľ musí predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory exekútorov o tom, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie a tiež potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

Všetky uvedené potvrdenia sa fondu naďalej predkladajú ako originál alebo ako osvedčená kópia. Musia byť vystavené s dátumom nie skorším ako tri mesiace pred dňom doručenia fondu. Potvrdenia sú platné pre príslušný kalendárny rok, v ktorom boli odovzdané a pre nasledujúce dva kalendárne roky. Zároveň je žiadateľ povinný písomne informovať fond o akejkoľvek zmene uvedenej v niektorom z potvrdení.

Podporený žiadateľ pred podpisom zmluvy predkladá fondu na predpísanom formulári aj podpísané čestné vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci, k povinnosti zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, k vysporiadaniu finančných vzťahov žiadateľa so subjektmi verejnej správy ako aj vyhlásenie o tom, že osoby personálne alebo majetkovo prepojené so žiadateľom majú s fondom vysporiadané finančné vzťahy.

Podporený žiadateľ o štipendium ako fyzická osoba predkladá fondu iba podpísané čestné vyhlásenie, že proti nemu nie je vedené exekučné konanie, má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy, nie je majetkovo ani finančne prepojený s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou, ktorá nemá vysporiadané finančné vzťahy s fondom a že nebol na neho vyhlásený osobný bankrot.

Fond poskytuje finančné prostriedky podporeným žiadateľom na základe zmluvy, ktorej účinnosť je podmienená povinným zverejnením. Fond preto pred zverejnením zmluvy overí v informačných systémoch verejnej správy príslušné skutočnosti o žiadateľovi a o jeho finančných vzťahoch k Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, colnému úradu a daňovému úradu. Ak fond pritom zistí, že tieto subjekty evidujú nedoplatky žiadateľa, nezverejní zmluvu a neposkytne finančné prostriedky žiadateľovi až do vysporiadania všetkých jeho zistených nedostatkov. Tie žiadateľ však musí vysporiadať najneskôr do 90 dní odo dňa podpisu zmluvy, pretože podľa príslušných predpisov po uplynutí tejto lehoty nezverejnená zmluva zaniká.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.