Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Dôležité zmeny vnútorných predpisov fondu

Dôležité zmeny vnútorných predpisov fondu

06. februára, 2012

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom prvom zasadaní v roku 2012 schválila návrhy na čiastkové úpravy vnútorných predpisov fondu. Návrhy predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák v nadväznosti na odporúčania pracovnej skupiny aj na pracovné rokovanie členov rady.

Aktuálne úpravy vyplývajú z priebežnej evaluácie procesu podpornej činnosti fondu. Ich zámerom je zabezpečiť vyššiu efektivitu a transparentnosť tohto procesu pri vysokom počte predkladaných aj podporených žiadostí. Prijaté zmeny súvisia aj s postupným začleňovaním všetkých čiastkových činností (podávanie, administrácia, hodnotenie, rozhodovanie, zmluva, vyúčtovanie) do elektronického registračného systému fondu.

Zmeny vo vzorovej zmluve o poskytnutí dotácie/štipendia sa týkajú tých situácií, keď sa v priebehu realizácie zmení názov projektu a najmä názov jeho výstupu (najčastejšie sa tak stáva pri audiovizuálnych dielach). O každej takejto zmene je prijímateľ povinný informovať kanceláriu fondu, ktorá príslušnú zmenu názvu zaeviduje aj v registračnom systéme. Prijímateľovi pribudla aj povinnosť informovať fond o prvom verejnom uvedení (premiére) audiovizuálneho diela v prípade, ak takéto dielo je predmetom podporenej žiadosti.

Cieľom týchto zmien je prepojiť informácie o jednotlivých žiadostiach s konkrétnymi vecnými výstupmi (audiovizuálnymi dielami) po ich dokončení a verejnom uvedení. Verejnosť tak bude môcť prostredníctvom registračného systému fondu získať informácie o celej „histórii“ projektu – od podania žiadosti, cez zmluvu, vecné vyhodnotenie až po dokončený projekt a jeho výsledky. Zároveň prijímatelia finančných prostriedkov z fondu budú môcť do systému editovať informácie o jednotlivých projektoch, pripájať odkazy na externé zdroje a uvádzať ďalšie relevantné informácie o svojej činnosti.

Ďalšou zmenou pri poskytovaní finančných prostriedkov z fondu je úprava režimu poskytovania splátok jednotlivých dotácií. Po podpise zmluvy môže žiadateľ dostať prvú splátku najviac 15% z poskytnutej dotácie. Hlavnú splátku (spravidla 80% z poskytnutej dotácie) fond poskytne až vtedy, keď prijímateľ preukáže, že má zabezpečené zdroje na realizáciu projektu vo výške aspoň 60% podľa rámcového rozpočtu projektu a plánu jeho finančného zabezpečenia. Do uvedeného limitu sa okrem vkladu žiadateľa a tretích osôb započítava aj poskytnutá dotácia z fondu, ako aj prípadné vecné plnenie s preukázateľnou finančnou kalkuláciou. Ak prijímateľ preukáže zabezpečenie realizácie projektu vo výške najmenej 60% rozpočtu už ku dňu podpisu zmluvy, môže fond vyplatiť obidve splátky naraz. Účelom tejto úpravy je najmä zvýšenie preventívnej kontroly použitia finančných prostriedkov fondu vo vzťahu k realizácii projektu, ako aj spresnenie kalkulácie rozpočtov jednotlivých žiadostí.

Rada fondu schválila aj úpravu procesu predkladania a kontroly žiadostí. Zmena sa týka situácie, keď sa navzájom líšia písomná (tlačená) a elektronická forma žiadosti. Aj podľa doterajších pravidiel žiadosť a všetky jej náležitosti vrátane pripojených dokumentov musia byť identické v tlačenej aj v elektronickej forme. Podľa novej úpravy ak tieto formy žiadosti nie sú v uvedených údajoch a obsahu identické, považuje sa žiadosť za nezaregistrovanú. Fond na takúto žiadosť ďalej neprihliada a kancelária vráti takúto žiadosť žiadateľovi.

Rada schválila aj návrh na doplnenie novej povinnej prílohy, ktorú bude žiadateľ predkladať spolu so žiadosťami na distribúciu slovenských audiovizuálnych diel v programe 2. K takejto žiadosti bude potrebné predložiť aj potvrdenie o zápise slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel, alebo aspoň kópiu žiadosti o takýto zápis podanej na ministerstvo kultúry. Žiadateľ o podporu distribúcie tiež musí uviesť v žiadosti informáciu o určení vekovej vhodnosti každého audiovizuálneho diela, ktoré je predmetom žiadosti. Účelom týchto zmien je prepojenie podpornej činnosti fondu so zákonnými povinnosťami, ktoré určuje zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov (audiovizuálny zákon).

Rada čiastočne upravila aj postup odborných komisií pri posudzovaní a hodnotení žiadostí. V procese ich bodového hodnotenia sa dôslednejšie oddelia dve fázy – posudzovanie obsahu (prvé kolo) a posudzovanie rozpočtu, realizačného plánu, finančného zabezpečenia a kreditu žiadateľa (druhé kolo). Posudzovanie obsahu je totiž primárnym kritériom pre poskytnutie podpory z fondu aj vo vzťahu k schéme štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom fondu. Žiadosť, ktorá podľa hodnotenia komisie nie je vyhovujúca z obsahového hľadiska, nemôže byť podporená. Aj preto sa komisie v druhom kole bodového hodnotenia budú venovať už iba tým žiadostiam, ktoré z obsahového hľadiska získajú viac ako 50% maximálneho možného počtu bodov. Prezentácie žiadateľov a ich projektov sa následne uskutočnia už len k týmto žiadostiam pred ich hodnotením v druhom kole bodovania.

Rada sa na rokovaní oboznámila aj s informáciou riaditeľa o pozitívnych výsledkoch hospodárenia fondu v roku 2011, schválila rozpočet fondu na rok 2012 a vzala na vedomie bilanciu príjmov a výdavkov fondu určenú pre zostavenie fiškálneho rámca rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015. Podrobné informácie o priebehu a výsledkoch prvého rokovania rady fondu v roku 2012 sú uvedené v zápise z rokovania.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.