Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Finančné zabezpečenie činnosti fondu

Finančné zabezpečenie činnosti fondu

07. apríla, 2020

Audiovizuálny fond v aktuálnej situácii kontinuálne pokračuje vo výkone svojej podpornej činnosti aj v administrácii žiadostí, zmlúv a vyúčtovaní. Vďaka zmluve, ktorú pred niekoľkými dňami operatívne podpísala ministerka kultúry Natália Milanová, má fond na tento rok zabezpečený základný zdroj svojho financovania.

Podľa zmluvy ministerstvo kultúry do 30. apríla uhradí fondu príspevok zo štátneho rozpočtu určený zákonom na podporu audiovizuálnej kultúry v sume 6 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky zabezpečia základnú činnosť fondu v tomto roku, ktorú fond aj doteraz mohol neprerušene vykonávať vďaka zodpovednému hospodáreniu počas predchádzajúcich období. Okrem toho predpokladáme významný príjem z príspevkov neštátnych prispievateľov, nakoľko tieto sa vypočítajú na základe ich príjmov za predchádzajúci rok. V ňom ešte nedošlo k citeľnému poklesu príjmov, ktoré tvoria základ pre výpočet príspevku do fondu. Viacerí prispievatelia svoj príspevok už v tomto roku uhradili. Ak by niektorí mali v dôsledku aktuálnej situácie problémy s úhradou svojho príspevku v zákonom určenom termíne 31. júla, fond je pripravený takéto prípady riešiť individuálnou dohodou o určení splátkového kalendára riadne vyúčtovaného príspevku.

V súvislosti s finančným zabezpečením fondu preto chceme ubezpečiť prijímateľov dotácií a štipendií, že pre všetky podporené projekty, na ktoré fond už uzavrel zmluvu, máme zabezpečené finančné prostriedky v celej sume našich ešte neuhradených zmluvných záväzkov. Realizácia týchto projektov môže pokračovať ďalej s tým, že prípadné prerušenie alebo odloženie realizácie jednotlivých projektov budeme riešiť úpravou zmluvy a termínov vyúčtovania resp. odovzdania vecných výstupov projektu. Nové zmluvy bude fond uzatvárať priebežne po aktualizácii harmonogramu realizácie jednotlivých podporených projektov.

Podpora audiovizuálneho priemyslu v programe 5 je pre rok 2020 tiež zabezpečená zmluvou medzi fondom a ministerstvom kultúry v zmysle zákona. Projekty podporené v prvom štvrťroku fond uhrádzal vďaka zostatku z minulého roka. Na tie projekty, ktoré aktuálne zaregistrovali žiadosť o vyplatenie dotácie, má fond podľa zmluvy s ministerstvom dostať financie v prvej splátke do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Ďalšie projekty na podporu audiovizuálneho priemyslu budú zabezpečené režimom splátok dohodnutých v zmluve. Na základe oznámenia skutočne potrebnej sumy vypočítanej podľa doručených žiadostí v programe 5 ministerstvo poskytne fondu druhú splátku na podporu audiovizuálneho priemyslu do 30. júna a tretiu splátku do 30. septembra, a to v súčte až do celkovej sumy príspevku cca 7,5 milióna eur na podporu audiovizuálneho priemyslu v roku 2020.

Vzhľadom na to chceme ubezpečiť žiadateľov, ktorí majú zaregistrované filmové projekty v programe 5 a zároveň nám do 31. augusta minulého roka nahlásili očakávané čerpanie dotácie počas roka 2020, že aj v podpore audiovizuálneho priemyslu fond kontinuálne pokračuje bez zásadnejších zmien režimu podávania žiadostí a úhrady dotácií. Zároveň budeme v súčinnosti s ministerstvom kultúry operatívne riešiť problém možného vypršania platnosti už vydaných osvedčení o registrácii filmového projektu v tých prípadoch, keď žiadateľ musí posunúť termíny realizácie svojho projektu v dôsledku aktuálnej situácie.

Všetky prípady a problémy žiadateľov spôsobené súčasnou krízou sme pripravení riešiť najmä otvorenou a operatívnou komunikáciou. Preto naďalej privítame konštruktívne podnety a návrhy aj na prípadnú úpravu podpornej činnosti fondu tak, aby sme spoločne dokázali nielen prekonať dočasné krízové opatrenia, ale najmä sa včas pripraviť na návrat filmárov „na pľac“ aj divákov do našich kín.

Sme s vami, sme tu pre vás.

Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.