Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018

09. januára, 2018

Prvé rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2018 sa uskutoční v utorok 16. januára 2018 o 14.00 hod. v sídle fondu.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania

1. Informácia o výsledkoch hodnotenia žiadostí podľa článku 10 ods. 12 VP AVF č. 2/2009 Štatút Audiovizuálneho fondu v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona (neverejné rokovanie)

1.1. Informácia o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 5/2017 v podprograme 1.1 (druhé kolo)

2. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu v období medzi zasadnutiami a kontrola plnenia úloh a uznesení

2.1. Informácia o činnosti Audiovizuálneho fondu

2.1.1. Informácia o príprave novely zákona

2.1.2. Informácia o uzavretí zmluvy o spolupráci medzi Audiovizuálnym fondom a SPP a. s.

2.1.3. Informácia o predĺžení účinnosti zmluvy s dodávateľom Applied Software Consutlants s.r.o.

2.2. Návrh na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých podľa:

2.2.1. zmluvy č. AVF 884/2015-5/1.1.1 na realizáciu projektu „PENTCHO, príbeh parníka“ žiadateľa „SANDBERG Film s.r.o.“

2.2.2. zmluvy č. AVF 655/2016-7/1.2.2 na realizáciu projektu „Čelom k smrti“ prijímateľa „All4films s.r.o.“

2.2.3. zmluvy č. AVF 96/2017-2/1.2.2 na realizáciu projektu „Pozsony in der zukunft (alt. názov Drakula na koľajniciach)“ prijímateľa „I.N.P. s.r.o.“

2.3. Kontrola plnenia úloh a uznesení

3. Informácia o činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu

4. Informácia o výsledku hospodárenia Audiovizuálneho fondu za rok 2017 a návrh rozpočtu Audiovizuálneho fondu na rok 2018

5. Návrhy výziev Audiovizuálneho fondu č. 2 až 6/2018

6. Návrh záväzného zoznamu slovenských kinematografických diel, ktoré mali v roku 2017 distribučnú premiéru alebo obnovenú premiéru v sieti kín v Slovenskej republike

7. Rôzne


7.1. Návrh postupu pri zriadení Národnej filmovej agentúry / Slovak Film Commission.


Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.