Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Úprava pravidiel vyúčtovania dotácií

Úprava pravidiel vyúčtovania dotácií

09. októbra, 2018

Dňa 1.9.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 211/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde. Do zákona o Audiovizuálnom fonde bolo doplnené nové ustanovenie § 22aa o vyúčtovaní finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry. Toto ustanovenie upravuje základné pravidlá a podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.

Zákon jednoznačne vymedzuje obsah pojmu oprávnené výdavky iba na tie výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu. Oprávnené výdavky musia byť pri vyúčtovaní dotácie identifikovateľné, preukázateľné originálnymi účtovnými dokladmi a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry v súlade so zákonom o účtovníctve. Jedinú výnimku z tohto pravidla ustanovuje zákon v § 22aa ods. 4 vo vzťahu k tzv. paušálnym výdavkom, ktoré sú novou kategóriou oprávnených výdavkov.

Paušálne výdavky tvoria prevádzkové výdavky a administratívne výdavky prijímateľa dotácie nevyhnutné na realizáciu projektu. Takéto výdavky prijímateľ nemusí pri vyúčtovaní zdokladovať účtovnými dokladmi. Paušálne výdavky môže prijímateľ uplatniť v rozpočte a vo vyúčtovaní najviac vo výške 7% z celkovej sumy dotácie poskytnutej na realizáciu projektu. Samozrejme, že v prípade následnej kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých z fondu musí prijímateľ vedieť kontrolnému orgánu preukázať, že v čase realizácie projektu mal riadne zaúčtované prevádzkové a administratívne výdavky aspoň v sume uplatnených paušálnych výdavkov.

Novela zákona jednoznačnejšie upravila aj uplatňovanie sankcií fondom. Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve. Ak prijímateľ finančných prostriedkov použije finančné prostriedky fondu v rozpore s účelom uvedeným v zmluve, je povinný vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky v lehote určenej fondom. Ak prijímateľ finančných prostriedkov nevráti všetky neoprávnene použité prostriedky v určenej lehote, je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 0,05% z neoprávnene použitých finančných prostriedkov. Pokuta sa vypočíta za každý deň omeškania od uplynutia určenej lehoty až do dňa vrátenia týchto prostriedkov fondu.

Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami fondu a hospodárenia s nimi vykonávajú u prijímateľov aj príslušné kontrolné orgány (napríklad Najvyšší kontrolný úrad, Úrad vládneho auditu a pod.). Prípadný odvod do štátneho rozpočtu, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu ukladá a vymáha od prijímateľa Úrad vládneho auditu. Audiovizuálny fond nemá oprávnenie kontrolovať a ukladať sankcie podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Uvedené legislatívne zmeny spôsobili aj neplatnosť niektorých doterajších ustanovení v zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu. Tým ale nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy ani jej celku. Takáto situácia sa týka niekoľkých desiatok prijímateľov finančných prostriedkov, ktorých kancelária fondu v týchto dňoch písomne informuje o podrobnostiach legislatívnych zmien a o ich vplyve na vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

Zároveň kancelária fondu pripraví a zverejní zoznam najčastejších nedostatkov, ktoré nachádza pri kontrole vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov. V tejto súvislosti kancelária fondu upozorňuje prijímateľov aj na to, že audítorské správy, ktoré prijímatelia predkladajú k vyúčtovaniam, v niektorých prípadoch obsahujú taký výrok audítora, ktorý preukázateľne nezodpovedá predloženému vyúčtovaniu ani zmluvným podmienkam. Vzhľadom na to, že v takýchto prípadoch môže ísť o nedôslednosť prístupu na strane audítora, bude Audiovizuálny iniciovať v tejto veci rokovanie aj s predstaviteľmi Slovenskej komory audítorov.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.