Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Zjednodušenie administratívy pri vyúčtovaní dotácií

Zjednodušenie administratívy pri vyúčtovaní dotácií

14. decembra, 2015

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 8. decembra 2015 okrem iného schválila aj úpravu vnútorných predpisov fondu, ktorú predložil riaditeľ fondu. Návrhy na jednotlivé zmeny vychádzajú z odporúčaní dozornej komisie aj z potreby zjednodušiť administratívne procesy v súvislosti s použitím a s vyúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov.

Zmeny vnútorných predpisov iniciovala rada fondu a konkrétne návrhy najskôr prerokovala pracovná skupina v zložení Ivo Brachtl, Miloslav Luther, Anton Škreko a Martin Šmatlák. Základným zámerom prijatých úprav je zníženie administratívy pri vyúčtovaní poskytnutých dotácií a zvýšenie flexibility pre prijímateľov pri použití poskytnutých prostriedkov z fondu.

Dozorná komisia na svojom piatom rokovaní v tomto roku odporučila zrušiť viazanie výdavkov pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie na jednotlivé skupiny výdavkov s toleranciou prekročenia 20% poskytnutej sumy na príslušnú nákladovú skupinu. V nadväznosti na to rada fondu schválila úpravu vzorovej zmluvy na poskytnutie dotácie aj úpravu pravidiel pri predkladaní a pri kontrole vyúčtovaní. V praxi to bude pre prijímateľov znamenať vyššiu flexibilitu pri použití poskytnutých finančných prostriedkov, nakoľko tieto budú môcť použiť na akékoľvek oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou projektu. V tejto súvislosti sa v rámcovom rozpočte ruší aj limitovaná položka „zúčtovateľná rezerva na nepredvídateľné výdavky“. Ako limitované položky vyúčtované voči poskytnutej dotácii zostávajú prevádzkové náklady (najviac 10% poskytnutej dotácie) a výdavky na právne služby, účtovnícke a ekonomické služby alebo audit (najviac 5% poskytnutej dotácie).

Pokiaľ ide o predkladanie vyúčtovaní, tak zmenou vnútorného predpisu VP AVF 1/2009 – Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu (zásady poskytovania) rada fondu zrušila doterajší administratívne komplikovaný režim predkladania a prerokovania žiadostí o zmenu termínu vyúčtovania. Termín vyúčtovania je v zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov fondu v zásade určený dohodou oboch strán a v nadväznosti na harmonogram realizácie projektu, takže zohľadňuje návrh žiadateľa aj realizačný plán projektu, na ktorý sú poskytnuté finančné prostriedky.

Prípadné zmeny harmonogramu realizácie projektu a časového použitia poskytnutých finančných prostriedkov rada ponechala v štandardnom režime, ktorý je určený ustanoveniami v článku 6 zásad poskytovania. Podľa týchto ustanovení prijímateľ predloží fondu vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov v určenom termíne. Ak prijímateľ predloží iba čiastočné vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov, v komentári k vyúčtovaniu a v správe o realizácii projektu uvedie dôvody tejto skutočnosti. Ak kancelária zistí, že vyúčtovanie je iba čiastočné, písomne vyzve žiadateľa, aby v primeranej lehote vyúčtovanie doplnil a odstránil jeho prípadné nedostatky. Ak z dôvodov uvedených žiadateľom vyplýva nevyhnutnosť určiť túto lehotu na viac ako 90 dní, musí o určení takejto lehoty rozhodnúť rada na návrh riaditeľa. Spolu s určením lehoty môže zároveň prijímateľ odôvodnene požiadať aj o predĺženie obdobia oprávnenosti výdavkov. Vo vzťahu medzi fondom a prijímateľom sa touto úpravou rušia viaceré nadbytočné administratívne úkony spojené s doterajším podávaním žiadosti o zmenu termínu vyúčtovania, jej prerokovaním a schválením radou fondu aj s následným vyhotovovaním a zverejňovaním dodatku k zmluve iba vo veci zmeneného termínu vyúčtovania.

Ďalšou úpravou v zásadách poskytovania je nový limit pre povinnú prílohu k vyúčtovaniu, ktorou je správa audítora alebo znalecký posudok licencovaného znalca o zhode predloženého finančného vyúčtovania so zmluvou. Podľa novej úpravy správu audítora alebo znalecký posudok predloží prijímateľ vždy, ak je celková suma finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy 30 000 EUR alebo viac. Touto úpravou sa výrazne zjednodušuje celý administratívny proces vyúčtovania dotácie na strane prijímateľa ako aj administratívnej kontroly vyúčtovania kanceláriou fondu.

Poslednou zmenou zásad poskytovania je presnejšia úprava odmeny výrobcu audiovizuálneho diela ako oprávneného použitia poskytnutých finančných prostriedkov v limite najviac 5% poskytnutej dotácie. Túto odmenu môže prijímateľ uviesť vo vyúčtovaní iba v tom prípade, ak zároveň zmluvne určeným vecným výstupom z realizácie projektu je hotové audiovizuálne dielo vo verzii určenej na uvádzanie na verejnosti, ku ktorému prijímateľ vykonáva práva podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Touto úpravou rada rozhodla o priamom prepojení odmeny výrobcu audiovizuálneho diela na dokončenie diela a na konečného výrobcu jeho audiovizuálneho záznamu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.