Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Zmeny zákona o Audiovizuálnom fonde

Zmeny zákona o Audiovizuálnom fonde

17. júna, 2017

Národná rada Slovenskej republiky schválila 10. mája 2017 zákon číslo 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Článkom V. tohto zákona sa novelizuje aj zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelizácia zákona o Audiovizuálnom fonde vyplynula predovšetkým z potreby stabilizovať príspevok zo štátneho rozpočtu určený na podporu audiovizuálnej kultúry za účelom jej ďalšieho udržateľného rozvoja. Za roky doterajšej podpornej činnosti fondu je rozmach audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku nespochybnitelný a kontinuálny. Preto bolo potrebné, aby sa principiálne zmenil spôsob výpočtu príspevku do Audiovizuálneho fondu zo štátneho rozpočtu s určením na podporu audiovizuálnej kultúry. Pri zriadení fondu bol tento príspevok postavený na princípe, že štát neposkytne fondu menej prostriedkov, než je celková suma, ktorú do fondu odvedú neštátni prispievatelia. Tento princíp však v podstate robil podporu audiovizuálnej kultúry zo štátneho rozpočtu priamo závislou na televíznom reklamnom trhu, výsledkoch distribúcie audiovizuálnych diel a na výnosoch z poskytovania služieb retransmisie.

V nadväznosti na vývoj audiovizuálnej kultúry na Slovensku po roku 2010 a tiež v súvislosti so vznikom nových fondov v oblasti kultúry sa preto ministerstvo kultúry po dohode s ministerstvom financií rozhodlo zmeniť spôsob určenia príspevku zo štátneho rozpočtu do Audiovizuálneho fondu a určiť zákonom garantovanú minimálnu výšku tohto príspevku v sume 6 miliónov eur ročne. Zároveň sa touto legislatívnou úpravou jednoznačne spresňujú podmienky výpočtu príspevku ďalších, zákonom určených prispievateľov finančných prostriedkov do fondu

Novelizácia okrem tejto stabilizácie finančného zabezpečenia podpornej činnosti fondu prináša aj dva ďalšie zásadné okruhy zmien. Prvým je optimalizácia procesov v samotnej podpornej činnosti a druhým je rozšírenie predmetu činnosti fondu.

Na základe požiadaviek vyplývajúcich z doterajšej podpornej činnosti prvá časť zmien zákona slúži na optimalizáciu procesov Audiovizuálneho fondu pri posudzovaní žiadostí o podporu, schvaľovaní žiadostí a vypracúvaní návrhu zmluvy. V tejto súvislosti sa predovšetkým výrazne upravilo zamedzenie konfliktu záujmov členov odborných komisií fondu tak, že zákaz zúčastniť sa na hodnotení žiadostí, ak sa člen komisie stane žiadateľom alebo štatutárnym orgánom žiadateľa, platí len na obdobie hodnotenia takejto žiadosti a len v tej odbornej komisii, ktorej je žiadosť predložená na hodnotenie. Znamená to, že ak sa napríklad člen odbornej komisie pre hrané filmy stane žiadateľom na dokumentárny film alebo na výskum či vzdelávanie, môže v „hranej“ komisii naďalej pôsobiť. Doterajšie zákonné zamedzenie konfliktu záujmov členov odborných komisií bolo zbytočne rozsiahle a jeho dôsledkom v praxi bolo neraz problematické zostavovanie odborných komisií.

Ďalšími menšími úpravami, ktoré novela zákona prináša, je rozšírenie lehôt na prijatie rozhodnutia o podpore z fondu a na predloženie návrhu zmluvy, kde sa určenie týchto lehôt vymedzuje z doterajšieho počtu kalendárnych dní na ten istý počet pracovných dní. Novela zákona tiež ruší horný finančný limit pre výpočet administratívneho poplatku pri podaní žiadosti (doteraz 300 eur), ako aj doterajší spodný limit 50 eur pre výpočet príspevku do fondu.

Rozmach audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku a čoraz väčšmi rastúci význam tohto odvetvia v Európskej únii prináša aj nové úlohy. Novelizáciou zákona sa preto rozširuje predmet činnosti fondu, keď k podpornej činnosti pribudla propagácia audiovízie na Slovensku aj v zahraničí. Zároveň fondu pripadla úloha zhromažďovať, spracovať a poskytovať základné informácie z oblasti audiovízie (databáza Slovenska ako „filmovej krajiny“), ako aj možnosť poskytovať služby spojené s prezentáciou a propagáciou audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Rozšírenie činnosti fondu prinesie aj ďalšie služby prostredníctvom vzdelávacích aktivít, metodicko-poradenskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti. Tieto nové činnosti by sa mali stať základom pre vytvorenie Slovak Film Commission, ktorá slovenskej audiovízii už citeľne chýba. Zároveň sa pre fond novelou zákona otvorila možnosť stať sa prijímateľom finančných prostriedkov Európskej únie, ako aj generovať vlastné príjmy z uvedených nových činností.

Väčšina zmien zákona o Audiovizuálnom fonde nadobudne účinnosť 1. júla 2017 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa finančného zabezpečenia podpornej činnosti fondu (administratívne poplatky a príspevky do fondu), ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2018.

V nadväznosti na schválené legislatívne zmeny fond pripraví nové znenie Smernice na zamedzenie konfliktu záujmov, ako aj ďalšie potrebné úpravy formulárov na podanie žiadosti alebo na vyúčtovanie príspevkov do fondu.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.