Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Návrhy kandidátov do odborných komisií

Návrhy kandidátov do odborných komisií

18. novembra, 2020

V nadväznosti na schválenie Štruktúry podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021 Audiovizuálny fond poskytuje odbornej verejnosti možnosť predložiť návrhy na nových členov odborných komisií fondu.
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde aj podľa vnútorných predpisov fondu sú odborné komisie poradnými orgánmi riaditeľa, ktoré sa zriaďujú za účelom odborného, transparentného a nezávislého posúdenia každej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Kritériá hodnotenia žiadostí a ďalšie podrobnosti činnosti odborných komisií upravuje vnútorný predpis . Členov odborných komisií vymenúva rada fondu na funkčné obdobie dvoch rokov. Člen odbornej komisie môže byť vymenovaný opakovane.
Vzhľadom na to, že fond v roku 2021 rozšíri režim priebežného podávania žiadostí na celý podprogram 2.1 a tiež na tvorivé štipendiá poskytované na vývoj audiovizuálnych diel, bude potrebné doplniť najmä nových členov odborných komisií v programe 1 (tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel) a v programe 2 (distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti). Fond však privíta návrhy na členov odborných komisií aj pre ostatné oblasti podpornej činnosti fondu.
Navrhovaní by mali byť kandidáti, ktorí spĺňajú odborné aj osobnostné predpoklady na výkon tejto činnosti, v súčasnosti nie sú členmi žiadnej z odborných komisií fondu a chcú sa aktívne zapojiť do tejto dôležitej činnosti – aj s prípadnou predstavou o jej možných úpravách či vylepšeniach.
Podľa § 17 ods. 3 zákona člen odbornej komisie ako fyzická osoba nesmie byť žiadateľom o finančné prostriedky z fondu, ani nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou. Toto obmedzenie sa uplatní iba počas obdobia hodnotenia takejto žiadosti a v tej odbornej komisii, ktorej je členom. To znamená, že ak je v konkrétnej výzve predložená žiadosť, ku ktorej má člen odbornej komisie vzťah ako žiadateľ či zástupca žiadateľa alebo ak člen odbornej komisie má realizačný vzťah k projektu, na ktorý je podaná žiadosť, nemôže sa takýto člen odbornej komisie zúčastniť na hodnotení žiadostí v príslušnej výzve. Môže však byť určený na hodnotenie žiadostí v inej výzve alebo v inej odbornej komisii. Ďalšie podrobnosti o pôsobení člena odbornej komisie upravuje aj Smernica Audiovizuálneho fondu o zamedzení konfliktu záujmov .
Na predkladanie návrhov treba použiť formulár na stiahnutie . Návrhy prosíme predložiť na vyplnenom a podpísanom tlačive vrátane určených príloh (kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kandidáta, jeho profesijný životopis a súhlas s kandidatúrou). Odôvodnený návrh kandidáta na člena odbornej komisie môže fondu predložiť ktorákoľvek osoba pôsobiaca v audiovízii. Riaditeľ fondu ponúka navrhovaným kandidátom pred vyslovením ich súhlasu s kandidatúrou aj možnosť osobnej konzultácie na témy súvisiace s činnosťou odborných komisií.
Návrhy treba doručiť v tlačenej podobe osobne alebo poštou do sídla fondu (Grösslingova 53 Bratislava 811 09), alebo v elektronickej podobe (sken dokumentov) prostredníctvom elektronickej pošty na adresu sekretariat@avf.sk. Návrhy kandidátov do odborných komisií možno fondu predkladať priebežne, no pre operatívne spracovanie jednotlivých návrhov je vhodné dodržať termín ich doručenia do 30. novembra 2020, aby riaditeľ fondu mohol tieto návrhy následne predložiť rade fondu na rozhodnutie.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.