Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Rada Audiovizuálneho fondu schválila podmienky pre rok 2018

Rada Audiovizuálneho fondu schválila podmienky pre rok 2018

21. októbra, 2017

Rada AVF na svojom zasadnutí 17. októbra 2017 okrem iného schválila Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018, Výzvu č. 1/2018 ako aj Smernicu o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie. Návrhy dokumentov na rokovanie rady predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák. K predloženým návrhom pred rokovaním rady vyjadrila svoje pripomienky aj odborná verejnosť.

Štruktúra podpornej činnosti fondu je jeho základným obsahovým dokumentom na príslušný rok. Okrem iného podrobnejšie špecifikuje najmä počet, členenie a obsahové zameranie programov a podprogramov podpornej činnosti fondu, jej priority v jednotlivých programoch, mieru povinného spolufinancovania projektu žiadateľom, ako aj počet odborných komisií fondu a ich základné zloženie. Fond v štruktúre presnejšie určuje ciele a priority svojej podpornej činnosti.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2018 vychádza z vyhodnotenia doterajších skúseností a zároveň do praxe aplikuje viaceré návrhy na úpravu podpornej činnosti, ktoré vzišli z intenzívnej komunikácie fondu s odbornou verejnosťou v tomto roku. Garanciu nad touto komunikáciou mal predseda rady Miloslav Luther v aktívnej súčinnosti s podpredsedom rady Robertom Ťavodom a s členmi rady za jednotlivé oblasti – predovšetkým Ivo Brachtl (oblasť nezávislých producentov v audiovízii), Jozef Heriban (oblasť nezávislých televíznych vysielateľov), Richard Kováčik (oblasť distribúcie a prevádzkovateľov kín) a Anton Škreko (zástupca MK SR). Nové úpravy fond vopred prediskutoval s profesijnými organizáciami pôsobiacimi v audiovízii, pričom akceptoval väčšinu ich pripomienok a podnetov.

V porovnaní s aktuálnym rokom prináša štruktúra na rok 2018 niektoré zmeny, úpravy a doplnenia. Ich cieľom je zohľadniť aktuálne trendy v audiovizuálnom prostredí, zvýšiť flexibilitu v poskytovaní finančných zdrojov fondu, zefektívniť ich používanie prijímateľmi a zvýšiť transparentnosť a efektivitu použitia prostriedkov fondu. Po dosiahnutí vysokej miery otvorenosti a rozsahu poskytovaných informácií na strane fondu je pre ďalší vývoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku nevyhnutné dosiahnuť primeranú mieru transparentnosti a pravidelného poskytovania komplexných informácií aj zo strany prijímateľov finančnej podpory z fondu.

Novinkou oproti predchádzajúcim rokom je, že štruktúra na rok 2018 určuje pravidlá pre zmluvné uplatnenie podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporených projektov v programoch 1 a 2 a tiež v podprograme 4.4. Určením týchto podmienok štruktúra podpornej činnosti fondu dopĺňa zásady pre poskytovanie finančných prostriedkov z fondu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V štruktúre pre rok 2018 sa aplikujú nové podmienky pre audiovizuálne diela, ktoré sú koprodukciou s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta v podprogramoch 1.1 až 1.3. Táto úprava vychádza najmä z diskusií medzi zástupcami fondov aj producentov z Českej republiky a zo Slovenska, nakoľko práve tieto krajiny sú najčastejšími účastníkmi filmových koprodukcií v tomto regióne. Nové úpravy nadväzujú aj na slovenskú ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii z 30. januára 2017. Podmienky koprodukcií podrobnejšie upravuje aktuálny vnútorný predpis fondu Smernica o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie, ktorý rada fondu tiež schválila na svojom rokovaní.

V podprograme 2.3 podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela sa po vyhodnotení doterajších skúseností a v nadväznosti na aktuálny trend nárastu návštevnosti na slovenské filmy precizujú v štruktúre na rok 2018 podmienky, ktoré musia splniť jednotliví žiadatelia, ako aj výška podpory v tomto podprograme.

V podprogramoch zameraných na podporu distribúcie filmov v kinách a na edičnú činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry nová štruktúra rozširuje možnosti pre podávanie žiadostí s tým, že otvára priestor aj pre podanie jednej žiadosti na „balík“ projektov (napríklad kolekcia distribučných filmov alebo viacero neperiodických publikácií).

Štruktúra určuje na podporu audiovizuálnej kultúry v programoch 1 až 4 v roku 2018 predbežnú celkovú sumu 8 miliónov eur, čo opäť predstavuje výrazné medziročné zvýšenie. Toto rozhodnutie rady vychádza z legislatívnej úpravy, ktorá na základe iniciatívy ministra kultúry Mareka Maďariča určuje od roku 2018 príspevok do fondu na podporu audiovizuálnej kultúry zo štátneho rozpočtu v sume najmenej 6 miliónov eur ročne. Štruktúra zároveň určuje základné percentuálne rozdelenie tejto sumy na jednotlivé programy a podprogramy podpornej činnosti fondu, pričom toto rozdelenie v zásade rešpektuje podiely jednotlivých programov na skutočne udelenej podpore z fondu za predchádzajúce roky.

Štruktúra podpornej činnosti stabilizuje aj termíny uzávierok pre jednotlivé výzvy na predkladanie žiadostí v roku 2018. Určením termínov jednotlivých výziev fond pokračuje v oddelení administrácie podpory produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie od podpory kinematografických diel. Výsledkom je zjednotenie primárneho zamerania žiadostí v jednom termíne s cieľom vytvoriť korektné podmienky pre ich hodnotenie.

V ostatných programoch ostávajú zachované predchádzajúce skúsenosti z výziev, v ktorých je možné registrovať a doručovať žiadosti v priebehu dlhšieho obdobia počas roka a s viacerými termínmi uzávierok. Preto vo výzvach č. 3/2018 pre podprogram 2.1 a č. 4/2018 pre programy 3 a 4 bude možné podávať žiadosti kedykoľvek počas celého uvedeného obdobia. Dosahuje sa tak zvýšenie operatívnosti a flexibility v predkladaní žiadostí s ohľadom na termíny konania jednotlivých projektov. V odôvodnenom prípade (napríklad potvrdený výber slovenského filmu na významné medzinárodné podujatie) môže fond rozhodnúť aj o posúdení konkrétnej žiadosti mimo určeného termínu uzávierky.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.