Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Problémy pri určení členov odborných komisií

Problémy pri určení členov odborných komisií

23. februára, 2017

V súlade s pravidlami Audiovizuálneho fondu pre proces hodnotenia žiadostí a v záujme čo najväčšmi zefektívniť vytvorenie odborných komisií na príslušnú výzvu kancelária fondu ešte pred uzávierkou výziev 2/2017 a 3/2017 rozoslala písomné avízo všetkým členom odborných komisií, ktorým naďalej trvá ich funkčné obdobie. Predmetom tohto oslovenia boli najmä základné informácie o hodnotení žiadostí a termíny hodnotiaceho procesu. Po uzávierke výziev kancelária fondu so zámerom predísť vzniku situácie, ktorá by mohla pri posudzovaní a hodnotení doručených žiadostí viesť ku konfliktu záujmov, rozoslala všetkým členom odborných komisií zoznamy doručených žiadostí. Zároveň ich kancelária v zmysle príslušných vnútorných predpisov fondu štandardne vyzvala, aby deklarovali svoj realizačný vzťah k predloženým žiadostiam alebo aby operatívne oznámili iné objektívne dôvody, ktoré im neumožňujú zúčastniť sa na hodnotení žiadostí.

S cieľom udržať efektivitu a potrebný počet členov komisií pre hodnotenie žiadostí riaditeľ fondu Martin Šmatlák zároveň predložil rade fondu návrh na opätovné vymenovanie tých členov odborných komisií, ktorým sa ich funkčné obdobie skončilo vo februári 2017 a ktorí zároveň vyjadrili svoj záujem pokračovať vo svojej práci pre fond. Rada tento návrh schválila na svojom rokovaní 21. februára 2017.

Aby sa proces zostavenia odborných komisií na konkrétnu výzvu stal čo najväčšmi transparentný, kancelária fondu prvý raz zverejnila aj presný termín a miesto určenia členov odborných komisií pre výzvy 2/2017 a 3/2017. Na určení členov komisií sa zúčastnili všetci zodpovední zamestnanci kancelárie, riaditeľ, predsedníčka dozornej komisie aj predseda rady fondu. Z verejnosti ani z členov odborných komisií alebo spomedzi ich navrhovateľov sa na aktuálnom určení členov odborných komisií nezúčastnil nikto.

Na základe informácií, ktoré kancelárii fondu doručili oslovení členovia odborných komisií, nebolo vo väčšine prípadov možné uskutočniť určenie členov jednotlivých odborných komisií žrebovaním, pretože počet disponibilných členov bol zväčša rovnaký ako počet členov potrebných na prácu komisie. Preto sa určenie členov odborných komisií žrebovaním napokon týkalo iba dvoch prípadov, pričom ostatní členovia komisií museli byť určení bez možnosti výberu.

Základným problémom pri aktuálnom určení členov odborných komisií však tentoraz nebol realizačný vzťah člena komisie k predloženému projektu, ani iná forma prípadného konfliktu záujmov. Hlavným dôvodom aktuálneho nedostatku disponibilných členov komisií bola ich časová zaneprázdnenosť alebo neochota odpovedať na oslovenie kanceláriou fondu aj napriek preukázateľne doručeným a opakovaným písomným aj telefonickým výzvam. Druhou najčastejšou prekážkou je skutočnosť, že ak je jeden a ten istý člen komisie navrhnutý a vymenovaný do viacerých odborných komisií, do hodnotenia žiadostí v jednej výzve sa môže zapojiť iba v jednej komisii. Aktuálny proces zostavenia komisií teda preukázal, že hlavným problémom nie je konflikt záujmov ich členov, ale iné osobné dôvody (pracovná zaneprázdnenosť, nepripravenosť zapojiť sa do hodnotiaceho procesu a neodpovedanie na oslovenie kanceláriou fondu).

V procese zostavenia ani pri jednej z odborných komisií pre výzvu 2/2017 nemohli byť jednotliví členovia príslušnej komisie určení výlučne žrebovaním. Celkový počet členov odborných komisií pre podprogramy otvorené vo výzve 2/2017 je 47 (t. j. členov vymenovaných radou, ktorým ešte neuplynulo funkčné obdobie). Z nich sa až 25 členov (53%) nemohlo zúčastniť na hodnotení žiadostí v aktuálnej výzve.

Z 15 vymenovaných členov odbornej komisie pre podprogram 1.1 - hrané audiovizuálne diela dvaja deklarovali svoj realizačný vzťah, dvaja pracovnú zaneprázdnenosť, dvaja členovia vôbec nereagovali ani na opätovné oslovenie mailom aj telefonicky, traja členovia museli byť určení v komisii pre podprogram 1.5 a jeden nemohol byť vopred oslovený, nakoľko sa mu skončilo členstvo ešte v roku 2016 a rada ho opätovne vymenovala až 21.2.2017. Celkový počet disponibilných členov bol 5 a vzhľadom na to nebolo možné určiť členov komisie žrebovaním.

 • Alena Bodingerová – nemohla sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť
 • Roman Brat - nemohol sa zúčastniť práce v komisii, realizačný vzťah
 • Dagmar Ditrichová - mohla sa zúčastniť práce v komisii, musela byť určená v komisii pre podprogram 1.5
 • Jaromír Kallista - nemohol sa zúčastniť práce v komisii, nereagoval na oslovenie
 • Juraj Lihosit - mohol sa zúčastniť práce v komisii, bol do nej určený
 • Katarína Mišíková – nemohla sa zúčastniť práce v komisii, nereagovala na oslovenie
 • Peter Nagel - mohol sa zúčastniť práce v komisii, musel byť určený v komisii pre podprogram 1.5
 • Richard Nemec - mohol sa zúčastniť práce v komisii, bol do nej určený
 • Zuzana Očenášová – nemohla sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť
 • Tereza Polachová – mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Marian Puobiš – nemohol sa zúčastniť práce v komisii, realizačný vzťah
 • Jozef Slovák – nemohol byť oslovený, ukončené členstvo v 2016
 • Branislav Slyško - mohol sa zúčastniť práce v komisii, bol do nej určený
 • Peter Svarinský - mohol sa zúčastniť práce v komisii, bol do nej určený
 • Marta Šuleková - mohla sa zúčastniť práce v komisii, musela byť určená v komisii pre podprogram 1.5

V komisii pre podprogram 1.2 - dokumentárne audiovizuálne diela z 13 vymenovaných členov jeden deklaroval svoj realizačný vzťah, štyria pracovnú zaneprázdnenosť, jedna členka nereagovala ani na opätovné oslovenie mailom aj telefonicky a jedna členka musela byť určená v komisii pre podprogram 1.5. Celkový počet disponibilných členov bol 6, a preto bola komisia vytvorená bez žrebovania v produkčnej aj v realizačnej skupine a zároveň vyžrebovaním dvoch členov z obsahovo-dramaturgickej skupiny.

 • Katarína Holubcová - nemohla sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť
 • Tibor Horváth - mohol sa zúčastniť práce v komisii, bol do nej určený
 • Pavlína Kalandrová – mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Elena Kotová - mohla sa zúčastniť práce v komisii, musela byť určená v komisii pre podprogram 1.5
 • Juraj Lihosit - nemohol sa zúčastniť práce v komisii, realizačný vzťah
 • Ingrid Mayerová – mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • František Palonder – nemohol sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť
 • Ivana Pauerová Miloševič – nemohla sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť
 • Marián Petro - mohol sa zúčastniť práce v komisii, bol do nej určený
 • Mária Ridzoňová - Ferenčuhová - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Andrea Slováková – nemohla sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť
 • Leo Štefankovič - mohol sa zúčastniť práce v komisii, nebol vyžrebovaný
 • Yvonne Vavrová - nemohla sa zúčastniť práce v komisii, nereagovala na oslovenie

Z 11 vymenovaných členov odbornej komisie pre podprogram 1.3 animované audiovizuálne diela jedna členka deklarovala realizačný vzťah, dvaja členovia vôbec nereagovali ani na opätovné oslovenie mailom aj telefonicky, jeden člen musel byť určený v komisii pre podprogram 1.1. Celkový počet disponibilných členov bol 7, preto bola komisia vytvorená určením jej členov v produkčnej aj v obsahovo-dramaturgickej skupine bez žrebovania a zároveň vyžrebovaním dvoch členov z realizačnej skupiny.

 • Žofia Bosáková - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Bronislava Brtáňová - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Noro Držiak – mohol sa zúčastniť práce v komisii, nebol vyžrebovaný
 • Jana Dudková - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Gabriela Klaučová - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Marek Kráľovský – nemohol sa zúčastniť práce v komisii, nereagoval na oslovenie
 • Juraj Lihosit – mohol sa zúčastniť práce v komisii, musel byť určený v komisii pre podprogram 1.1
 • Halka Marčeková - nemohla sa zúčastniť práce v komisii, realizačný vzťah
 • Ingrid Mayerová - mohla sa zúčastniť práce v komisii, musela byť určená v komisii pre podprogram v 1.2
 • Katarína Mišíková - nemohla sa zúčastniť práce v komisii, nereagovala na oslovenie

Z 8 vymenovaných členov odbornej komisie pre podprogram 1.5 - produkcia koprodukčných audiovizuálnych diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta jeden člen deklaroval pracovnú zaneprázdnenosť, jedna nereagovala ani na opätovné oslovenie mailom aj telefonicky a jedna členka musela byť určená v komisii pre podprogram 1.2. Celkový počet disponibilných členov bol 5 a vzhľadom na to nebolo možné určiť členov komisie žrebovaním.

 • Dagmar Ditrichová - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Aleš Hudský - nemohol sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť
 • Daniela Chlapíková - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Pavlína Kalandrová - mohla sa zúčastniť práce v komisii, musela byť určená v komisii pre podprogram 1.2
 • Elena Kotová- mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Peter Nagel - mohol sa zúčastniť práce v komisii, bol do nej určený
 • Alexandra Strelková - nemohla sa zúčastniť práce v komisii, nereagovala na oslovenie
 • Marta Šuleková - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená.

Vo výzve 3/2017 v odbornej komisii pre podprogram 2.1 - distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel z celkového počtu 12 vymenovaných členov jedna členka deklarovala realizačný vzťah, ďalší štyria členovia sa nemohli zúčastniť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, dvaja členovia vôbec nereagovali ani na opätovné oslovenie mailom aj telefonicky. Celkový počet disponibilných členov bol 5 a vzhľadom na to nebolo možné určiť členov komisie žrebovaním.

 • Radovan Holub - mohol sa zúčastniť práce v komisii, bol do nej určený
 • Zora Jaurová - nemohla sa zúčastniť práce v komisii, nereagovala na oslovenie
 • Kateřina Javorská - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Viera Langerová - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Peter Michalovič - nemohol sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť
 • Anton Ondrejka - nemohol sa zúčastniť práce v komisii, nereagoval na oslovenie
 • Martin Palúch - mohol sa zúčastniť práce v komisii, bol do nej určený
 • Veronika Paštéková - mohla sa zúčastniť práce v komisii, bola do nej určená
 • Jana Studená - nemohla sa zúčastniť práce v komisii, realizačný vzťah
 • Barbora Struss - nemohla sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť
 • Katarína Tomková - nemohla sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť
 • Jozef Valachovič - nemohol sa zúčastniť práce v komisii, pracovná zaneprázdnenosť

 • Spomedzi všetkých členov odborných komisií, ktorým trvalo ich funkčné obdobie, sa dvaja vo výzve 2/2017 stali žiadateľmi, čím sa automaticky skončilo ich členstvo v komisii bez toho, aby sa vôbec mohli zapojiť do hodnotiaceho procesu (Maroš Hečko a Michal Kollár). V minulosti pri zostavovaní odborných komisií najčastejším dôvodom neúčasti jednotlivých členov na hodnotiacom procese bol deklarovaný realizačný vzťah člena odbornej komisie k niektorému z predložených projektov. V aktuálnych výzvach však medzi členmi komisií výrazne prevážili iné dôvody ich neúčasti, ktorými sa stali najmä pracovná zaneprázdnenosť alebo neodpovedanie ani na opakované oslovenie člena komisie na písomnú alebo na dodatočnú telefonickú výzvu fondu. Z týchto výlučne osobných dôvodov sa až 19 členov komisií vymenovaných radou fondu v aktuálnych výzvach nezúčastní na hodnotení žiadostí.

  Vzhľadom na to sa do najbližšej činnosti odborných komisií intenzívne otvára otázka, ako zvýšiť zodpovednosť jednotlivých členov komisií aj ich navrhovateľov za ich pôsobenie vo fonde a ako zároveň zabezpečiť čo najodbornejšie a efektívne hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu. Pretože ani zvýšenie počtu členov komisií vymenovaných radou či vysoké percento akceptovania návrhov na členov odborných komisií predložených rade fondu z externého prostredia zatiaľ nepriniesli požadovaný efekt v tom, aby bolo pri určení členov odborných komisií na konkrétnu výzvu k dispozícii čo najviac ich členov. Žiaľ, medzi členmi odborných komisií, ktorí boli v doterajšej histórii fondu vymenovaní radou, možno nájsť aj viacero takých kandidátov, ktorí – hoci boli oslovení a navrhnutí do odborných komisií externým prostredím a na základe toho vymenovaní radou – sa napokon na hodnotení žiadostí počas svojho funkčného obdobia nezúčastnili ani raz. Takúto skutočnosť považujeme za nepochopenie dôležitosti práce odborných komisií zo strany takýchto členov a ich navrhovateľov.

  Nedostatok disponibilných členov jednotlivých komisií má za dôsledok aj to, že niektorí členovia boli síce navrhnutí aj vymenovaní do viacerých odborných komisií, no v aktuálnej výzve každý takýto člen môže pôsobiť iba v jednej komisii. Takýchto prípadov bolo vo výzve 2/2017 celkom sedem, čo tiež znižuje disponibilitu členov komisií. Preto považujeme za perspektívne najmä také návrhy kandidátov na členov odborných komisií, ktoré budú zamerané výlučne na profesionálne pôsobenie navrhovaného kandidáta iba v jednej odbornej komisii.

  Uvedená situácia opakovane nastala napriek tomu, že v roku 2016 rada fondu akceptovala väčšinu návrhov odbornej verejnosti na vymenovanie členov odborných komisií, ako aj napriek tomu, že počet členov vymenovaných radou do každej komisie je dlhodobo výrazne vyšší, než je počet členov potrebný na zabezpečenie posudzovania a hodnotenia žiadostí v konkrétnej výzve. Odpovede jednotlivých oslovených členov odborných komisií, ako aj písomný záznam z určenia členov pre hodnotenie v aktuálnych výzvach sú archivované v kancelárii fondu a zloženie odborných komisií pre výzvu č. 2/2017 a výzvu č. 3/2017 je zverejnené na webovom sídle fondu.

  Vzhľadom na to, že zloženie odborných komisií a určenie ich členov je určujúce pre kvalitu hodnotiaceho procesu a tým aj pre efektivitu podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, budú sa orgány fondu vzniknutej situácii podrobne venovať a hľadať efektívne riešenia, ktorými by sa operatívne zabezpečila vyššia profesionalizácia hodnotenia žiadostí v nasledujúcich výzvach. Zároveň týmto vyzývame všetkých navrhovateľov, ktorí fondu predložili návrhy kandidátov na aktuálne vymenovaných členov odborných komisií, aby sa podrobne venovali aj vyhodnoteniu pôsobenia alebo dôvodom nepôsobenia nimi navrhnutých kandidátov v odborných komisiách fondu.

  Miloslav Luther, predseda Rady Audiovizuálneho fondu

  Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu

  Späť

  Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
  Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.