Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Výrazné navýšenie podpory slovenskej audiovizuálnej tvorby

Výrazné navýšenie podpory slovenskej audiovizuálnej tvorby

27. apríla, 2017

Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní dňa 11. apríla 2017 oboznámila s priebehom aj výsledkami hodnotiaceho procesu vo výzve číslo 2/2017. Tá bola zameraná na zabezpečenie produkcie kinematografických diel alebo iných audiovizuálnych diel s výnimkou diel primárne určených pre televízne vysielanie v programe 1, podprogramy 1.12, 1.2.2, 1.3.2 a 1.5.

Hodnotiaci proces najmä v oblasti hraných audiovizuálnych diel priniesol podnety pre úpravu metodických usmernení do budúcnosti, ako aj nutnosť stanoviť jasné kvantifikované kritériá v nasledujúcich výzvach, predovšetkým podrobnejšiu špecifikáciu minimálnej účasti slovenských tvorivých a technických subjektov pri realizácii projektov v podprograme 1.5.

Riaditeľ fondu Martin Šmatlák informoval Radu, že pri podporených žiadostiach vo výzve 2/2017 bude prijímateľ v zmluve zaviazaný spolu s vecným výstupom (hotové dielo) odovzdať aj potvrdenie o uvedení podporeného diela v kino distribúcii v SR v počte najmenej 10 kinematografických predstavení za platené vstupné. Táto podmienka bola určená vzhľadom na to, že vo výzve č. 2/2017 bola podpora určená pre kinematografické diela. Podporení žiadatelia boli na túto skutočnosť upozornení v rámci rokovaní o podmienkach zmluvy.

Komisie posudzovali celkovo vo všetkých podprogramoch 69 žiadostí o dotáciu, z ktorých odporučili podporiť 40 žiadostí v celkovej sume 4.888.000,- eur, z toho v roku 2017 v sume 2.963.000,- eur a v roku 2018 v sume 1.925.000,- eur.

Na základe odporúčaní jednotlivých odborných komisií riaditeľ fondu Martin Šmatlák predložil Rade prehľad odporúčaných súm na jednotlivé projekty aj s rozdelením na rozpočtové roky 2017 a nasledujúce. Zároveň navrhol aby rada schválila zvýšenie rámcovej sumy finančných prostriedkov predbežne určených na podporu projektov predložených na základe výzvy č. 2/2017 o 800.000,- eur. Tým by mohli byť podporené všetky odbornými komisiami odporúčané projekty, výsledkom ktorých by bolo 31 dokončených a 9 rozpracovaných filmov s predpokladaným dokončením a uvedením do distribúcie v priebehu nasledujúcich rokov 2017 až 2019. Rada tento návrh jednomyseľne schválila. Tým Audiovizuálny fond vytvoril predpoklady, aby aj v nasledujúcom období sa pokračovalo v pozitívnom trende uvádzania vyššieho počtu dokončených slovenských audiovizuálnych diel v kinách.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.