Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Nové termíny uzávierok v roku 2021 a výsledky za uplynulý rok

Nové termíny uzávierok v roku 2021 a výsledky za uplynulý rok

29. marca, 2021

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 23. marca 2021 okrem iného schválila návrh riaditeľa na zmenu termínu uzávierky pre žiadosti o podporu návštevnosti na kinematografické diela (podprogram 2.3 vo výzve 1/2021). Pôvodný termín sa tak predlžuje do 12. apríla 2021.

Rada na návrh príslušnej odbornej komisie schválila aj dodatočný termín uzávierky na projekty zamerané na 100. výročie vzniku prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu – priorita „Storočnica“. Žiadosti na takéto projekty vo výzve 1/2021 môžu žiadatelia predložiť fondu do 17. mája 2021. Fond v tejto priorite privíta najmä projekty, ktoré svojím obsahom budú reflektovať vznik a uvedenie prvého slovenského dlhometrážneho filmu „Jánošík 1921“ a to buď formou jednorazovej príležitostnej aktivity, alebo ako osobitná programová súčasť periodického kultúrneho podujatia. Môže pritom ísť najmä o projekty prezentačného, výskumného, vzdelávacieho alebo osvetového charakteru, prípadne o sériu viacerých aktivít tematicky spojených s uvedeným výročím. K termínu prvej uzávierky na projekty „Storočnica“ fond dostal iba štyri žiadosti, z ktorých dve odborná komisia odporučila na podporu. Aj preto rada fondu rozhodla o určení dodatočného termínu na predkladanie žiadostí v zameraní na túto prioritu, aby sa tak otvoril väčší priestor na prípravu jednotlivých projektov a na prípadné partnerstvá pre ich realizáciu.

Rada zároveň na základe odporúčania dozornej komisie schválila výročnú správu a účtovnú závierku Audiovizuálneho fondu za rok 2020. Fond sa v uplynulom roku aj napriek mimoriadnej situácii kvôli pandémii ochorenia COVID-19 sústredil na kontinuálne zabezpečenie podpory audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike. Najdôležitejšie pre celé prostredie bolo udržať finančné a administratívne zabezpečenie hlavného procesu, ktorým je prijímanie, kontrola, posudzovanie a hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu, uzatváranie zmlúv a poskytovanie finančných prostriedkov prijímateľom, ako aj kontrola vyúčtovania poskytnutých prostriedkov a účelu ich použitia. Kancelária fondu prijala a spracovala počas roku 2020 celkom 673 žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry, čo je zatiaľ najviac v celej doterajšej histórii fondu a o vyše 22% viac ako je dlhodobý priemer. Zároveň fond dostal 45 nových žiadosti o registráciu filmového projektu v programe podpory audiovizuálneho priemyslu, čo je takisto doteraz najvyšší počet za rok.

Pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiace opatrenia výrazne zasiahli aj oblasť audiovízie, predovšetkým filmovú distribúciu a prevádzkovanie kín. Kiná museli byť v roku 2020 na základe prijatých opatrení zavreté až 116 dní, čo je takmer tretina celého roka. Po veľmi úspešnom prvom štvrťroku preto prišiel prudký pokles základných ekonomických ukazovateľov v tejto oblasti a kiná aj distribučné spoločnosti sa ocitli na hranici prežitia. Fond preto v súčinnosti s ministerstvom kultúry zrealizoval osobitnú výzvu 9/2020 a na jej finančné zabezpečenie použil mimoriadny príspevok zo štátneho rozpočtu. Táto výzva bola určená na pomoc prevádzkovateľom kín tak, aby určenie sumy pomoci bolo čo najjednoduchšie a aby sa vyplatenie mimoriadnej dotácie zrealizovalo v krátkom čase. Fond napokon takto podporil celkom 68 prevádzkovateľov kín celkovou sumou 539 800 eur. Podporených bolo 187 kinosál, čo predstavuje takmer 85% všetkých štandardných kinosál po celom území Slovenskej republiky.

Okrem mimoriadnej podpory určenej prevádzkovateľom kín fond v roku 2020 zabezpečil aj výrazne zvýšenú podporu distribúcie audiovizuálnych diel, keď aj v tejto oblasti dosiahol historicky najvyššie ukazovatele za celých jedenásť rokov svojej činnosti. Na podporu distribúcie fond v roku 2020 rozdelil historicky najviac finančných prostriedkov, keď celková podpora distribúcie dosiahla sumu 612 900 eur. Medziročný nárast podpory distribúcie o 180 tisíc eur bol možný taktiež len vďaka osobitnému príspevku od ministerstva kultúry.

Okrem finančných nástrojov a zvýšenej miery podpory prijal fond aj viacero administratívnych opatrení zameraných na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19 na audiovizuálny sektor a na prijímateľov dotácií z fondu. Týmito opatreniami boli najmä:

  • možnosť priebežného podávania a vyhodnocovania žiadostí vo viacerých podprogramoch,
  • operatívne zmeny zmluvných podmienok pre podujatia, ktorých uskutočnenie v roku 2020 znemožnili alebo výrazne limitovali všeobecné opatrenia voči šíreniu pandémie (presun termínov konania, úpravy rozpočtov a pod.),
  • odloženie splatnosti zmluvného podielu do fondu z príjmov z obchodného využitia podporených projektov a dočasné neuplatňovanie zmluvného podielu do fondu pri podpore distribúcie audiovizuálnych diel,
  • odloženie splátok poskytnutých pôžičiek na základe posúdenia žiadosti a finančnej situácie prijímateľa,
  • uznanie výdavkov vyvolaných opatreniami proti šíreniu pandémie ako oprávnených výdavkov voči poskytnutej dotácii, ako aj v programe 5,
  • podpora propagačnej kampane pre distribúciu nových slovenských filmov po dočasnom znovuotvorení kín,
  • operatívna úprava termínov vyúčtovania pri tých podporených projektoch, ktorých konanie (podujatia) alebo distribučná premiéra (audiovizuálne diela) museli byť odložené v dôsledku prijatých opatrení voči šíreniu pandémie.

Všetky prijaté opatrenia spolu prispeli k zmierneniu ekonomických dopadov pandemickej krízy na jednotlivé oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Zároveň fond v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšil viaceré základné ukazovatele svojej podpornej činnosti, keď počet podporených žiadostí narástol oproti dlhodobému priemeru o tretinu a celková suma podporených žiadostí sa zvýšila o viac ako 15%.

Napriek zložitej situácii v celej oblasti a pri zvýšenej miere poskytnutej podpory fond v roku 2020 dosiahol vo svojom hospodárení kladný výsledok, čo dokladuje aj schválená účtovná závierka fondu za uplynulý rok. Rovnako aj v čerpaní interného rozpisu rozpočtu skončil fond v uplynulom roku v kladných číslach. Výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2020 po konečnom vyjadrení audítora fond zverejní podľa zákona v registri účtovných závierok aj na svojom webovom sídle.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.