Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Stanovisko Audiovizuálneho fondu k návrhu poslancov

Stanovisko Audiovizuálneho fondu k návrhu poslancov

31. mája, 2018

Rada Audiovizuálneho fondu 29. mája 2018 mimoriadne rokovala aj za prítomnosti predsedníčky dozornej komisie a riaditeľa fondu. Členovia orgánov fondu sa oboznámili s návrhom, ktorým poslanci strany Sloboda a solidarita Renáta Kaščáková a Jozef Rajtár chcú zmeniť zákon o Audiovizuálnom fonde. Predstavitelia fondu vyjadrili aj stanovisko k tvrdeniam, ktoré obaja poslanci zverejnili na svojej nedávnej tlačovej konferencii.

Audiovizuálny fond sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam poslancov, ktorí ho verejne označili za uzavretú štruktúru s neprehľadnými väzbami a s netransparentnými vnútornými predpismi, navyše s ničím nepodloženým poukázaním na údajný klientelizmus v podpornej činnosti fondu. Audiovizuálny fond je od svojho vzniku transparentnou inštitúciou, zverejňuje všetky informácie o svojej podpornej činnosti, otvorene komunikuje s príslušnými orgánmi aj s odbornou verejnosťou a na základe toho efektívne rieši mnohé otázky rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Členovia orgánov fondu sa dôrazne ohradili aj voči tomu, že menovaní poslanci bez akéhokoľvek dôkazu verejne označili ľudí vo fonde za nečestných.

Rada fondu zároveň vyzvala oboch poslancov, aby svoj návrh zákona stiahli z ďalšieho konania, nakoľko tento návrh je odborne nepripravený a v dôsledkoch pre audiovizuálnu kultúru a priemysel môže byť deštruktívny až likvidačný. Uplatnením navrhovaných zmien by totiž mohlo dôjsť k ohrozeniu existencie niektorých súčastí audiovizuálnej kultúry na Slovensku, ako aj k výrazne negatívnemu zásahu do podnikateľského prostredia v celej oblasti audiovízie. Toto konštatovanie potvrdzujú aj mnohé stanoviská predstaviteľov odbornej verejnosti, ktorí tiež od poslancov SaS požadujú, aby svoj návrh stiahli.

Zrušenie podpory vývoja audiovizuálnych diel zamedzí medzinárodnú spoluprácu slovenských tvorcov a producentov spojenú s čerpaním finančných prostriedkov z európskych zdrojov (fond Eurimages, program MEDIA). Zrušenie podpory na tvorbu scenárov negatívne zasiahne najmä filmových tvorcov a fakticky zlikviduje ich tvorivú nezávislosť. Zrušenie podpory vývoja a súbežného financovania filmovej produkcie z prostriedkov fondu aj RTVS existenčne ohrozí niektoré dôležité oblasti audiovizuálnej tvorby a nezávislej produkcie, predovšetkým animovanú tvorbu pre deti či nezávislú dokumentárnu tvorbu. Zrušenie opakovanej podpory z fondu poskytovanej na jeden projekt priamo znemožní podporu audiovizuálnych diel v celom ich „životnom cykle“ (od vývoja cez produkciu až po distribúciu a medzinárodnú prezentáciu), pričom práve takáto podpora je základom stratégie audiovizuálnej kultúrnej politiky v celej Európskej únii.

Navrhované zrušenie opakovanej podpory na jeden projekt v kombinácii so zákazom kombinácie podpory z fondu a z akýchkoľvek iných verejných zdrojov bude viesť k zániku filmových festivalov či iných periodických projektov na Slovensku. Zmeny navrhované poslancami môžu viesť aj k zániku väčšiny jednosálových kín, ktoré sa práve vďaka opakovanej podpore z fondu vyhli existenčnej hrozbe pri prechode na digitálne technológie.

Vzhľadom na výrazne deštruktívny charakter poslaneckého návrhu zákona Audiovizuálny fond vyzýva obidvoch poslancov SaS, aby stiahli svoj návrh a vytvorili tak priestor pre ďalšiu korektnú a najmä odbornú diskusiu o možných riešeniach, ktoré zabezpečia pokračovanie doterajšieho pozitívneho trendu vo vývoji slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Celé znenie stanoviska Audiovizuálneho fondu

Stanoviská zástupcov odbornej verejnosti:

Asociácia nezávislých producentov

Asociácia producentov animovaného filmu

Slovenská asociácia producentov v audiovízii

Slovenská filmová a televízna akadémia

Únia filmových distribútorov Slovenskej republiky

Združenie prevádzkovateľov kín

Slovenský filmový ústav

prof. Zuzana Gindl - Tatárová, ArtD., zástupkyňa SR v Rade Eurimages

predstavitelia filmových festivalov na Slovensku


Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.