Program 5

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Program 5

 Podpora audiovizuálneho priemyslu

Podpornú činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry uskutočňuje Audiovizuálny fond kontinuálne od roku 2010. Počas uplynulých desiatich rokov preukázateľne došlo k výraznému rozvoju audiovizuálnej kultúry na Slovensku takmer vo všetkých medzinárodných ukazovateľoch, ako aj ku kvalitatívnemu nárastu filmovej a televíznej tvorby, vyjadrenému najmä počtom účasti aj cien z medzinárodných podujatí, odbornou reflexiou aj každoročnou periodicitou udeľovania národných cien v oblasti slovenskej audiovízie.

Fond od 1.1.2020 poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 33 % vyúčtovaných a auditom potvrdených oprávnených výdavkov. Na výdavky uhradené do 31.12.2019 platí sadzba dotácie vo výške 20% oprávnených výdavkov.

V záujme podporiť okrem rozvoja kultúrnych hodnôt a umeleckých diel aj profesionálny rast, rozvoj technológií či investícií a posilnenie konkurencieschopnosti slovenského audiovizuálneho priemyslu vznikol v roku 2015 nový podporný program. Jeho základom je podpora formou spätných dotácií na neštátne investície do produkcie audiovizuálnych diel na území Slovenska. Pre takéto investície ani pre zahraničné audiovizuálne produkcie dovtedy u nás neexistovala žiadna forma štátnej podpory, stimulov či zvýhodnenia, ktoré by mohli byť motiváciou pre súkromných investorov alebo pre realizáciu zahraničných filmov na Slovensku. Vo väčšine európskych krajín je takýto systém štátnej podpory súkromných investícií do filmového priemyslu už zavedený a prináša preukázateľné efekty. Dôkazom toho je aj výrazný nárast počtu zaregistrovaných filmových projektov programe podpory audiovizuálneho priemyslu.

Novelizáciou zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a ustanoveniami vyhláška Ministerstva kultúry SR - O filmovom projekte sa vytvorili podmienky pre fungovanie ďalšieho systémového opatrenia, ktorým je poskytovanie finančných prostriedkov formou osobitnej formy dotácie s účelovým určením na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike.

Systém podpory investícií do audiovizuálneho priemyslu spolu s podporou audiovizuálnej kultúry a s aktívnym pôsobením Slovenskej filmovej agentúry predstavuje komplexné riešenie podpory slovenskej audiovízie z verejných zdrojov. Dôležité pritom je, že sa tak vytvorili dva paralelné finančné mechanizmy, z ktorých každý má svoje osobitné finančné zdroje a transparentné pravidlá ich čerpania, pričom na úrovni jednotlivých projektov sa môžu obidva tieto zdroje aj spájať.

Cieľom podpory audiovizuálneho priemyslu je najmä

- vyvolanie záujmu o nakrúcanie a realizáciu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,

- vytvorenie impulzov pre rozvoj infraštruktúry audiovizuálneho priemyslu najmä v oblasti moderných technológií,

- zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti audiovizuálneho priemyslu a producentských subjektov pôsobiacich na Slovensku,

- prínosy pre verejné rozpočty (dane a odvody), rozvoj služieb a pracovných príležitostí v audiovízii,

- prínos pre propagáciu a prezentáciu Slovenskej republiky a jej regiónov,

- zvýšenie príležitostí pre uplatnenie profesií a pre získanie profesijných skúseností aj na takých projektoch, ktoré svojou finančnou aj realizačnou náročnosťou výrazne prevyšujú potenciál slovenského producentského prostredia.

Finančné zabezpečenie podpory audiovizuálneho priemyslu

Na základe uvedených legislatívnych úprav Audiovizuálny fond od roku 2015 poskytuje finančné prostriedky určené na podporu audiovizuálneho priemyslu. Tieto finančné prostriedky fond poskytuje z osobitného príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorého výška bude každoročne vypočítaná podľa ustanovenia § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde. Výšku tohto príspevku na príslušný rok určí ministerstvo kultúry na základe oznámenia, ktoré Audiovizuálny fond predloží ministerstvu spolu s informáciou o tom, aká je celková suma predpokladaných oprávnených výdavkov k zaregistrovaným projektom realizovaným v príslušnom rozpočtovom roku.

Finančné zabezpečenie podpory audiovizuálneho priemyslu formou osobitného príspevku zo štátneho rozpočtu tak nemá žiaden negatívny vplyv na podpornú činnosť fondu v oblasti audiovizuálnej kultúry.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.