Podpora audiovizuálneho priemyslu

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Podpora audiovizuálneho priemyslu

Doterajšia podporná činnosť, ktorú Audiovizuálny fond kontinuálne uskutočňuje od roku 2010, znamenala dôležitý rozvojový impulz pre audiovizuálnu kultúru s primárnym zameraním na jej hodnotovú orientáciu a na kultúrny rozmer použitia poskytnutých finančných prostriedkov. Napriek pozitívnym výsledkom aj rozvíjajúcemu sa profesionálnemu zázemiu však audiovizuálne prostredie na Slovensku stále nie je dostatočne konkurencieschopné, najmä pokiaľ ide o výrobné a technologické zázemie audiovizuálnej produkcie, ako aj z hľadiska dostupnosti finančných zdrojov a investícií do audiovizuálnej produkcie mimo sféry verejných financií.

Pre neštátne investície do audiovizuálnej tvorby ani pre zahraničné audiovizuálne produkcie (okrem koprodukčných projektov s účasťou slovenských subjektov) na Slovensku  neexistovala žiadna forma štátnej podpory, stimulov či zvýhodnenia, ktoré by mohli byť motiváciou pre súkromných investorov alebo pre realizáciu zahraničných filmov na Slovensku. Vo väčšine európskych krajín je takýto systém štátnej podpory súkromných investícií do filmového priemyslu už zavedený a prináša preukázateľné efekty – nielen z hľadiska návratnosti v príjmoch verejných rozpočtov, ale najmä z hľadiska rozvoja audiovizuálneho priemyslu v danej krajine, jeho infraštruktúry, technologickej inovácie aj profesijného zázemia.

V žiadnej európskej krajine audiovizuálna kultúra nemôže dlhodobo udržateľne a profesionálne fungovať bez primeranej priemyselnej (technologickej, výrobnej, profesijnej) základne. Úspešná existencia a rozvoj tejto základne sú pritom v našich podmienkach zväčša závislé od neštátnych investícií a od zahraničných produkcií.

Novelizáciou zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry SR o filmovom projekte sa vytvorili podmienky pre fungovanie ďalšieho systémového opatrenia, ktorým je poskytovanie finančných prostriedkov formou osobitnej formy dotácie s účelovým určením na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike.

Systém podpory investícií do audiovizuálneho priemyslu svojím zameraním a administratívnym mechanizmom predstavuje koncepčné a vo vzťahu k existujúcemu dotačnému mechanizmu komplementárne riešenie pre komplexné zabezpečenie strategických cieľov a rozvojových zámerov audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike. Očakávanými efektmi podporného mechanizmu sú najmä

• vyvolanie záujmu o nakrúcanie a realizáciu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,
• vytvorenie impulzov pre rozvoj infraštruktúry audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike najmä v oblasti moderných technológií,
• zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike,
• prínosy pre verejné rozpočty (dane a odvody), rozvoj služieb a pracovných príležitostí v audiovízii,
• prínos pre propagáciu a prezentáciu Slovenskej republiky a jej regiónov,

• zvýšenie príležitostí pre uplatnenie profesií a pre získanie profesijných skúseností aj na takých projektoch, ktoré svojou finančnou aj realizačnou náročnosťou výrazne prevyšujú potenciál slovenského producentského prostredia. 

Filmový projekt

Na základe uvedených legislatívnych úprav  Audiovizuálny fond od roku 2015 poskytuje finančné prostriedky určené na podporu audiovizuálneho priemyslu. Tieto finančné prostriedky  fond poskytuje z osobitného príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorého výška bude každoročne vypočítaná podľa ustanovenia § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výšku príspevku tohto príspevku na príslušný rok určí ministerstvo kultúry na základe oznámenia, ktoré Audiovizuálny fond predloží ministerstvu spolu s informáciou o tom, aká je celková suma predpokladaných oprávnených výdavkov k zaregistrovaným projektom realizovaným v príslušnom rozpočtovom roku. Finančné zabezpečenie nového programu osobitným príspevkom zo štátneho rozpočtu tak nemá žiaden negatívny vplyv na doterajšiu činnosť fondu v jej dominantnom zameraní na podporu audiovizuálnej kultúry.

Postup k získaniu podpory

Základným krokom k získaniu dotácie na podporu audiovizuálneho priemyslu je preto registrácia žiadateľa a následne registrácia filmového projektu. Podľa nového znenia vyhlášky je možné finančné prostriedky poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorý pozostáva z jedného, dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel s časovým rozsahom každého z nich najmenej 70 minút. Rovnako je možné poskytnúť dotáciu aj pre viacdielne audiovizuálne diela primárne určené pre televízne vysielanie. Pre jedno takéto televízne dielo je určený rozsah najviac 13 častí, pričom v prípade hraných seriálov musí mať každá časť najmenej 40 minút a v prípade dokumentárnych alebo animovaných seriálov musí mať každá časť najmenej päť minút. Určenie zaregistrovaného filmového projektu aj ako „balíka“ viacerých kinematografických diel tak umožňuje žiadateľom oveľa väčšiu flexibilitu plánovania jednotlivých oprávnených výdavkov, ktoré chcú realizovať počas celého obdobia platnosti registrácie projektu. Toto obdobie je určené na tri roky odo dňa registrácie projektu.

Filmový projekt musí zároveň spĺňať kritériá kultúrneho testu, ktoré sú určené v prílohe vyhlášky ministerstva kultúry. Tieto kritériá pozostávajú z dvoch základných skupín – kultúrne kritériá a realizačné kritériá. Prvá skupina vyjadruje najmä začlenenie filmového projektu do európskeho kultúrneho kontextu, referencie aj dosiahnuté tvorivé výsledky hlavných spoluautorov projektu a tiež predpokladaný prínos projektu z hľadiska rozvoja audiovizuálneho umenia alebo audiovizuálnej výchovy so zameraním na mladých divákov. Skupina realizačných kritérií zase vyjadruje najmä profesijné zastúpenie európskych tvorcov v jednotlivých realizačných profesiách, európsky distribučný potenciál projektu, ako aj podiel realizačných kapacít v Slovenskej republike (lokácie, štúdiá, postprodukcia, služby a pod.). Filmové dielo, na ktoré už bol príslušnou autoritou vydaný koprodukčný štatút v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii, sa pre účely registrácie filmového projektu považuje za dielo, ktoré spĺňa určené kritériá kultúrneho testu, a preto pre takéto dielo nemusí žiadateľ vypĺňať kultúrny test.

Žiadateľ

Registrovať filmový projekt môže buď priamo producent/koproducent projektu alebo akákoľvek iná právnická osoba, ktorá s producentom/koproducentom uzavrela písomnú dohodu o spolupráci na realizácii projektu. Osoba, ktorá projekt registruje, nemusí mať sídlo v Slovenskej republike. Až keď sa registrovaný projekt bude realizovať a dôjde tak k uplatneniu žiadosti o vyplatenie finančných prostriedkov, fond môže zmluvne poskytnúť a následne vyplatiť finančné prostriedky iba prijímateľovi, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a je registrovaný u správcu dane. Toto pravidlo fond uplatňuje len z hľadiska nevyhnutného zabezpečenia následnej kontroly správnosti výdavkov a účtovných podkladov predložených pre vyplatenie dotácie.

Žiadosť o registráciu projektu

Žiadosť o registráciu filmového projektu predkladá fondu žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu. Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom registračného systému fondu v novom programe 5, ktorý je určený na podporu audiovizuálneho priemyslu v zmysle aktualizovanej Štruktúry podpornej činnosti fondu.

 Prílohou žiadosti o registráciu filmového projektu je:

• vyplnené tlačivo pre kultúrny test alebo koprodukčný štatút vydaný oprávnenou osobou (tlačivo alebo koprodukčný štatút sa predkladá osobitne na každé dielo/seriál, ktoré je súčasťou filmového projektu),
• obsahový zámer registrovaného filmového projektu,
• investičný zámer registrovaného filmového projektu obsahujúci predpokladanú výšku celkového rozpočtu a predpokladanú výšku oprávnených výdavkov,
• časový plán realizácie registrovaného filmového projektu,
• potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku vo výške 1000 eur.

Z hľadiska následného podania žiadosti o poskytnutie dotácie na základe realizovaných oprávnených výdavkov je dôležité, aby žiadateľ už pri registrácii filmového projektu pokiaľ možno zodpovedne a presne odhadol časový harmonogram realizácie projektu a následného predkladania žiadosti o vyplatenie dotácie, nakoľko podľa tohto predpokladaného harmonogramu fond vypočíta a oznámi ministerstvu kultúry požiadavky na finančné zabezpečenie celého systému podpory cez osobitný príspevok zo štátneho rozpočtu na príslušný rok.

Na základe korektnej a úplnej registrácie filmového projektu žiadateľom Audiovizuálny fond vydá registrujúcemu žiadateľovi osvedčenie o registrácii filmového projektu. Osvedčenie je platné tri roky odo dňa jeho vydania.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky sú tie, ktoré priamo súvisia s realizáciou filmového projektu a ktoré vznikli a boli uhradené po vydaní osvedčenia o registrácii projektu. Za oprávnené výdavky sa považujú

• úhrada za tovar alebo službu osobe, ktorá má sídlo, sídlo organizačnej zložky alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá je v Slovenskej republike registrovaná u správcu dane,
• úhrada odmeny alebo mzdy fyzickej osobe, pokiaľ je takáto odmena alebo mzda zdaňovaná v Slovenskej republike.

Minimálna suma oprávnených výdavkov rozdeľuje projekty do dvoch skupín. Pre tie filmové projekty, ktoré sú televíznym hraným seriálom alebo „balíkom“ samostatných filmov, platí vyšší vstupný limit v sume 300 tisíc eur. Pre ostatné projekty – t. j. samostatné filmy, dokumentárne alebo animované seriály platí nižší limit v sume 150 tisíc eur. Zároveň v oboch uvedených skupinách platí, že určená suma nemôže presiahnuť 50% celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu. Uvedenú sumu môže žiadateľ uplatniť počas celej doby platnosti registrácie filmového projektu (t. j. tri roky) a môže ju podľa svojho uváženia použiť na jedno alebo na viac jednotlivých diel, ktoré sú súčasťou registrovaného filmového projektu. Do uvedenej celkovej sumy sa nezapočítava daň z pridanej hodnoty (ak je žiadateľ platiteľom DPH), ani výdavky, ktoré žiadateľ uhradil a vyúčtoval voči verejným prostriedkom (napr. dotácie z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry, iné dotácie z rozpočtu verejnej správy, finančný vstup Rozhlasu a televízie Slovenska do realizácie projektu a pod.).

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 33 % vyúčtovaných a auditom potvrdených oprávnených výdavkov.

Žiadosť o poskytnutie dotácie

 Po uskutočnení činností súvisiacich s realizáciou zaregistrovaného filmového projektu a po dosiahnutí určeného limitu oprávnených výdavkov  môže žiadateľ následne podať fondu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Žiadateľ môže takúto žiadosť podať naraz na celú sumu uskutočnených oprávnených výdavkov, alebo postupne, pričom prvú žiadosť podá po dosiahnutí limitu  a ďalšie žiadosti potom predkladá postupne v rámci trojročnej lehoty platnosti registrácie, najčastejšie však raz za kalendárny štvrťrok podľa skutočného priebehu realizácie projektu.

 

Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov je najmä

  • kópia úplnej účtovnej závierky žiadateľa zostavená k dátumu, ktorý nie je skorší ako tri mesiace pred podaním žiadosti najmä

  • písomná dohoda s producentom/koproducentom projektu (ak nie je žiadateľom)
  • písomná správa audítora o overení vzniku, zaúčtovania a úhrady jednotlivých oprávnených výdavkov (správa musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku),
  • doklad o zriadení platobného účtu ) žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,2) na ktorý žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu žiada poukázať finančné prostriedky,
  • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu podnikateľ alebo združenie podnikateľov
  • potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je v konkurze ani v likvidácii a že proti žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je vedené exekučné konanie.

Ak je žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov úplná a všetky oprávnené výdavky sú správne vyčíslené aj potvrdené nezávislým audítorom, fond žiadateľovi vydá potvrdenie o celkovej výške oprávnených výdavkov a o vypočítanej sume podpory. Zároveň fond predloží žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu.

 Podpísaním zmluvy sa prijímateľ zaviaže, že filmový projekt, na realizáciu ktorého sa poskytujú finančné prostriedky, bude spĺňať kritériá oprávneného projektu podľa vyhlášky ministerstva kultúry a podľa kultúrneho testu aj po svojom dokončení. Zároveň sa prijímateľ zaviaže, že na základe písomnej žiadosti v prípade následnej kontroly predloží fondu kópie účtovných dokladov ku všetkým vyúčtovaným oprávneným výdavkom. Po podpísaní zmluvy a po jej zverejnení v zmysle príslušných právnych predpisov fond prevedie vypočítanú sumu podpory na účet prijímateľa.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.