Oprávnení žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020 > Oprávnení žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov

Fond môže poskytnúť finančné prostriedky žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky určené v § 19 zákona.

V jednotlivých programoch podpornej činnosti fondu na rok 2020 môžu byť žiadateľmi:

 • v programe 1 osoby uvedené  v § 19 ods. 2 písm. a) až c) a písm. f) zákona:
  • nezávislý producent v audiovízii registrovaný podľa osobitného predpisu [1]
  • výrobca [2] slovenských audiovizuálnych diel; v podprograme 1.4.1 je oprávneným žiadateľom vysoká škola, ktorá je výrobcom školských audiovizuálnych diel ako súčasti riadneho štúdia so zameraním na filmové umenie,
  • autor  alebo spoluautor slovenského audiovizuálneho diela (oprávnený žiadateľ na poskytnutie štipendia určeného na podporu vývoja audiovizuálnych diel v podprogramoch 1.1 až 1.3);
  • v podprograme 1.4.2. aj osoba zabezpečujúca podporu rozširovania audiovizuálnych diel prostredníctvom programov audiovizuálnej výchovy alebo osoba zabezpečujúca rozvoj vzdelávania v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia
 • v programe 2 osoby uvedené v § 19 ods. 2 písm. b), d) a f) zákona:
  • výrobca[2] slovenských audiovizuálnych diel,
  • distributér [3] audiovizuálnych diel,
  • osoba zabezpečujúca propagáciu a/alebo podporu rozširovania audiovizuálnych diel vykonávaním prezentačnej, propagačnej alebo marketingovej činnosti alebo organizovaním verejného kultúrneho podujatia,
  • v podprograme 2.3 prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia[4] na území Slovenskej republiky (§ 19 ods. 2 písm. h) zákona), ktorý
  • je zaregistrovaný ako prispievateľ do fondu podľa § 26 zákona a nemá evidovaný nedoplatok na príspevkoch do fondu 
  • si splnil oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu [5] (potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti je prílohou žiadosti)
  • uskutočňuje audiovizuálne predstavenia s plateným vstupným,

  • používa na audiovizuálne predstavenia digitálnu premietaciu technológiu D-cinema a verejne uviedol v  roku 2019 viac ako 50% z celkového počtu slovenských kinematografických diel, ktoré mali v tom istom roku distribučnú premiéru  alebo obnovenú premiéru v sieti kín v Slovenskej republike; [6]

  • používa na audiovizuálne predstavenia digitálnu premietaciu technológiu e-cinema a verejne uviedol v roku 2019 viac ako 25% z celkového počtu slovenských kinematografických diel, ktoré mali v tom istom roku distribučnú premiéru alebo obnovenú premiéru v sieti kín v Slovenskej republike, [6]

  • poskytuje Únii filmových distributérov SR overené informácie o návštevnosti jednotlivých predstavení s možnosťou následnej kontroly týchto informácií.
 • v programe 3 osoby uvedené v § 19 ods. 2 písm. c), f) a g) zákona:
  • autor alebo spoluautor slovenských audiovizuálnych diel,
  • osoba zabezpečujúca propagáciu a/alebo podporu rozširovania audiovizuálnych diel vykonávaním edičnej činnosti,
  • osoba, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s rozvojom vzdelávania a/alebo odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia;
 • v programe 4 osoby uvedené v § 19 ods. 2 písm. e) a h) zákona:
  • osoba zabezpečujúca obnovu a rozvoj technologickej základne pre uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti na území Slovenskej republiky,
  • prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia [4] na území Slovenskej republiky.
 • v programe 5 právnické osoby uvedené v § 22b a § 22e zákona: producent/ koproducent filmového projektu alebo osoba, ktorá uzatvorila s producentom alebo s koproducentom filmového projektu písomnú dohodu podľa § 22b ods. 1 písm. b).


  [1] § 8 až 11 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [2] § 2 ods. 15 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [3] § 2 ods. 6 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [4] § 2 ods. 4 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [5] § 7 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [6] Základom pre výpočet uvedeného podielu bude záväzný zoznam týchto diel určený fondom na základe plánu premiér Únie filmových distributérov SR pre rok 2018. Tento zoznam fond zverejni na svojom webovom sídle do 31.1.2020.

  Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
  Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.