Program 2

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2022 > Program 2

Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti

Zameranie

Program č. 2 je zameraný na podporu rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti, osobitne na podporu distribúcie audiovizuálnych diel, podporu verejných kultúrnych podujatí s účasťou audiovizuálnych diel a na podporu prezentácie slovenských audiovizuálnych diel a slovenskej audiovizuálnej kultúry v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Priority podpornej činnosti v programe 2

 • distribúcia slovenských kinematografických diel s dôrazom na ich efektívnu distribučnú a marketingovú stratégiu[1] vo vzťahu k obsahu diela, cieľovej skupine a spôsobu šírenia  a s požiadavkou preukázania dosiahnutých distribučných výsledkov pri podporených projektoch,
 • distribúcia slovenských audiovizuálnych diel prostredníctvom nových platforiem,
 • distribúcia zahraničných kinematografických diel zúčastnených na renomovaných medzinárodných filmových podujatiach, ocenených významnými medzinárodnými cenami, alebo podporených medzinárodnými inštitúciami v oblasti audiovizuálnej kultúry, pričom prioritou je najmä efektívne uvedenie[1] týchto diel v sieti kín v Slovenskej republike a s požiadavkou preukázania dosiahnutých distribučných výsledkov podporených projektov,
 • zabezpečenie úpravy a distribúcie slovenských audiovizuálnych diel pre znevýhodnené skupiny obyvateľov s cieľom ich sociálnej inklúzie pri verejnom šírení audiovizuálnych diel,
 • zabezpečenie vydania slovenských audiovizuálnych diel na nosičoch s dôrazom na vydavateľskú inovatívnosť, obsah sprievodných materiálov k dielu a na stratégiu distribúcie nosičov pre určené cieľové skupiny,
 • pravidelné  výročné ocenenia slovenskej audiovizuálnej tvorby vrátane mediálnej prezentácie,
 • bilančná prezentácia odbornej reflexie slovenskej audiovizuálnej tvorby,
 • projekty zamerané na audiovizuálnu kultúru a filmové umenie v rámci programu Mesto kultúry 2022
 • výroba  slovenského znenia pre distribúciu kinematografických diel určených pre detského diváka v Slovenskej republike,  
 • komplexné a kontinuálne zabezpečenie prezentácie slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu 
 • zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí,
 • periodické filmové festivaly [2]  a prehliadky v Slovenskej republike s medzinárodnou účasťou, so zabezpečeným viaczdrojovým financovaním pre dlhodobú udržateľnosť podujatia a s dôrazom na významné zastúpenie slovenských audiovizuálnych diel v programe podujatia a s preukázaním dosiahnutej diváckej návštevnosti aj s prihliadnutím na obmedzenia a vývoj situácie v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, s transparentnou a auditovanou štruktúrou nákladov aj zdrojov financovania a s preferenciou žiadostí o viacročné granty (najviac tri nasledujúce ročníky) pri periodických podujatiach..

 

Podprogramy

2.1 Distribúcia a  prezentácia audiovizuálnych diel
2.1.1 Distribúcia slovenských audiovizuálnych diel vrátane zabezpečenia multimodálneho prístupu k slovenským audiovizuálnym dielam
2.1.2 Distribúcia zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike vrátane zabezpečenia výroby slovenského znenia
2.1.3 Prezentácia slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu, výročné ceny a iné prezentačné podujatia, zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí, podpora výroby cudzojazyčného znenia slovenských audiovizuálnych diel určených pre detského diváka na verejné šírenie v zahraničí,
2.2 Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike
2.3 Podpora návštevnosti na  kinematografické diela

Suma podpory

Suma podpory poskytnutej na jeden projekt v podprograme 2.1.1 na zabezpečenie distribúcie jedného slovenského audiovizuálneho diela prostredníctvom audiovizuálnych predstavení uskutočnených v kinách na území Slovenskej republiky je určená ako jednotková suma

 • pre hrané alebo animované dielo s vysokým diváckym potenciálom (zmluvne určený predpokladaný počet divákov 15 tisíc a viac) a s časovým rozsahom najmenej 70 minút

o   20 tisíc eur, ak dielo je s väčšinovým podielom slovenského producenta podľa podmienok určených v programe 1,
o   15 tisíc eur, ak dielo je s menšinovým podielom slovenského koproducenta podľa podmienok určených v programe 1,

 • pre hrané alebo animované dielo so štandardným diváckym potenciálom (zmluvne určený predpokladaný počet divákov od 3 tisíc do 15 tisíc) a s časovým rozsahom najmenej 70 minút

o   15 tisíc eur ak dielo je s väčšinovým podielom slovenského producenta podľa podmienok určených v programe 1,
o   10 tisíc eur ak dielo je s menšinovým podielom slovenského producenta podľa podmienok určených v programe 1,

 • pre hrané alebo animované dielo s nízkym diváckym potenciálom (zmluvne určený predpokladaný počet divákov menej ako 3 tisíc) a s časovým rozsahom najmenej 70 minút

o    7 tisíc eur ak dielo je s väčšinovým podielom slovenského producenta podľa podmienok určených v programe 1,
o    5 tisíc eur ak dielo je s menšinovým podielom slovenského koproducenta podľa podmienok určených v programe 1

 • pre dokumentárne dielo s časovým rozsahom najmenej 50 minút

10 tisíc eur na dielo s vysokým diváckym potenciálom (zmluvne určený predpokladaný počet divákov 5 tisíc a viac),
o    8 tisíc eur na dielo so štandardným diváckym potenciálom (zmluvne určený predpokladaný počet divákov od tisíc do 5 tisíc),
o    5 tisíc eur na dielo s nízkym diváckym potenciálom (zmluvne určený predpokladaný počet divákov menej ako tisíc)

 • 5 tisíc eur pre kolekciu diel určenú na samostatné premietanie a s celkovým časovým rozsahom kolekcie viac ako 70 minút
 • 3 tisíc eur pre hrané dielo alebo animované s celkovým časovým rozsahom menej ako 70 minút a na dokumentárne dielo s celkovým časovým rozsahom menej ako 50 minút, ak je takéto dielo uvádzané samostatne alebo spoločne s iným dielom v rámci jedného audiovizuálneho predstavenia,
 • 1 500 eur na zabezpečenie úpravy diela pre jeho distribúciu určenú znevýhodneným skupinám obyvateľov.

 Prijímateľ jednotkovej sumy určenej na uvedenie diela prostredníctvom audiovizuálnych predstavení je povinný zabezpečiť uskutočnenie určeného počtu audiovizuálnych predstavení takto:

 • najmenej 100 predstavení diela s vysokým diváckym potenciálom,
 • najmenej 50 predstavení diela so štandardným diváckym potenciálom,
 • najmenej 20 predstavení diela s nízkym diváckym potenciálom.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na prijímateľa, ak je poskytnutá podpora určená výlučne na zabezpečenie distribúcie diela znevýhodneným skupinám obyvateľov.


Suma podpory poskytnutej na jeden projekt v podprograme 2.1.1 na zabezpečenie distribúcie audiovizuálnych diel uskutočnenej iným spôsobom než audiovizuálnym predstavením je určená ako jednotková suma:

 • 2 500 eur na jedno vydanie diela alebo na kolekcie diel s celkovým časovým rozsahom obsahu najmenej 70 minút na nosičoch (DVD, Blue ray a iné) a spĺňajúce povinnosť zabezpečiť dostupnosť diela pre znevýhodnené skupiny obyvateľov[3] ,
 • 1 000 eur na prípravu audiovizuálneho diela alebo kolekcie audiovizuálnych diel s celkovým časovým rozsahom najmenej 50 minút pre účely jeho sprístupnenia prostredníctvom online platformy.

Suma podpory poskytnutej na jeden projekt v podprograme 2.1.2 na zabezpečenie distribúcie jedného zahraničného kinematografického diela v kinách na území Slovenskej republiky je určená ako jednotková suma:
 • 5 tisíc eur pre dielo so zmluvne určeným predpokladaným počtom divákov viac ako tisíc,
 • 3 tisíc eur pre dielo so zmluvne určeným predpokladaným počtom divákov menej ako tisíc,
 • 5 tisíc eur na zabezpečenie výroby slovenského znenia pre audiovizuálne dielo určené pre detského diváka.

Z jednotkovej sumy určenej pre uvedenie diela prostredníctvom audiovizuálnych predstavení je prijímateľ povinný použiť najmenej 30% na zabezpečenie propagácie a marketingu pre účely distribúcie diela. Preukázanie splnenia tejto povinnosti je súčasťou vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov. Zároveň je prijímateľ oprávnený použiť z uvedenej jednotkovej sumy najviac 30% na technické náklady súvisiace s distribúciou diela (výroba, formátovanie a multiplikácia nosičov, VPF poplatky, titulkovanie, programovanie).

Preukázanie skutočného počtu audiovizuálnych predstavení a verifikovaných údajov o návštevnosti diela, ktoré je predmetom podpory, je súčasťou vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.

 • v podprograme 2.1.3  je určená maximálna suma podpory na jeden projekt

o  35 tisíc EUR na zabezpečenie účasti slovenského audiovizuálneho diela na podujatí v zahraničí,
o  80 tisíc eur na zabezpečenie jedného ročníka verejného podujatia zameraného na výročné ocenenia slovenskej                             audiovizuálnej tvorby, pričom predmetom žiadosti môžu byť najviac tri ročníky takéhoto podujatia,
o  10 tisíc eur na zabezpečenie výroby cudzojazyčného znenia slovenského audiovizuálneho diela na verejné šírenie v                      zahraničí.

Maximálna suma podpory poskytnutej na jeden projekt v podprograme 2.2 je 250 tisíc EUR. Pri periodických podujatiach sa za jeden projekt považuje každý jednotlivý ročník. Pri periodických podujatiach v podprograme 2.2 predmetom jednej žiadosti môže byť jeden, dva alebo tri ročníky podujatia.

Suma podpory v podprograme 2.3 bude vypočítaná podľa jednotkovej sadzby za každú predanú vstupenku na audiovizuálne predstavenie[4] slovenského kinematografického diela[5] uvedeného v zozname slovenských audiovizuálnych diel[6] alebo preukázateľne spĺňajúceho kritériá slovenského audiovizuálneho diela[7] Do výpočtu sumy podpory v podprograme 2.3 môžu byť zaradené aj predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie kinematografického diela, ktorého väčšinovou krajinou pôvodu je niektorý z členských štátov Európskej únie a ktoré zároveň nie je slovenským kinematografickým dielom (ďalej len „európske kinematografické dielo“).

Do výpočtu sumy podpory možno zaradiť iba preukázateľne predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie, ktoré bolo uskutočnené  v období od 1.1.2021 do 31.12.2021. Za audiovizuálne predstavenie sa považuje aj verejné uvedenie diela za úhradu formou streamovania z online platformy, ktorú prevádzkuje alebo využíva oprávnený žiadateľ v podprograme 2.3 (časť 5).

K žiadosti o poskytnutie dotácie v podprograme 2.3 musí žiadateľ uviesť aj auditovaný údaj o počte predaných vstupeniek na každé jednotlivé  kinematografické dielo, ktoré uviedol na verejnosti v uvedenom období a ktoré je súčasťou žiadosti. Tieto údaje musia byť potvrdené Úniou filmových distributérov SR na formulári predpísanom fondom a zároveň musia byť uvedené aj v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR za účelom overenia údajov o počte predaných vstupeniek uvedenom v žiadosti.

Suma podpory pre jedného prijímateľa sa vypočíta podľa počtu predaných vstupeniek za uvedené obdobie na každé jednotlivé audiovizuálne predstavenie  kinematografického diela takto:

 • pri slovenských kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou menej ako 100 tisíc divákov jednotkovou sadzbou vo výške 1,- eur za každú predanú vstupenku,
 • pri slovenských kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 100 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,50 eur za každú predanú vstupenku
 • pri európskych kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou menej ako  20 tisíc divákov jednotkovou sadzbou 0,30 eur za každú predanú vstupenku..
 • pri európskych kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 20 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,20 eur za každú predanú vstupenku..
 • Pre účely výpočtu sumy podpory pre jedného prijímateľa sa použijú údaje o celkovej návštevnosti kinematografického diela na audiovizuálnych predstaveniach uskutočnených na území Slovenskej republiky odo dňa uskutočnenia jeho prvého audiovizuálneho predstavenia na území Slovenskej republiky (ďalej len „distribučná premiéra“) do 26.2.2022, pričom tieto údaje musia byť evidované v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR.

  V nadväznosti na vývoj situácie v dôsledku opatrení prijatých orgánmi verejnej moci na zamedzenie šírenia pandemického ochorenia  a v súlade s finančnými zdrojmi fondu určenými na podporu audiovizuálnej kultúry v roku 2021 môže fond rozhodnúť o vyhlásení osobitnej výzvy na pomoc určenú prevádzkovateľom kín alebo distributérom audiovizuálnych diel so zameraním na elimináciu rizík a negatívnych dôsledkov krízovej situácie na činnosť a na kontinuálnu prevádzku týchto subjektov. Podrobné podmienky poskytovania takejto pomoci vrátane maximálnej alebo jednotkovej sumy pomoci určí fond v osobitnej výzve.

  Určenie osobitných podmienok o podiele fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu podporeného v programe 2

  Fond zmluvne uplatní osobitné podmienky o podiele fondu iba v podprograme 2.1.1 v zmluvách o poskytnutí dotácie vyššej ako 5 tisíc eur, ktorých základným účelom je zabezpečenie distribúcie audiovizuálneho diela prostredníctvom audiovizuálnych predstavení uskutočnených na území Slovenskej republiky.

  Podiel fondu bude určený ako podiel z celkovej sumy dotácie poskytnutej na zabezpečenie distribúcie predmetného diela takto:

 • pri audiovizuálnych dielach s celkovou návštevnosťou menej ako 20 tisíc divákov vo výške 0%,
 • pri audiovizuálnych dielach s celkovou návštevnosťou od 20 tisíc divákov do 60 tisíc divákov vo výške 25%,
 •  pri audiovizuálnych dielach s celkovou návštevnosťou viac ako 60 tisíc divákov do 100 tisíc divákov vo výške 50%,
 • pri audiovizuálnych dielach s celkovou návštevnosťou viac ako 100 tisíc divákov vo výške 90%.
 • Pre účely výpočtu sumy podielu fondu sa použijú údaje o celkovej návštevnosti predmetného diela na audiovizuálnych predstaveniach uskutočnených na území Slovenskej republiky odo dňa jeho distribučnej premiéry do dňa vyúčtovania podielu fondu, ktoré sú evidované v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR. Vypočítaný podiel fondu sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor.

  Podiel fondu prijímateľ vyúčtuje fondu k termínu 31. júla kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa uskutočnila distribučná premiéra predmetného diela. Ak predmetom jednej zmluvy bolo viacero audiovizuálnych diel, prijímateľ predkladá vyúčtovanie podielu fondu osobitne za každé dielo, pričom celková suma poskytnutej podpory sa pre účely vyúčtovania prepočíta v rovnakom pomere na každé jednotlivé dielo. Vyúčtovanie sa predkladá na formulári predpísanom fondom.

  Podiel fondu prijímateľ uhradí na účet fondu do 30 dní odo dňa termínu vyúčtovania. Nepredloženie vyúčtovania podielu fondu alebo jeho neuhradenie v určenom termíne sa považuje za nevysporiadaný finančný vzťah s fondom.

  Povinnosť vyúčtovať a odviesť podiel fondu sa nevzťahuje na prijímateľa dotácie určenej na podporu distribúcie audiovizuálneho diela, ktorá bola preukázateľne prerušená alebo odložená v dôsledku opatrení prijatých orgánmi verejnej moci  na zamedzenie šírenia pandemického ochorenia alebo na zmiernenie dôsledkov krízovej situácie s celospoločenským dosahom v Slovenskej republike. Prerušenie alebo odloženie distribúcie prijímateľ preukazuje čestným vyhlásením s odkazom na príslušné opatrenie..


  [1] Povinnou súčasťou marketingovej a distribučnej stratégie pri podaní žiadosti je predpokladaný počet uskutočnených audiovizuálnych predstavení a predpokladaný počet predaných vstupeniek, resp. predpokladaný počet predaných nosičov alebo počtu videní na online platforme

  [2]Filmové festivaly a prehliadky s medzinárodnou súťažou, so sprievodnými podujatiami v oblasti profesionálnej prípravy alebo audiovizuálnej výchovy, s účasťou slovenských audiovizuálnych diel v programe, ako aj s programovou orientáciou na filmy, ktoré budú prvý raz verejne uvedené na území Slovenskej republiky.

  [3] § 15 ods. 5 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [4]§ 2 ods. 3 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [5] .§ 2 ods. 9 zákona č. 40/2015 Z.

  [6] § 3 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [7] § 2 ods. 13 zákona č. 40/2015 Z. z.

  Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
  Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.