Oprávnení žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2023 > Oprávnení žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov

Fond môže poskytnúť finančné prostriedky žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky určené v § 19 zákona.

V jednotlivých programoch podpornej činnosti fondu  môžu byť žiadateľmi:

 • v programe 1 osoby uvedené  v § 19 ods. 2 písm. a) až c) a písm. f) zákona:
  • nezávislý producent v audiovízii registrovaný podľa osobitného predpisu [1]
  • výrobca [2] slovenských audiovizuálnych diel; v podprograme 1.4.1 je oprávneným žiadateľom vysoká škola, ktorá je výrobcom školských audiovizuálnych diel ako súčasti riadneho štúdia so zameraním na filmové umenie,
  • autor  alebo spoluautor slovenského audiovizuálneho diela (oprávnený žiadateľ na poskytnutie štipendia určeného na podporu vývoja audiovizuálnych diel v podprogramoch 1.1 až 1.3);
  • filmový profesionál (oprávnený žiadateľ na poskytnutie štipendia určeného na elimináciu negatívnych dôsledkov opatrení prijatých v krízovej situácii)
  • v podprograme 1.4.2. aj osoba zabezpečujúca podporu rozširovania audiovizuálnych diel prostredníctvom programov audiovizuálnej výchovy alebo osoba zabezpečujúca rozvoj vzdelávania v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia
 • v programe 2 osoby uvedené v § 19 ods. 2 písm. b), d) a f) zákona:
  • výrobca[2] slovenských audiovizuálnych diel,
  • distributér [3] audiovizuálnych diel,
  • osoba zabezpečujúca propagáciu a/alebo podporu rozširovania audiovizuálnych diel vykonávaním prezentačnej, propagačnej alebo marketingovej činnosti alebo organizovaním verejného kultúrneho podujatia,
  • v podprograme 2.3 prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia[4] na území Slovenskej republiky (§ 19 ods. 2 písm. h) zákona), ktorý
  • je zaregistrovaný ako prispievateľ do fondu podľa § 26 zákona má vysporiadaný finančný vzťah s fondom a fond voči nemu neeviduje žiadnu neuhradenú pohľadávku, ktorá nie je upravená splátkovým kalendárom určeným fondom“.
  • si splnil oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu [5]
  • uskutočňuje audiovizuálne predstavenia s plateným vstupným,

  •  poskytuje Únii filmových distributérov SR overené informácie o návštevnosti jednotlivých predstavení s možnosťou následnej kontroly týchto informácií.

 • v programe 3 osoby uvedené v § 19 ods. 2 písm. c), f) a g) zákona:
  • autor alebo spoluautor slovenských audiovizuálnych diel,
  • osoba zabezpečujúca propagáciu a/alebo podporu rozširovania audiovizuálnych diel vykonávaním edičnej činnosti,
  • osoba, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s rozvojom vzdelávania a/alebo odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia;
 • v programe 4 osoby uvedené v § 19 ods. 2 písm. e) a h) zákona:
  • osoba zabezpečujúca obnovu a rozvoj technologickej základne pre uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti na území Slovenskej republiky,
  • prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia [4] na území Slovenskej republiky.
 • v programe 5 právnické osoby uvedené v § 22b a § 22e zákona: producent/ koproducent filmového projektu alebo osoba, ktorá uzatvorila s producentom alebo s koproducentom filmového projektu písomnú dohodu podľa § 22b ods. 1 písm. b).


  [1] § 8 až 11 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [2] § 2 ods. 15 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [3] § 2 ods. 6 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [4] § 2 ods. 4 zákona č. 40/2015 Z. z.

  [5] § 7 zákona č. 40/2015 Z. z.

  Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
  Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.