Ciele, priority a obsahové zameranie

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2023 > Ciele, priority a obsahové zameranie

Podporná činnosť fondu je jeho hlavnou činnosťou, prostredníctvom ktorej fond napĺňa svoje poslanie a dosahuje svoje ciele. Základným strategickým cieľom fondu je zabezpečiť dlhodobo udržateľný rozvoj filmového umenia, audiovizuálnej kultúry a priemyslu, ako aj inovácie a rozvoj technológií v oblasti výroby a šírenia audiovizuálnych diel.  

Základným poslaním fondu je získavanie finančných zdrojov potrebných na uskutočňovanie cieľov a činností fondu, transparentné, zodpovedné a hospodárne spravovanie týchto zdrojov ako verejných financií, ich odborné rozdeľovanie podľa kvalitatívnych kritérií, efektívne používanie a kontrola, ako aj verejná prezentácia a vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov.

Základným zámerom fondu vo vzťahu k prijímateľom finančných prostriedkov je zabezpečiť rovnosť príležitostí  pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z fondu. Dlhodobým cieľom fondu je zvyšovať transparentnosť a efektivitu audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike, podporovať jeho kontinuálny hodnotový, ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť.

Dlhodobým cieľom fondu je aj proces ekologizácie filmovej produkcie a audiovizuálneho priemyslu. Dosahovanie tohto cieľa fond aktuálne uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej filmovej agentúry a jej zapojenia do slovenských aj medzinárodných aktivít   prostredníctvom prezentačných a vzdelávacích podujatí a navrhovaním podmienok pre uplatnenie princípov ekologicky orientovaného rozvoja audiovizuálneho prostredia v praxi. V roku 2023 fond bude pokračovať v školeniach ekologických konzultantov a uvedie do praxe nástroj „ekologická kalkulačka“ pre výrobu audiovizuálnych diel ako súčasť vyhodnotenia projektov podporených fondom. .

Pre uskutočňovanie podpornej činnosti fond určuje aj priority tejto činnosti na konkrétne obdobie. Priority v jednotlivých programoch  podpornej činnosti fond využíva na zdôraznenie krátkodobých a strednodobých cieľov rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Rada Audiovizuálneho fondu (ďalej len „rada fondu“) môže v súlade s rozpočtom podpornej činnosti fondu na príslušné obdobie účelovo viazať osobitnú sumu finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania tých projektov, prostredníctvom ktorých sa určené priority uskutočňujú v praxi. V roku 2023 bude fond pokračovať v uplatňovaní finančných nástrojov na elimináciu negatívnych dôsledkov inflácie na audiovizuálnu kultúru a priemysel v Slovenskej republike.

Okrem podpornej činnosti uskutočňovanej v jednotlivých jej programoch fond v zmysle § 2 ods. 2 zákona poskytuje aj nefinančnú podporu v určených oblastiach svojej činnosti. Prioritou v tejto oblasti pre rok 2023 je komplexné zabezpečenie činností Slovenskej filmovej agentúry.

Priority určuje rada fondu vzhľadom na objem disponibilných finančných prostriedkov a na efektivitu ich použitia, ako aj vo vzťahu k strategickým rozvojovým zámerom audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike. Okrem priorít určených štruktúrou podpornej činnosti môže rada fondu určiť aj operatívne priority vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu.

Fond spolupracuje s Fondom na podporu umenia (FPU), s Fondom na podporu kultúry národnostných menšín a s ďalšími partnerskými inštitúciami v Slovenskej republike aj v zahraničí, ktoré aktívne pôsobia v oblasti verejnej podpory kultúry a kreatívneho priemyslu. V spolupráci s FPU fond za spoločné priority považuje projekt slovenského mesta kultúry 2023.  V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) fond za spoločnú prioritu považuje medzinárodnú prezentáciu slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu uskutočňovanú formou rámcovej dohody medzi fondom a SFÚ a v súčinnosti s profesijnými organizáciami v audiovízii. V spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska fond za spoločnú prioritu považuje vzájomnú koordináciu administratívnych a kontrolných činností v zameraní na použitie a vyúčtovanie finančných prostriedkov.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.