Odborné komisie

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Odborné komisie

Odborné komisie sú poradnými orgánmi fondu, zriaďujú sa za účelom odborného, transparentného a nezávislého posúdenia každej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu.

Posudzujú jednotlivé žiadosti a vydávajú záväzné stanovisko pre výšku a formu poskytnutia podpory. Je to praktický výkon podpornej činnosti fondu. Rozdelenie finančných prostriedkov fondu na konkrétne projekty je výsledkom práce odborných komisií a ich členov. Je to zároveň aj ich odborná zodpovednosť voči verejnosti za to, čo v audiovízii na Slovensku vznikne s podporou verejných zdrojov.

Základný počet členov jednotlivých odborných komisií, ktorí sa zúčastňujú na hodnotení žiadostí, je určený v štruktúre podpornej činnosti fondu. Konkrétne zloženie každej odbornej komisie zohľadňuje zastúpenie všetkých jednotlivých odborno-profesijných skupín. To je zárukou komplexného posúdenia žiadostí podľa určených hodnotiacich kritérií. Počet odborných komisií a ich obsahové zameranie určuje Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na konkrétny kalendárny rok.

Podľa § 17 ods. 3 zákona člen odbornej komisie nesmie byť žiadateľom o finančné prostriedky z fondu, členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom žiadateľa, ktorý je právnickou osobou. Členom odbornej komisie nemôže byť člen orgánov fondu ani zamestnanec fondu.

Ďalšie podrobnosti o členstve v odborných komisiách a o ich činnosti upravuje § 17 zákona, článok 10 štatútu, článok 8 Smernice Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov. Činnosť odborných komisií podrobne upravujú Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žaidostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry .a Smernica Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.