Etický kódex

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Etický kódex

Etický kódex Audiovizuálneho fondu (ďalej len „Etický kódex“) predstavuje súhrn etických princípov a požiadaviek, ktoré sa uplatňujú v činnosti Audiovizuálneho fondu (ďalej len „fond“).

Základným cieľom Etického kódexu je popri právnych predpisoch a vnútorných normách fondu prispievať k transparentnej činnosti fondu.

Etický kódex chráni verejný záujem podporovať audiovizuálnu kultúru a priemysel v Slovenskej republike.

Etický kódex sa vzťahuje na členov orgánov fondu, členov odborných komisií fondu, zamestnancov fondu ako aj na iné osoby, ktoré sa podieľajú na činnosti fondu (všetci ďalej spolu len ako „Osoba pôsobiaca vo fonde“).

Čl. I

NEZÁVISLOSŤ

I.1 Osoba pôsobiaca vo fonde vykonáva svoju činnosť pre fond nezávisle, na základe vlastného hodnotenia skutočností a svedomitého výkladu a aplikácie svojich odborných znalostí, právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu. Pri výkone svojej činnosti Osoba pôsobiaca vo fonde nepodlieha žiadnym vplyvom, záujmom, zásahom, nátlaku a hrozbám.

I.2 Osoba pôsobiaca vo fonde podporuje kontrolu plnenia povinností Osoby pôsobiacej vo fonde ako i vysokých nárokov správania sa osôb pôsobiacich vo fonde, smerujúcich k posilneniu dôvery verejnosti vo fond, čo je neopomenuteľným predpokladom jeho nezávislosti.

Čl. II

NESTRANNOSŤ

Nestrannosť je základným predpokladom pre výkon činnosti Osoby pôsobiacej vo fonde

II.1 Osoba pôsobiaca vo fonde vykonáva svoju činnosť vo fonde vždy nestranne, nezaujato a bez predsudkov.

II.2 Pri výkone činnosti vo fonde sa Osoba pôsobiaca vo fonde správa vždy tak, aby neohrozila dôveru verejnosti vo svoju nestrannosť.

II.3 Osoba pôsobiaca vo fonde sa zdrží prejavov, ktoré by mohli neoprávnene ovplyvniť rozhodovaciu činnosť orgánov fondu, odborných komisií, výsledok pracovnej činnosti zamestnancov fondu alebo vzbudiť pochybnosť odbornej alebo laickej verejnosti o nestrannosti akéhokoľvek úkonu fondu.

Čl. III

OSOBNÁ INTEGRITA

Osobná integrita je neodmysliteľným predpokladom pre výkon činnosti Osoby pôsobiacej vo fonde a dôvery verejnosti v riadne fungovanie fondu.

III.1 Osoba pôsobiaca vo fonde sa správa tak, aby jej správanie neznižovalo vážnosť funkcie, ktorú vo fonde vykonáva. Pri výkone svojej činnosti pre fond ako i v osobnom živote sa vyvaruje konania, ktoré by mohlo ohroziť jej osobnú integritu a tým aj vážnosť funkcie, ktorú vo fonde vykonáva.

III.2 Dôležitý je nielen riadny výkon činnosti Osoby pôsobiacej vo fonde, ale aj to, že Osoba pôsobiaca vo fonde svojou osobnou integritou a dôveryhodnosťou prispieva k tomu, aby rozhodnutia orgánov fondu, odborných komisií fondu, výsledok pracovnej činnosti zamestnancov fondu ako i rozhodnutia samého fondu boli verejnosťou vnímané ako spravodlivé.

III.3 Osoba pôsobiaca vo fonde neprijíma dary, výhody alebo iné plnenia, ktoré by mohli vzbudiť pochybnosť o jej nestrannosti a nepripustí, aby takéto dary, výhody alebo iné plnenia prijímala jej blízka osoba.

Čl. IV

DÔSTOJNOSŤ

Dôstojné vystupovanie pri výkone činnosti Osoby pôsobiacej vo fonde ako i v súkromnom živote sú pre každú Osobu pôsobiacu vo fonde samozrejmosťou.

IV.1 Osoba pôsobiaca vo fonde sa pri výkone svojej činnosti pre fond vyvaruje nevhodného vystupovania, prejavov ako aj všetkého, čo by mohlo vzbudiť tento dojem.

IV.2 Pri výkone činnosti Osoba pôsobiaca vo fonde vždy zachováva dôstojnosť a poriadok. K žiadateľom a ďalším osobám zúčastneným na rozhodovacích procesoch a činnosti fondu sa chová zdvorilo, korektne a trpezlivo.

Čl. V

ROVNOSŤ

Zaistenie rovnosti pri posudzovaní žiadostí orgánmi fondu a odbornou komisiou je základným predpokladom riadneho výkonu činnosti Osoby pôsobiacej vo fonde.

V.1 Osoba pôsobiaca vo fonde sa pri výkone svojej činnosti pre fond vždy vyvaruje akéhokoľvek prejavu diskriminácie. Pristupuje ku každému rovnako.

V.2 Osoba pôsobiaca vo fonde aktívne zabráni iným osobám, aby priamo alebo nepriamo diskriminovali žiadateľov alebo iné osoby zúčastnené na činnosti fondu v akejkoľvek pozícii.

Čl. VI.

ODBORNOSŤ

Odborná spôsobilosť a svedomitosť sú základnými predpokladmi pre riadny výkon činnosti Osoby pôsobiacej vo fonde.

VI.1 Osoba pôsobiaca vo fonde vykonáva svoju činnosť pre fond s odbornou starostlivosťou, vždy riadne a svedomito.

VI.2 Osoba pôsobiaca vo fonde vykonáva svoju činnosť pre fond podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Bratislava 24. 3. 2015

Mgr. art. Miloslav Luther

predseda Rady Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.