Slobodný prístup k informáciám

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Slobodný prístup k informáciám

Podávanie žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám upravuje metodický pokyn, ktorým sa vydávajú pravidlá pre postup pri sprístupňovaní informácií Audiovizuálnym fondom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám môže žiadateľ podať:

  • v písomnej forme osobne v sídle fondu Grösslingová 53, 811 09 Bratislava v pracovnom čase
  • poštou na adresu: Audiovizuálny fond , Grösslingová 53, 811 09 Bratislava
  • faxom na číslo: +421 2 59 234 461
  • emailom na adresu info@avf.sk
  • ústnou formou osobne kancelárii v sídle fondu alebo telefonicky na čísle: +421 2 59 234 545, a to v pracovnom čase.

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií

Podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. určuje kancelária tieto úhrady materiálových nákladov za sprístupnenie informácií:

Typ služby / Použitý materiál Výška úhrady
čiernobiela kópia, alebo tlač 1 strana formátu A4  0,05 €
farebná kópia, alebo tlač 1 strana formátu A4  0,10 € 
obojstranná čiernobiela kópia, alebo tlač 1 strana formátu A4  0,10 € 
obojstranná farebná kópia, alebo tlač 1 strana formátu A4  0,20 € 
čiernobiela kópia, alebo tlač 1 strana formátu A3  0,10 € 
farebná kópia, alebo tlač 1 strana formátu A3  0,20 € 
obojstranná čiernobiela kópia, alebo tlač 1 strana  formátu A3 0,20 € 
obojstranná farebná kópia, alebo tlač 1 strana formátu A3  0,40 € 
CD/DVD médium 1,00 € 
obálka formát A6  0,05 € 
obálka formát A5  0,10 € 
obálka formát A4  0,15 € 

Náklady za iný kancelársky materiál sa uhrádzajú podľa nákupnej ceny. Náklady spojené s odoslaním informácie poštou sa riadia cenníkom poštových služieb.

Informácie zaslané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sa nespoplatňujú.

Na základe výzvy kancelárie uhradí žiadateľ úhradu v hotovosti kancelárii fondu alebo poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet fondu vedený v Tatra banke, a.s. Číslo účtu je 2620224442/1100.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.