Prijímateľ podpory a verejné obstarávanie

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Verejné obstarávanie > Prijímateľ podpory a verejné obstarávanie

Aplikácia pravidiel verejného obstarávania na úrovni „dotovaných subjektov“

Podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, je povinná postupovať ako verejný obstarávateľ, ak jej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku na

a) uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO (5 382 000 € bez DPH) alebo

b) poskytnutie služieb, ktoré sú spojené so zákazkou podľa písmena a) a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby ustanovený pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) ZVO (215 000 € bez DPH).

Povinnosť uplatniť postupy verejného obstarávania prijímateľom dotácie sa teda naďalej nevzťahuje na projekty, ktoré nemajú charakter stavebných prác, resp. súvisiacich služieb, a ktoré Audiovizuálny fond podporil celkovou sumou do 50% rozpočtu projektu.

Podľa Úradu pre verejné obstarávanie cit. „O zákazku na uskutočnenie stavebných prác pôjde vtedy, ak jej hlavný predmet zahŕňa vykonanie odborných činností uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania (CPV) a zahŕňa aj poskytovanie služieb/tovarov, ktoré sú pre jej realizáciu potrebné. Naproti tomu, ak stavebné práce síce súvisia s hlavným predmetom zákazky, ale sú len jeho možným následkom alebo ho dopĺňajú, skutočnosť, že takéto stavebné práce majú byť súčasťou zákazky, neoprávňuje kvalifikovať takúto zákazku ako zákazku na uskutočnenie stavených prác (stavebné práce majú v tomto prípade totiž až sekundárny, resp. doplnkový charakter). Stavebnými prácami sú napríklad montážne práce, ak sa nimi napríklad trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologického vybavenia stavby. Pokiaľ ide o zákazku, ktorá v sebe zahŕňa tak dodanie tovarov, ako aj uskutočnenie stavebných prác (tzv. zmiešaná zákazka), určujúcim kritériom pre jej kategorizáciu je jej hlavný predmet. Je totiž bežné, že realizácia stavebných prác v sebe zahŕňa aj potrebu dodania a zapracovania určitých tovarov a naopak, inštalácia dodaného zariadenia (tovaru) môže pre svoje uvedenie do prevádzky vyvolávať aj potrebu vykonania stavebných prác (ktoré sú napríklad spojené aj s potrebou určitých zásahov do nosnej konštrukcie stavby). dôležité je vychádzať z toho, čo v danom prípade predstavuje hlavný predmet zákazky (či sú to napr. „sedadlá“ alebo vykonanie stavebných prác rekonštrukcie) a čo je jeho prirodzeným následkom (t. j. čo má len doplnkovú povahu). To si vyžaduje podrobné preskúmanie špecifikácie predmetu danej zákazky, ako aj samotného zmluvného vzťahu, pričom je potrebné zaujať tzv. funkčný prístup ktorý zohľadní sledovaný hospodársky (ekonomický) cieľ a zohľadní aj intenzitu potreby vykonania stavebných prác a ich charakter vo vzťahu k iným plneniam, ktorých predmetom je dodanie tovarov.“

Analýza právneho stavu k 13. 3. 2023

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.