Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Deviate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2014 sa uskutoční vo štvrtok 18. septembra 2014 o 14.00 hod. v sídle Audiovizuálneho fondu na Grösslingovej ul. 53 v Bratislave.

  • Ostatnou novelizáciou zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry SR o filmovom projekte sa vytvorili podmienky pre fungovanie ďalšieho systémového opatrenia, ktorým je poskytovanie finančných prostriedkov formou osobitnej formy dotácie s účelovým určením na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike. Na základe uvedených legislatívnych úprav bude môcť Audiovizuálny fond od roku 2015 poskytovať finančné prostriedky určené na podporu audiovizuálneho priemyslu.

  • Audiovizuálny fond na základe rozhodnutia rady dňa 3. júna 2014 vyhlásil výzvu na predkladanie návrhov na členov odborných komisií. Na základe tejto výzvy oprávnené osoby pôsobiace v audiovízii predložili v určenom termíne návrhy 37 kandidátov.

  • Audiovizuálny fond vyhlásil výzvu číslo 6/2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. Termín na predkladanie žiadostí vo výzve č. 6/2014 je od 1. augusta do 16. septembra 2014.

  • V nadväznosti na rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu dňa 13. mája 2014, prijal riaditeľ fondu Martin Šmatlák rozhodnutia, podľa §13 ods. 2 písm. a) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde, o žiadostiach predložených na základe výzvy č 3/2014 v programe 2 a výzvy č. 4/2014 v programoch 3 a 4.

  • Rada Audiovizuálneho fondu dňa 29. apríla 2014 po verejnej prezentácii projektu riadenia a rozvoja fondu a následnom vypočutí jednohlasne zvolila Doc. PhDr. Martina Šmatláka za riaditeľa.

  • Audiovizuálny fond podľa §23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z.z. zverejnil dnes svoju výročnú správu za rok 2013.

  • V nadväznosti na rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu dňa 15. apríla 2014, prijal riaditeľ fondu Martin Šmatlák rozhodnutia, podľa §13 ods. 2 písm. a) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde, o žiadostiach predložených na základe výzvy č. 2/2014 v programe 1 a výzvy č. 3/2014 v programe 2.

  • Audiovizuálny fond v záujme priebežne zlepšovať sprístupňovanie informácií o svojej podpornej činnosti pre verejnosť zmenil doteraz existujúci modul informačného systému „štatistika pre verejnosť“ na novú „Verejnú databázu Audiovizuálneho fondu“.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom treťom rokovaní v roku 2014 schválila zmeny vnútorných predpisov, ktoré predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Základným účelom prijatých úprav je zjednodušenie postupu registrácie a predkladania žiadosti o dotáciu alebo pôžičku, ako aj predkladania potvrdení potrebných pre uzavretie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.