Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
 • Audiovizuálny fond upozorňuje žiadateľov, že nové žiadosti o registráciu filmového projektu môže fond začleniť do rozpočtu na rok 2020 iba v prípade, ak budú takéto žiadosti doručené fondu najneskôr do 26.8.2019.

 • Audiovizuálny fond vyhlásil výzvu č. 7/2019. V nej môžu oprávnení žiadatelia od 1. augusta do 9. septembra 2019 predkladať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou na zabezpečenie produkcie v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

 • 01.07. 2019

  Spolupráca AVF a SPP

  V nadväznosti na zmluvu o spolupráci , ktorú uzavrel Audiovizuálny fond so Slovenským plynárenským priemyslom, a. s. (SPP) v spoločnom záujme podporiť projekty v oblasti audiovizuálnej kultúry, Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 25. júna 2019 rozhodla o spôsobe výberu jednotlivých podporených projektov na účely prezentácie a propagácie SPP ako podporovateľa projektu. Žiadosti k projektom, ktoré budú mať termín distribučnej premiéry v mesiacoch december 2019 až december 2020 je potrebné doručiť kancelárii Audiovizuálneho fondu do 31. augusta 2019.

 • Audiovizuálny fond v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde začal od roku 2018 uplatňovať osobitné zmluvné podmienky pre určenie podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporených projektov. Tieto podmienky sú podrobnejšie určené v štruktúre podpornej činnosti na príslušný rok a následne ich fond uplatnil v zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v programe 1 (s výnimkou podprogramu 1.4), v podprograme 2.1 a v programe 4.

 • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom piatom rokovaní dňa 30. apríla 2019 vypočula oboch prihlásených kandidátov na funkciu riaditeľa. Po vypočutí a rozprave zvolila prof. PhDr. Martina Šmatláka na funkčné obdobie v trvaní päť rokov.

 • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom štvrtom rokovaní dňa 16. apríla 2019 zvolila Ing Roberta Ťavodu za svojho predsedu a Mgr. Iva Brachtla za podpredsedu.

 • Miloslav Luther sa dňa 27. marca 2019 vzdal funkcie predsedu Rady Audiovizuálneho fondu,.

 • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom februárovom rokovaní schválila úpravu ustanovení vzorovej zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry.

 • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom druhom zasadnutí v roku 2019 na základe návrhu riaditeľa fondu Martina Šmatláka schválila úpravu vnútorného predpisu č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry.

 • Od 1.1.2019 je účinný zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Táto novela zákona o verejnom obstarávaní prináša aj pozitívnu zmenu pre oblasť audiovízie. Na príprave novely sa podieľal aj Audiovizuálny fond v úzkej súčinnosti s ministerstvom kultúry, Úradom pre verejné obstarávanie a s profesijnými organizáciami v audiovízii (SFÚ, ANP a SAPA).

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.