Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Šieste rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2016 sa uskutoční v utorok 28. júna 2016 o 15.00 hod. v sídle Audiovizuálneho fondu na Grösslingovej ul. 53 v Bratislave, v miestnosti Rorty na prízemí.

  • V súlade s pravidlami Audiovizuálneho fondu pre proces hodnotenia žiadostí a v záujme predísť vzniku situácie, ktorá by mohla pri ich posudzovaní a hodnotení viesť ku konfliktu záujmov, kancelária fondu po uzávierke výzvy číslo 5/2016 rozoslala zoznamy doručených žiadostí všetkým aktuálnym členom odborných komisií, ktorí boli vymenovaní radou fondu. Zároveň kancelária všetkých členov komisií vyzvala, aby deklarovali svoj realizačný vzťah k predloženým žiadostiam alebo aby oznámili iné objektívne dôvody, ktoré im neumožňujú zúčastniť sa na hodnotení žiadostí.

  • Rada Audiovizuálneho fondu sa 26. apríla 2016 zišla na svojom štvrtom rokovaní v tomto roku.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní dňa 19. januára 2016 uznesením č. 7/2016 schválila rozpočet AVF na rok 2016.

  • V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2016 a na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 9/2016 z 19. januára 2016 fond vyhlásil výzvy č. 2/2016, 3/2016, 4/2016 a 5/2016.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 8. decembra 2015 okrem iného schválila aj úpravu vnútorných predpisov fondu, ktorú predložil riaditeľ fondu. Návrhy na jednotlivé zmeny vychádzajú z odporúčaní dozornej komisie aj z potreby zjednodušiť administratívne procesy v súvislosti s použitím a s vyúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom desiatom riadnom rokovaní 3. novembra 2015 schválila Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2016, vzala na vedomie návrh výzvy 1/2016 a súhlasila so zvýšením rámcovej sumy finančných prostriedkov vo výzve 7/2015.

  • Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič v súlade s § 10 ods. 1 zákona 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde vymenoval JUDr. Ivanu Malákovú za členku dozornej komisie fondu so začiatkom funkčného obdobia 11. októbra 2015.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom siedmom rokovaní dňa 18. augusta 2015 okrem iných bodov programu vymenovala aj nových členov odborných komisií.

  • Minister kultúry Marek Maďarič v pondelok 30.3.2015 z dôvodu uplynutia funkčného obdobia vymenoval na návrh odbornej obce šiestich členov rady Audiovizuálneho fondu.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.