Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
 • Prvé mimoriadne rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2023 sa uskutoční v utorok 3. októbra 2023 o 14.00 hod. kombinovanou formou videokonferencie a prezenčného zasadnutia v zasadačke GR – MLD na 2. poschodí v sídle RTVS, Mlynská dolina, Bratislava

 • 14.08. 2023

  Stanovisko fondu

  Audiovizuálny fond (ďalej aj „fond“) sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam odvolaného riaditeľa Petra Badača, ktorý verejne deklaruje, že fond má mnoho záväzkov, ktoré nie je schopný splácať v stanovených termínoch a hospodárenie fondu nie je udržateľne nastavené .

 • Rada Audiovizuálneho fondu spolu s dozornou komisiou sa na svojich spoločných pracovných stretnutiach zaoberala aktuálnou finančnou situáciou ako aj výhľadmi financovania podpornej činnosti fondu. Audiovizuálny fond je podľa §23 zákona č. 516/2008 Z.z. financovaný aj z príspevkov zákonom určených povinných osôb. Tie svoje príspevky za obdobie predchádzajúceho roka zúčtovali fondu k 31. júlu 2023. Fond v ostatných dňoch zaznamenal veľmi pozitívny fakt, že výška príspevkov prevyšuje skoro o 800 tisíc eur očakávania, ktoré boli rozpočtované v príjmoch na tento rok. Tento pozitívny fakt má výrazný vplyv na finančnú stabilitu podpornej činnosti fondu nielen v tomto roku.

 • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom 8. rokovaní dňa 4. augusta 2023 odvolala Petra Badača z funkcie riaditeľa fondu. Dôvodom boli zistenia Dozornej komisie AVF o porušení zákona o fonde zo strany riaditeľa. Za odvolanie riaditeľa AVF hlasovalo šesť z ôsmych prítomných členov Rady AVF.

 • V súvislosti so začiatkom platnosti novej Súdnej mapy Slovenskej republiky od 1. júna 2023 došlo okrem iného aj k zmene jednotlivých registrových súdov Obchodného registra. Žiadateľ o dotáciu z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri, je povinný aktualizovať svoje údaje v Registračnom systéme AVF na karte „o žiadateľovi“ a v textovom poli „Číslo registrácie OR SR“ uviesť aktuálne údaje: meno registrového súdu, oddielu (Sa, alebo sro) a číslo vložky. Bez uvedenia týchto aktuálnych údajov o žiadateľovi nesmie Audiovizuálny fond od 1. 6. 2023 uzatvárať žiadne zmluvy a ich dodatky. Všetky aktuálne údaje si žiadateľ nájde cez webové sídlo Obchodného registra: www.orsr.sk

 • Rada Audiovizuálneho fondu na zasadnutí dňa 18. januára 2023 po verejnom vypočutí všetkých kandidátov na funkciu riaditeľa/riaditeľky fondu zvolila MgA. Petra Badača, ArtD. za riaditeľa fondu na funkčné obdobie päť rokov.

 • Do medzinárodnej iniciatívy na podporu ukrajinských projektov a filmárov „Ukrainian Films Now“ sa Audiovizuálny fond zapojil medzi prvými. Už v apríli minulého roka rada fondu schválila dva konkrétne príspevky fondu k tejto iniciatíve. Prvou bol finančný príspevok v sume päťtisíc eur, ktorý fond poskytol na jednu z hlavných cien iniciatívy pre ukrajinské filmy prezentované na vlaňajšom MFF v Cannes. Druhou formou podpory fondu pre ukrajinských filmárov bolo vyhlásenie osobitnej priority „Pomoc Ukrajine“ vo výzve č. 7/2022.

 • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 29. novembra 2022 schválila Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2023. Návrh vznikal v úzkej spolupráci vedenia rady a kancelárie fondu s viacerými členmi odborných komisií a tiež v pravidelnom dialógu fondu so zástupcami odbornej verejnosti a s profesijnými združeniami pôsobiacimi v audiovízii (pripomienky k návrhu predložili Asociácia nezávislých producentov, Asociácia producentov animovaného filmu, Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska, FilmWorxs s.r.o. Únia filmových distributérov SR). Návrh po pripomienkovaní externým prostredím predložil na rokovanie rady riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

 • Audiovizuálny fond a Slovenská filmová agentúra vyjadrujú úplnú podporu ľuďom a inštitúciám na Ukrajine v súvislosti s neakceptovateľnou okupáciou jej územia vojskami Ruskej federácie. Považujeme Ukrajinu za nášho blízkeho koprodukčného partnera a za neoddeliteľnú súčasť európskeho audiovizuálneho priestoru, čoho dôkazom sú aj viaceré medzinárodne úspešné koprodukčné diela (Cenzorka v réžii Petra Kerekesa, Čiara Petra Bebjaka, Pomaľované vtáča režiséra a producenta Václava Marhoula či televízny seriál Slovania od tvorcov Petra Bebjaka, Michala Blaška, Serhija Sanina a Olega Stachurského).

 • Audiovizuálny fond ukončil v tomto období hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií vo výzve 6/2021. Tá bola vyhlásená od 18. januára do 15. februára 2021 na zabezpečenie produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.