Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom siedmom rokovaní dňa 18. augusta 2015 okrem iných bodov programu vymenovala aj nových členov odborných komisií.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí dňa 30. júna 2015 schválila návrh rozšírenia Štruktúry podpornej činnosti na rok 2015 o nový podprogram 2.3 - podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v programe 2 - Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti.

  • Audiovizuálny fond podľa čl. 10 ods. 6 Štatútu Audiovizuálneho fondu týmto v y z ý v a na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií (ďalej len „kandidát“) pre programy 1 až 4 podľa Štruktúry podpornej činnosti na rok 2015. Návrhy, ktoré budú kancelárii fondu doručené do 10. augusta 2015, budú môcť byť po kontrole úplnosti jednotlivých návrhov následne predložené na rozhodnutie rade fondu na jej zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 18. augusta 2015.

  • Audiovizuálny fond, po preskúmaní žiadosti žiadateľa Spectral s.r.o., vydal prvé osvedčenie o registrácii filmového projektu, ktorým bude druhá séria televízneho seriálu Marco Polo.

  • Rada Audiovizuálneho fondu sa 15. apríla 2015 zišla na svojom prvom rokovaní v novom zložení. Rada schválila výročnú správu AVF za rok 2014. Rada sa na svojom rokovaní oboznámila aj s výsledkami hodnotiaceho procesu a práce odborných komisií pri posudzovaní žiadostí vo výzve č.2/2015 a z prvého termínu uzávierky výzvy č. 3/2015.

  • Rada Audiovizuálneho fondu sa 15. apríla 2015 zišla na svojom prvom rokovaní v novom zložení a v úvode rokovania si zvolila svojho predsedu aj podpredsedu na funkčné obdobie dvoch rokov. Predsedom rady fondu sa stal Miloslav Luther a za podpredsedu rady bol zvolený Róbert Ťavoda.

  • Minister kultúry Marek Maďarič v pondelok 30.3.2015 z dôvodu uplynutia funkčného obdobia vymenoval na návrh odbornej obce šiestich členov rady Audiovizuálneho fondu.

  • 25. februára 2015 sa na rokovaní dozornej komisie uskutočnilo určenie členov odborných komisií pre Program 1 vo výzve 2/2015 a pre podprogram 2.1 vo výzve 3/2015.

  • V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2015 a na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 14/2014 z 20. januára 2015 fond vyhlásil výzvy č. 2/2015, 3/2015, 4/2015 a 5/2015.

  • V súvislosti s podpornou činnosťou Audiovizuálneho fondu sa najmä pri poskytovaní finančných prostriedkov formou dotácií na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel v programe 1 (tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel) v našom audiovizuálnom prostredí priebežne vynárajú otázky súvisiace s mierou koncentrácie podpory na niektoré producentské subjekty.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.