Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Audiovizuálny fond v záujme priebežne zlepšovať sprístupňovanie informácií o svojej podpornej činnosti pre verejnosť zmenil doteraz existujúci modul informačného systému „štatistika pre verejnosť“ na novú „Verejnú databázu Audiovizuálneho fondu“.

  • Piate rokovanie Rady Audiovizuálneho fondu v roku 2014 sa uskutoční v utorok 29. apríla 2014 o 15.30 hod. v kine Lumière v sále K3 na Špitálskej č. 2206/4 v Bratislave.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom treťom rokovaní v roku 2014 schválila zmeny vnútorných predpisov, ktoré predložil riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Základným účelom prijatých úprav je zjednodušenie postupu registrácie a predkladania žiadosti o dotáciu alebo pôžičku, ako aj predkladania potvrdení potrebných pre uzavretie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

  • V súlade s pravidlami Audiovizuálneho fondu pre proces hodnotenia žiadostí a v záujme predísť vzniku situácie, ktorá by mohla pri ich posudzovaní a hodnotení viesť ku konfliktu záujmov, kancelária fondu po uzávierke výziev 2/2014 a 3/2014 (prvé kolo) rozoslala zoznamy doručených žiadostí všetkým aktuálnym členom odborných komisií, ktorí boli vymenovaní radou fondu. Zároveň kancelária všetkých členov komisií vyzvala, aby deklarovali svoj realizačný vzťah k predloženým žiadostiam alebo aby oznámili iné objektívne prekážky, ktoré by im bránili zúčastniť sa na hodnotení žiadostí.

  • Rada Audiovizuálneho fondu si na svojom prvom riadnom zasadnutí v roku 2014 dňa 21. januára vypočula informáciu zástupcov odborných komisií o návrhoch sumy finančných prostriedkov na podporu žiadostí vo výzve č. 5/2013 (druhý termín predkladania žiadostí v programe 1, na vývoj) a vo výzve č. 1/2014 (podujatia v programe 2) a zároveň schválila návrh komisií na dofinancovanie priorít z rezervy fondu.

  • Na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 92/2013 zo 17.12.2013 fond vyhlásil nové výzvy č. 2 až 5/2014.

  • Audiovizuálny fond na svojom webovom sídle v sekcii Zákony a súvisiace predpisy zverejnil nové právne úpravy, ktoré sa dotýkajú jeho činnosti.

  • Národná rada Slovenskej republiky sa dňa 22. októbra 2013 uzniesla na zákone 374/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom siedmom rokovaní dňa 6. augusta 2013 okrem iných bodov programu vymenovala aj nových členov odborných komisií. Na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií, oprávnené osoby pôsobiace v audiovízii navrhli do termínu uzávierky celkom 32 kandidátov. Z nich rada 25 vymenovala za členov jednotlivých odborných komisií.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na základe odporúčania dozornej komisie schválila na svojom treťom zasadnutí v tomto roku zmeny a doplnenie vnútorného predpisu, ktorým sú Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu (článok 6, ods. 6.4 a 6.5). Táto zmena sa týka auditu vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z fondu. V nadväznosti na to došlo aj k príslušnej úprave vzorovej zmluvy o poskytnutí dotácie z Audiovizuálneho fondu.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.