Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • 25. februára 2015 sa na rokovaní dozornej komisie uskutočnilo určenie členov odborných komisií pre Program 1 vo výzve 2/2015 a pre podprogram 2.1 vo výzve 3/2015.

  • V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2015 a na základe uznesenia Rady Audiovizuálneho fondu č. 14/2014 z 20. januára 2015 fond vyhlásil výzvy č. 2/2015, 3/2015, 4/2015 a 5/2015.

  • V súvislosti s podpornou činnosťou Audiovizuálneho fondu sa najmä pri poskytovaní finančných prostriedkov formou dotácií na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel v programe 1 (tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel) v našom audiovizuálnom prostredí priebežne vynárajú otázky súvisiace s mierou koncentrácie podpory na niektoré producentské subjekty.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom desiatom riadnom rokovaní dňa 28. októbra 2014 schválila aj Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2015.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom deviatom rokovaní dňa 18. septembra 2014 okrem iných bodov programu, vymenovala aj nových členov odborných komisií. Na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií, oprávnené osoby pôsobiace v audiovízii navrhli do termínu uzávierky 22. augusta 2014 celkom 37 kandidátov. Z nich rada 26 vymenovala za členov jednotlivých odborných komisií.

  • Ostatnou novelizáciou zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry SR o filmovom projekte sa vytvorili podmienky pre fungovanie ďalšieho systémového opatrenia, ktorým je poskytovanie finančných prostriedkov formou osobitnej formy dotácie s účelovým určením na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike. Na základe uvedených legislatívnych úprav bude môcť Audiovizuálny fond od roku 2015 poskytovať finančné prostriedky určené na podporu audiovizuálneho priemyslu.

  • Rada Audiovizuálneho fondu dňa 29. apríla 2014 po verejnej prezentácii projektu riadenia a rozvoja fondu a následnom vypočutí jednohlasne zvolila Doc. PhDr. Martina Šmatláka za riaditeľa.

  • Audiovizuálny fond podľa §23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z.z. zverejnil dnes svoju výročnú správu za rok 2013.

  • Národná rada Slovenskej republiky sa dňa 22. októbra 2013 uzniesla na zákone 374/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom siedmom rokovaní dňa 6. augusta 2013 okrem iných bodov programu vymenovala aj nových členov odborných komisií. Na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií, oprávnené osoby pôsobiace v audiovízii navrhli do termínu uzávierky celkom 32 kandidátov. Z nich rada 25 vymenovala za členov jednotlivých odborných komisií.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.