Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Rada Audiovizuálneho fondu sa na svojom rokovaní 22. februára 2022 okrem iného venovala aj postupu a kritériám hodnotenia žiadostí, pričom schválila dôležité zmeny v procese hodnotenia a vzala na vedomie aktuálnu informáciu o výsledkoch, ktoré predniesli predsedovia jednotlivých odborných komisií.

  • Audiovizuálny fond a Slovenská filmová agentúra vyjadrujú úplnú podporu ľuďom a inštitúciám na Ukrajine v súvislosti s neakceptovateľnou okupáciou jej územia vojskami Ruskej federácie. Považujeme Ukrajinu za nášho blízkeho koprodukčného partnera a za neoddeliteľnú súčasť európskeho audiovizuálneho priestoru, čoho dôkazom sú aj viaceré medzinárodne úspešné koprodukčné diela (Cenzorka v réžii Petra Kerekesa, Čiara Petra Bebjaka, Pomaľované vtáča režiséra a producenta Václava Marhoula či televízny seriál Slovania od tvorcov Petra Bebjaka, Michala Blaška, Serhija Sanina a Olega Stachurského).

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 9. novembra 2021 schválila Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2022. Návrh vznikal v úzkej spolupráci vedenia rady a kancelárie fondu s viacerými členmi odborných komisií a tiež v pravidelnom dialógu fondu so zástupcami odbornej verejnosti a s profesijnými združeniami pôsobiacimi v audiovízii. Návrh po pripomienkovaní externým prostredím predložil na rokovanie rady riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

  • Audiovizuálny fond ukončil v tomto období hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií vo výzve 6/2021. Tá bola vyhlásená od 18. januára do 15. februára 2021 na zabezpečenie produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

  • Rada Audiovizuálneho fondu si na svojom rokovaní 13. apríla 2021 zvolila nového predsedu aj podpredsedníčku na funkčné obdobie dvoch rokov. Novým predsedom rady fondu sa stal Richard Kováčik, ktorý vo fonde zastupuje oblasť distribúcie a prevádzkovateľov kín. V rade pôsobí od januára 2017 vo svojom prvom funkčnom období. Podpredsedníčkou sa stala Barbara Struss z oblasti nezávislých producentov, ktorá sa novou členkou rady stala v septembri minulého roka.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 15.12.2020 okrem iného schválila aj nové znenie jedného zo základných vnútorných predpisov pre podpornú činnosť, ktorým sú Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Nové znenie prináša najmä výraznú úpravu podmienok pre poskytovanie podpory formou štipendia v programe 1 so zameraním na tvorivý vývoj audiovizuálnych diel.

  • Audiovizuálny fond v roku 2015 vytvoril systémové podmienky pre poskytovanie dotácií určených na podporu audiovizuálneho priemyslu.Na základe vyhodnotenia doterajšej praxe došlo s účinnosťou od 1. januára 2021 k ďalšej úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Legislatívny rámec tejto zmeny nanovo upravuje vyhláška ministerstva kultúry. Jej aktuálne zmeny pripravilo ministerstvo po podrobnej odbornej diskusii so zástupcami profesijných združení. Na základe riadneho legislatívneho procesu podpísala ministerka kultúry novelu vyhlášky v decembri 2020.

  • Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala 21. septembra 2020 Jelenu Paštékovú a Barboru Struss za členky Rady Audiovizuálneho fondu.

  • Národná rada Slovenskej republiky schválila 13. mája 2020 zákon číslo 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry v súvislosti s ochorením COVID-19. Návrh zákona pripravilo ministerstvo na základe aktuálnych potrieb, ktoré identifikovalo v dialógu s odbornou verejnosťou. Legislatívne úpravy sú zamerané na pomoc umelcom a organizátorom kultúrnych podujatí, ako aj na zmiernenie dopadov karanténnych opatrení v oblasti kultúry na Slovensku. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 21. mája 2020.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 21. apríla schválila aj jednotnú prílohu správy audítora k vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých na podporu audiovizuálnej kultúry. Vzhľadom na doterajšiu skúsenosť z administratívnej kontroly vyúčtovaní fond pristúpil k zavedeniu povinnej prílohy správy.audítora

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.