Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • V nadväznosti na navrhované legislatívne zmeny v zákone o Audiovizuálnom fonde, o ktorých aktuálne rokuje parlament, rada Audiovizuálneho fondu deklaruje, že má za to, že verejnoprávne fungovanie Audiovizuálneho fondu má svoje opodstatnenie, ktoré prinieslo rozvoj audiovizuálnej kultúry, audiovizuálneho dedičstva, ale aj jednotlivých profesií a remesiel, ktoré sú s výrobou audiovizuálnych diel spojené a vedú k rozvoju zamestnanosti na Slovensku. Nastavenie procesov hodnotenia projektov v Audiovizuálnom fonde pokladá rada za objektívne a transparentné.

  • V súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2024 fond vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí číslo 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024 a 6/2024. Vyhlásením týchto výziev Audiovizuálny fond otvára možnosť podávať v určených termínoch žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry vo všetkých oblastiach.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 15.12.2020 okrem iného schválila aj nové znenie jedného zo základných vnútorných predpisov pre podpornú činnosť, ktorým sú Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Nové znenie prináša najmä výraznú úpravu podmienok pre poskytovanie podpory formou štipendia v programe 1 so zameraním na tvorivý vývoj audiovizuálnych diel.

  • Audiovizuálny fond v roku 2015 vytvoril systémové podmienky pre poskytovanie dotácií určených na podporu audiovizuálneho priemyslu.Na základe vyhodnotenia doterajšej praxe došlo s účinnosťou od 1. januára 2021 k ďalšej úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Legislatívny rámec tejto zmeny nanovo upravuje vyhláška ministerstva kultúry. Jej aktuálne zmeny pripravilo ministerstvo po podrobnej odbornej diskusii so zástupcami profesijných združení. Na základe riadneho legislatívneho procesu podpísala ministerka kultúry novelu vyhlášky v decembri 2020.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 21. apríla schválila aj jednotnú prílohu správy audítora k vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých na podporu audiovizuálnej kultúry. Vzhľadom na doterajšiu skúsenosť z administratívnej kontroly vyúčtovaní fond pristúpil k zavedeniu povinnej prílohy správy.audítora

  • Audiovizuálny fond v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde začal od roku 2018 uplatňovať osobitné zmluvné podmienky pre určenie podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporených projektov. Tieto podmienky sú podrobnejšie určené v štruktúre podpornej činnosti na príslušný rok a následne ich fond uplatnil v zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v programe 1 (s výnimkou podprogramu 1.4), v podprograme 2.1 a v programe 4.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom druhom zasadnutí v roku 2019 na základe návrhu riaditeľa fondu Martina Šmatláka schválila úpravu vnútorného predpisu č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry.

  • Od 1.1.2019 je účinný zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Táto novela zákona o verejnom obstarávaní prináša aj pozitívnu zmenu pre oblasť audiovízie. Na príprave novely sa podieľal aj Audiovizuálny fond v úzkej súčinnosti s ministerstvom kultúry, Úradom pre verejné obstarávanie a s profesijnými organizáciami v audiovízii (SFÚ, ANP a SAPA).

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom rokovaní 25. júla 2017 schválila návrh na doplnenie vnútorného predpisu AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov,

  • Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímatelia finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu ako verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom a poskytujúcej štátnu pomoc sú v zmysle uvedeného zákona partnermi verejného sektora.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.