Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy
  • Rada Audiovizuálneho fondu na základe uznesenia č. 39/2021 z 26.11.2021 rozhodla vyhlásiť výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na miesto jedného člena dozornej komisie.

  • V nadväznosti na rozhodnutia orgánov štátnej moci upravené vyhláškou č. 259 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len „vyhláška“), upravujú sa s účinnosťou od 22.11.2021 pravidlá a podmienky pre vstup osôb do priestorov sídla Audiovizuálneho fondu a Slovenskej filmovej agentúry.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 9. novembra 2021 schválila Štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2022. Návrh vznikal v úzkej spolupráci vedenia rady a kancelárie fondu s viacerými členmi odborných komisií a tiež v pravidelnom dialógu fondu so zástupcami odbornej verejnosti a s profesijnými združeniami pôsobiacimi v audiovízii. Návrh po pripomienkovaní externým prostredím predložil na rokovanie rady riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

  • Audiovizuálny fond ukončil v tomto období hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií vo výzve 6/2021. Tá bola vyhlásená od 18. januára do 15. februára 2021 na zabezpečenie produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom májovom rokovaní okrem iného zaujala kladné stanovisko k návrhu Združenia prevádzkovateľov kín na Slovensku (ZPK) na zmenu termínu vyúčtovania dotácií, ktoré fond poskytol v mimoriadnej výzve 9/2020. Vzhľadom na to, že kiná boli v priebehu roka 2020 opakovane zavreté kvôli opatreniam voči pandémii COVID-19 a tento núdzový stav trvá až do mája tohto roka, ZPK požiadalo v mene svojich členov fond o posun termínu vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.

  • Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala s účinnosťou od 3. mája 2021 nových členov rady Audiovizuálneho fondu na funkčné obdobie šiestich rokov, nakoľko koncom marca uplynulo funkčné obdobie štyrom členom rady. Kandidátov na členov rady predkladala odborná verejnosť na základe výzvy ministerstva a v súlade so zákonom.

  • Rada Audiovizuálneho fondu si na svojom rokovaní 13. apríla 2021 zvolila nového predsedu aj podpredsedníčku na funkčné obdobie dvoch rokov. Novým predsedom rady fondu sa stal Richard Kováčik, ktorý vo fonde zastupuje oblasť distribúcie a prevádzkovateľov kín. V rade pôsobí od januára 2017 vo svojom prvom funkčnom období. Podpredsedníčkou sa stala Barbara Struss z oblasti nezávislých producentov, ktorá sa novou členkou rady stala v septembri minulého roka.

  • Rada Audiovizuálneho fondu 1. februára 2021 vymenovala 31 nových členov odborných komisií. Na základe výzvy riaditeľa fondu z 13. novembra 2020 návrhy kandidátov predložilo 13 osôb pôsobiacich v audiovízii a fond tak dostal celkom 37 návrhov na nových členov odborných komisií.

  • Rada Audiovizuálneho fondu schválila na svojom prvom rokovaní v roku 2021 návrh riaditeľa fondu Martina Šmatláka na zvýšenie sumy určenej na podporu žiadostí o dotáciu na vývoj audiovizuálnych diel v druhom termíne výzvy 5/2020. Zvýšením o 160 tisíc eur sa disponibilná suma oproti pôvodnej viac ako zdvojnásobila, čo umožnilo podporiť všetky žiadosti odporúčané odbornými komisiami.

  • Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 15.12.2020 okrem iného schválila aj nové znenie jedného zo základných vnútorných predpisov pre podpornú činnosť, ktorým sú Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry. Nové znenie prináša najmä výraznú úpravu podmienok pre poskytovanie podpory formou štipendia v programe 1 so zameraním na tvorivý vývoj audiovizuálnych diel.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.