Najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Program 5 > Najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU FILMOVÉHO PROJEKTU

 • karta Popis projektu, časť Žiadateľ je k filmovému projektu: producentom / koproducentom filmového projektu alebo oprávnenou osobou (osoba poskytujúca servis) - nesprávne zaškrtnutý výber z uvedených možností; pri 2. alternatíve (oprávnená osoba) je nevyhnutné doložiť Písomnú dohodu podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b) – „servisná zmluva s producentom“;

 • karta Popis projektu, časť Časový plán predkladania žiadosti o poskytnutie podpory: treba vyplniť kolónky Predpokladaný dátum a Suma v EUR; uviesť správne predbežný termín predloženia žiadosti o poskytnutie podpory (vo formáte: dd.mm.rrrr). Ak je žiadosť o registráciu filmového projektu doručená do 1. augusta a ak k nej osvedčenie o registrácii projektu fond vydá do 31.8. bežného kalendárneho roka, úhrada plánovanej dotácie na tento projekt môže byť uskutočnená z rozpočtu fondu na nasledujúci rok. Dotácie na projekty, ku ktorým fond vydá osvedčenie o registrácii po 31.8., môžu byť uhradené až o rok neskôr;

 • karta Kultúrny test 1 bod 5: uvádzať výhradne ocenenia profesií uvedených v príslušnej kolónke: Na vytvorení diela sa podieľajú režisér, scenárista, kameraman, architekt, kostýmový výtvarník, autor hudby komponovanej pre dielo alebo herec v hlavnej úlohe, ktorí za svoju predchádzajúcu tvorbu získali ocenenia na významných svetových kultúrnych podujatiach alebo nominácie na významné ceny v oblasti kinematografie a audiovizuálnej kultúry;

 • žiadosť so všetkými predpísanými prílohami vytlačiť a súčasne všetky dokumenty v elektronickej verzii nahrať do systému (karta Kontrolný list, viď časť Kontrolný list k žiadosti o registráciu filmového projektu).

ŽIADOSŤ O PODPORU AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU (VYÚČTOVANIE FILMOVÉHO PROJEKTU)

 • karta Vyúčtovanie a žiadosť, časť Vyúčtovanie registrovaného filmového projektu

 •      -   v tabuľke stĺpec Aktualizovaný celkový rozpočet: uviesť AKTUÁLNU SUMU rozpočtu ku dňu podania žiadosti

      -  v tabuľke stĺpec Aktualizovaná celková suma žiadateľom prijatých finančných prostriedkov poskytnutých z verejných prostriedkov formou dotácie: uviesť AKTUÁLNU SUMU všetkých prijatých dotácií ku dňu podania žiadosti (program 1, program 5, samosprávny kraj, mesto, Kult Minor ap.);

 • karta Kontrolný list, viď časť Kontrolný list k žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu:
  - bod 1: Kópia úplnej účtovnej závierky žiadateľa zostavenú k dátumu, ktorý nie je skorší ako tri mesiace pred podaním žiadosti + treba uviesť dátum a podpísať! (do systému takisto nahrať verziu s doplneným dátumom a podpisom),
  - bod 3: Správa audítora o overení vzniku, zaúčtovania a úhrady oprávnených výdavkov vo formáte pdf a tabuľka auditovaný súpis oprávnených výdavkov vo formáte excel (nezabudnúť priložiť);

 • vo vygenerovanej žiadosti zo systému treba v časti D. Čestné vyhlásenie žiadateľa (bod 4) upraviť sumu prijatých finančných prostriedkov poskytnutých z verejných prostriedkov formou dotácie (automaticky sa naťahuje 0,- eur);

 • žiadosť so všetkými predpísanými prílohami vytlačiť a súčasne všetky dokumenty v elektronickej verzii nahrať do systému (karta Kontrolný list, viď časť Kontrolný list k žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu);

 • pri podávaní priebežných žiadostí o podporu treba pri každej novej podanej žiadosti predkladať VŠETKY požadované prílohy v printovej i elektronickej forme nanovo (aj v prípade, že sa nič nezmenilo a platia doklady predložené v predchádzajúcej žiadosti – napr. Doklad o zriadení platobného účtu žiadateľa ap.).

ZMENA NÁZVU PROJEKTU

V prípade zmeny názvu projektu počas platnosti Osvedčenia o registrácii filmového projektu je potrebné zaslať administrátorovi programu 5 mailom informáciu o tejto skutočnosti s nasledovnými údajmi:

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Číslo žiadosti:

Aktuálny názov projektu:

ZMENA/ÚPRAVA ROZPOČTU PROJEKTU

V prípade zmeny/úpravy celkového rozpočtu projektu počas platnosti Osvedčenia o registrácii filmového projektu je potrebné zaslať administrátorovi programu 5 mailom informáciu o tejto skutočnosti s nasledovnými údajmi:

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Číslo žiadosti:

Aktualizovaná celková suma výdavkov na realizáciu projektu: €

Aktualizovaná celková suma oprávnených výdavkov: €

Aktualizovaná celková suma dotácie: €

Zdôvodnenie zmeny:

ODOVZDANIE AUDIOVIZUÁLNEHO ZÁZNAMU DIELA NA USB

 • Na konci Prílohy k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov AVF na podporu audiovizuálneho priemyslu je stanovený termín najneskoršieho odovzdania nosiča, ktorý je potrebné dodržať.

 • Ak v procese výroby diela nastal časový posun a prijímateľ dotácie nevie dodať nosič v zmluvne dohodnutom termíne, je potrebné doručiť AVF žiadosť o zmenu termínu, na základe ktorej sa pripraví Dodatok k zmluve.

 • Odporúčaný formát videosúboru MP4.

 • Odovzdaný nosič USB musí byť identifikovateľný – USB odporúčame vložiť do obálky, na ktorej musí byť uvedený názov spoločnosti a názov filmu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.