Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe 5

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Program 5 > Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe 5
Žiadosť o poskytnutie dotácie k registrovanému projektu

Po uskutočnení činností súvisiacich s realizáciou zaregistrovaného filmového projektu a po dosiahnutí určeného limitu oprávnených výdavkov môže žiadateľ podať fondu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu.

Žiadateľ môže takúto žiadosť podať

- jednorazovo na celú sumu uskutočnených a vyúčtovaných oprávnených výdavkov po dosiahnutí ich určeného minimálneho limitu (50 000, 100 000 resp. 300 000 eur) alebo

- priebežne raz za kalendárny štvrťrok, pričom prvýkrát môže takúto priebežnú žiadosť podať po skončení toho kalendárneho štvrťroka, v ktorom dosiahol určený minimálny limit oprávnených výdavkov.

Príklad podávania priebežnej žiadosti

Vo februári bežného kalendárneho roka žiadateľ dosiahol minimálnu sumu oprávnených výdavkov na projekt (50 000, 100 000 resp. 300 000 eur). Prvú priebežnú žiadosť na vyplatenie dotácie tak môže podať najskôr 1. apríla toho istého kalendárneho roka. V tejto žiadosti môže vyúčtovať všetky oprávnené výdavky, ktoré uskutočnil až do dňa podania takejto žiadosti. Ďalšiu priebežnú žiadosť na ten istý projekt môže žiadateľ podať najskôr 1. júla toho istého kalendárneho roka. V tejto ďalšej žiadosti môže vyúčtovať všetky oprávnené výdavky, ktoré nevyúčtoval v prvej žiadosti a ktoré uskutočnil až do dňa podania takejto druhej žiadosti. Priebežné žiadosti môže takto žiadateľ predkladať až do skončenia platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu.

Skončenie platnosti osvedčenia

Ak počas priebežného podávania žiadosti skončí platnosť osvedčenia o registrácii predmetného projektu (tým sa aj skončí obdobie oprávnenosti výdavkov), môže žiadateľ podať žiadosť o novú registráciu takéhoto projektu. V takomto prípade sa však žiadosť považuje za nový projekt s celým procesom a dôsledkami jeho novej registrácie – t. j. povinnosť uhradiť nový administratívny poplatok, obdobie oprávnenosti výdavkov sa začne po vydaní nového osvedčenia a žiadateľ musí znovu dosiahnuť určený minimálny limit výdavkov, aby mohol podať novú žiadosť o vyplatenie dotácie.

Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov je najmä

- kópia riadnej alebo priebežnej účtovnej závierky žiadateľa zostavená k dátumu, ktorý nie je skorší ako tri mesiace pred podaním žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu (ak z údajov uvedených v účtovnej závierke vyplynie, že prijímateľ je podnikom v ťažkostiach, fond takémuto žiadateľovi nemôže dotáciu poskytnúť v zmysle VP AVF č. 3/2017 Smernica o zamedzení́ poskytovania finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu podniku v ťažkostiach),

- kópia písomnej dohody uzavretej medzi žiadateľom a producentom / koproducentom projektu (ak nie je žiadateľom jediný producent projektu),alebo servisná zmluva,

- písomná správa audítora o overení vzniku, zaúčtovania a úhrady jednotlivých oprávnených výdavkov (správa musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a podľa predpísaného vzoru textu správy auditora a príloh v tabulkách,  pričom neoddeliteľnou súčasťou správy audítora je podrobný zoznam oprávnených výdavkov uplatnených v žiadosti v predpísanej tabuľkovej forme,

- doklad o zriadení platobného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu žiada poukázať finančné prostriedky, tento doklad musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu žiadateľa najmenej v rozsahu údajov IČO a sídlo žiadateľa,

- potvrdenia príslušných orgánov o tom, že:

  • žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom podnikateľ alebo združenie podnikateľov (inšpektorát práce)

Uvedené potvrdenie sa predkladá ako originál alebo ako osvedčená kópia. Potvrdenie musí byť vystavené s dátumom, ktorý nie je skorší ako tri mesiace pred dňom doručenia príslušného potvrdenia kancelárii fondu.Potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace pred dňom podania každej, aj priebežne podávanej žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu.

- na predpísanom formulári vyplnené, vytlačené a podpísané čestné vyhlásenie žiadateľa

  • k poskytnutiu štátnej pomoci na realizáciu projektu z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu, (čestné vyhlásenie žiadateľa o výške finančných prostriedkov z verejných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté formou dotácie a skutočne použité v súvislosti s realizáciou filmového projektu, ku ktorému mu fond vydal osvedčenie o registrácii (údaj o výške finančných prostriedkov poskytnutých z verejných prostriedkov na realizáciu projektu formou dotácie je súčasťou tlačiva žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu a je potrebné ho vyplniť v karte Vyúčtovanie a žiadosť pred zaregistrovaním žiadosti),

  • k povinnosti zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • k vysporiadaniu finančných vzťahov žiadateľa so subjektmi verejnej správy,

  • k vysporiadaniu finančných vzťahov s fondom, ktoré majú osoby personálne alebo majetkovo prepojené so žiadateľom,


Ak je žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov neúplná – t. j. ak nie je správne vyplnená́ alebo ak neobsahuje všetky príslušné prílohy, fond do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti písomne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá́ nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy. 

Na účely preverenia administratívnej zhody a správnosti vyúčtovania oprávnených výdavkov je žiadateľ povinný na základe písomnej žiadosti fondu a v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia, predložiť fondu aj kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 3 písm. a) zákona a kópie dokladov potvrdzujúcich odvedenie dane z odmien alebo miezd fyzických osôb podľa § 22a ods. 3 písm. b) zákona.

Ak je žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov úplná a všetky oprávnené výdavky sú správne vyčíslené aj potvrdené nezávislým audítorom, fond žiadateľovi vydá potvrdenie o celkovej výške oprávnených výdavkov a o vypočítanej sume podpory. Takéto potvrdenie je súčasťou zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Prípadné osobitné potvrdenie môže fond vydať na žiadosť žiadateľa.

Pred vyhotovením návrhu zmluvy žiadateľ aktualizuje kultúrny test a ďalšie informácie, ktoré sú obsahom prílohy k zmluve v predpísanej štruktúre.

Po aktualizácii všetkých údajov fond predloží žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Ak žiadateľ najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.

Podpísaním zmluvy sa prijímateľ zaviaže, že filmový projekt, na realizáciu ktorého sa poskytujú finančné prostriedky, bude spĺňať kritériá oprávneného projektu podľa vyhlášky ministerstva kultúry a podľa kultúrneho testu aj po svojom dokončení.

Hotové audiovizuálne dielo sa žiadateľ zaviaže odovzdať fondu na príslušnom nosiči.

Podpisom zmluvy sa prijímateľ tiež zaviaže k tomu, že na základe písomnej žiadosti, v prípade následnej kontroly, predloží fondu kópie účtovných dokladov ku všetkým vyúčtovaným oprávneným výdavkom.

Po podpísaní zmluvy fond v informačných systémoch verejnej správy overí príslušné skutočnosti týkajúce sa žiadateľa. Ak na základe overenia fond zistí také skutočnosti, podľa ktorých nemôžu byť žiadateľovi poskytnuté finančné prostriedky z fondu, oznámi fond takéto zistenie žiadateľovi. V takomto prípade nemôže zmluva nadobudnúť účinnosť až do vysporiadania všetkých zistených skutočností.

Po nadobudnutí účinnosti zmluvy (povinné zverejnenie podľa príslušných právnych predpisov) fond uhradí vypočítanú sumu dotácie na účet prijímateľa.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.