Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel

Podprogram 2.3 – podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel má za cieľ prispieť k zvyšovaniu návštevnosti verejných predstavení slovenských kinematografických diel v kinách v SR. Na finančnú podporu tohto nástroja pre efektívnejšie uvádzanie slovenských kinematografických diel v kinách budú v rozpočte osobitne vyčlenené finančné prostriedky podľa predpokladanej diváckej návštevnosti. Finančná podpora bude mať formu dotácie.

Suma podpory v podprograme 2.3 bude vypočítaná podľa jednotkovej sadzby za každú predanú vstupenku na audiovizuálne predstavenie slovenského kinematografického diela uvedeného v zozname slovenských audiovizuálnych diel alebo preukázateľne spĺňajúceho kritériá slovenského audiovizuálneho diela. Audiovizuálne predstavenie môže byť uskutočnené v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a na každé takéto predstavenie musia byť preukázateľne predané vstupenky.

K žiadosti o poskytnutie dotácie v podprograme 2.3 musí žiadateľ uviesť aj auditovaný údaj o počte predaných vstupeniek na každé jednotlivé slovenské kinematografické dielo, ktoré uviedol na verejnosti v uvedenom období a ktoré je súčasťou žiadosti. Tieto údaje musia byť potvrdené Úniou filmových distributérov SR na formulári predpísanom fondom a zároveň musia byť uvedené aj v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR za účelom overenia údajov o počte predaných vstupeniek uvedenom v žiadosti.

Suma podpory pre jedného prijímateľa sa vypočíta podľa počtu predaných vstupeniek za uvedené obdobie na každé jednotlivé audiovizuálne predstavenie slovenského kinematografického diela takto:

  • pri kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou do 100 tisíc divákov jednotkovou sadzbou vo výške 1,- eur za každú predanú vstupenku,
  • pri kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 100 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,50 eur za každú predanú vstupenku.

Pre účely výpočtu sumy podpory pre jedného prijímateľa sa použijú údaje o celkovej návštevnosti kinematografického diela na audiovizuálnych predstaveniach uskutočnených na území Slovenskej republiky odo dňa uskutočnenia jeho prvého audiovizuálneho predstavenia na území Slovenskej republiky (ďalej len „distribučná premiéra“) do 25.2.2019, pričom tieto údaje musia byť evidované v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR.

Oprávneným žiadateľom o podporu v podprograme 2.3 je prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia v SR, ktorý

  • je zaregistrovaný ako prispievateľ do fondu podľa § 26 zákona a nemá evidovaný nedoplatok na príspevkoch do fondu,
  • si splnil oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu (potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti je prílohou žiadosti),
  • uskutočňuje audiovizuálne predstavenia s plateným vstupným,
  • používa na audiovizuálne predstavenia digitálnu premietaciu technológiu D-cinema a verejne uviedol v roku 2018 viac ako 50% z celkového počtu slovenských kinematografických diel, ktoré mali v tom istom roku distribučnú premiéru alebo obnovenú premiéru v sieti kín v Slovenskej republike ,
  • používa na audiovizuálne predstavenia digitálnu premietaciu technológiu e-cinema a verejne uviedol v roku 2018 viac ako 25% z celkového počtu slovenských kinematografických diel, ktoré mali v tom istom roku distribučnú premiéru alebo obnovenú premiéru v sieti kín v Slovenskej republike
  • poskytuje Únii filmových distributérov SR overené informácie o návštevnosti jednotlivých predstavení s možnosťou následnej kontroly týchto informácií.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.