Podpora návštevnosti na kinematografické diela

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Podpora návštevnosti na kinematografické diela

Podprogram 2.3 – podpora návštevnosti na kinematografické diela má za cieľ prispieť k zvyšovaniu návštevnosti verejných predstavení slovenských a európskych kinematografických diel v kinách v SR. Na finančnú podporu tohto nástroja pre efektívnejšie uvádzanie slovenských a európskych kinematografických diel v kinách sú v rozpočte osobitne vyčlenené finančné prostriedky podľa predpokladanej diváckej návštevnosti. Finančná podpora  má formu dotácie.

Suma podpory v podprograme 2.3 bude vypočítaná podľa jednotkovej sadzby za každú predanú vstupenku na audiovizuálne predstavenie slovenského kinematografického diela uvedeného v zozname slovenských audiovizuálnych diel alebo preukázateľne spĺňajúceho kritériá slovenského audiovizuálneho diela. Do výpočtu sumy podpory v podprograme 2.3 môžu byť zaradené aj predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie kinematografického diela, ktorého väčšinovou krajinou pôvodu je niektorý z členských štátov Európskej únie a ktoré zároveň nie je slovenským kinematografickým dielom (ďalej len „európske kinematografické dielo“), pričom Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa pre tieto účely považuje za členský štát Európske únie v roku 2020.

Do výpočtu sumy podpory možno zaradiť iba preukázateľne predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie, ktoré bolo uskutočnené v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Za audiovizuálne predstavenie sa považuje aj verejné uvedenie diela za úhradu formou streamovania z online platformy, ktorú prevádzkuje alebo využíva oprávnený žiadateľ v podprograme 2.3,  ak je počet predaných prístupov na takéto uvedenie diela overiteľný a prevádzkovateľ kina tento počet uviedol do štatistík návštevnosti.

K žiadosti o poskytnutie dotácie v podprograme 2.3 musí žiadateľ uviesť aj auditovaný údaj o počte predaných vstupeniek na každé jednotlivé  kinematografické dielo, ktoré uviedol na verejnosti v uvedenom období a ktoré je súčasťou žiadosti. Tieto údaje musia byť potvrdené Úniou filmových distributérov SR na formulári predpísanom fondom a zároveň musia byť uvedené aj v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR za účelom overenia údajov o počte predaných vstupeniek uvedenom v žiadosti.

Suma podpory pre jedného prijímateľa sa vypočíta podľa počtu predaných vstupeniek za uvedené obdobie na každé jednotlivé audiovizuálne predstavenie slovenského kinematografického diela takto:

  • pri kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou menej ako 100 tisíc divákov jednotkovou sadzbou vo výške 1,- eur za každú predanú vstupenku,
  • pri kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 100 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,50 eur za každú predanú vstupenku
  • pri európskych kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou menej ako 20 tisíc divákov jednotkovou sadzbou 0,30 eur za každú predanú vstupenku,
  • pri európskych kinematografických dielach s celkovou návštevnosťou 20 tisíc divákov a viac jednotkovou sadzbou 0,20 eur za každú predanú vstupenku.

Pre účely výpočtu sumy podpory pre jedného prijímateľa sa použijú údaje o celkovej návštevnosti kinematografického diela na audiovizuálnych predstaveniach uskutočnených na území Slovenskej republiky odo dňa uskutočnenia jeho prvého audiovizuálneho predstavenia na území Slovenskej republiky (ďalej len „distribučná premiéra“) do 26.2.2021, pričom tieto údaje musia byť evidované v informačnom systéme Únie filmových distributérov SR.

Oprávneným žiadateľom o podporu v podprograme 2.3 je prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia v SR, ktorý

  • je zaregistrovaný ako prispievateľ do fondu podľa § 26 zákona a nemá evidovaný nedoplatok na príspevkoch do fondu,
  • si splnil oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu (potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti je prílohou žiadosti),
  • uskutočňuje audiovizuálne predstavenia s plateným vstupným,
  • poskytuje Únii filmových distributérov SR overené informácie o návštevnosti jednotlivých predstavení s možnosťou následnej kontroly týchto informácií.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.