Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel

Nový podprogram 2.3 – podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel má za cieľ prispieť k zvyšovaniu návštevnosti verejných predstavení slovenských kinematografických diel v kinách v SR. Na finančnú podporu tohto nástroja pre efektívnejšie uvádzanie slovenských kinematografických diel v kinách budú v rozpočte osobitne vyčlenené finančné prostriedky podľa predpokladanej diváckej návštevnosti. Finančná podpora bude mať formu dotácie.

Maximálna suma podpory v podprograme 2.3 je určená vo výške 1,- € za každú predanú vstupenku na audiovizuálne predstavenie slovenského kinematografického diela uvedeného v zozname slovenských audiovizuálnych diel alebo preukázateľne spĺňajúceho kritériá slovenského audiovizuálneho diela. Audiovizuálne predstavenie môže byť uskutočnené v období od 1.1.2016 do 31.12.2016. Informácie o každom takto uskutočnenom predstavení musia byť uvedené v štatistickej databáze Únie filmových distributérov SR a na každé takéto predstavenie musia byť preukázateľne predané vstupenky.

Celková suma podpory pre jedného prijímateľa za uvedené obdobie sa vypočíta podľa vykázaného počtu platiacich divákov na jednotlivé slovenské kinematografické diela a podľa skutočne uhradených oprávnených výdavkov. Oprávneným výdavkom je fakturovaný poplatok, ktorý prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia uhradí distributérovi slovenského audiovizuálneho diela za nadobudnutie licencie na uvedenie slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti a zároveň uvedie počet predaných vstupeniek na každé jednotlivé audiovizuálne predstavenie slovenského audiovizuálneho diela. Oprávnený výdavok za jednotlivé audiovizuálne predstavenie nemôže byť nižší ako je vypočítaná suma podpory na príslušné predstavenie.

K žiadosti o poskytnutie dotácie v podprograme 2.3 musí žiadateľ okrem účtovných dokladov preukazujúcich vznik a úhradu oprávnených výdavkov uviesť aj auditovaný údaj o návštevnosti na každé jednotlivé slovenské kinematografické dielo, ktoré uviedol na verejnosti v uvedenom období a na ktoré žiada dotáciu. Tieto údaje musia byť potvrdené Úniou filmových distributérov SR na formulári predpísanom fondom. 

Oprávneným žiadateľom o podporu v podprograme 2.3 je prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia v SR, ktorý je zaregistrovaný ako prispievateľ do fondu a nemá evidovaný nedoplatok, uskutočňuje audiovizuálne predstavenia s plateným vstupným, používa na audiovizuálne predstavenia digitálnu premietaciu technológiu D-cinema alebo E-cinema, verejne uvedie v príslušnom kalendárnom roku viac ako 50% z celkového počtu slovenských kinematografických diel, ktoré mali v tom istom roku distribučnú premiéru alebo obnovenú premiéru v sieti kín v Slovenskej republike;  poskytuje Únii filmových distributérov SR overené informácie o návštevnosti jednotlivých predstavení s možnosťou následnej kontroly týchto informácií.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.