Kredit žiadateľa

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Kredit žiadateľa

Novinkou podpornej činnosti, ktorá sa uplatňuje od   výzvy č. 6/2013 je uplatnenie hodnotiacej tabuľky kreditu žiadateľa pri žiadostiach o dotáciu na produkciu audiovizuálnych diel. Nový systém hodnotenia sa uplatňuje v nadväznosti na návrh, ktorý schválila rada fondu na svojom šiestom zasadnutí uznesením č. 54/2013.

Hodnotenie kreditu žiadateľa/producenta je založené na podrobnej kvantifikácii jeho dosiahnutých producentských, kvalitatívnych aj distribučných výsledkov. Kancelária fondu už zabezpečila aplikáciu hodnotiacej tabuľky do registračného systému fondu v ostrej prevádzke. Každý žiadateľ o dotáciu v programe 1 bude musieť tabuľku vyplniť priamo v registračnom systéme. Zároveň k nej musí priložiť osobitný textový alebo tabuľkový súbor s podrobným zoznamom jednotlivých diel aj ocenení, ktoré kvantifikoval vo vyplnenej hodnotiacej tabuľke. Tabuľku so svojimi výsledkami môže každý žiadateľ kedykoľvek priebežne aktualizovať a dopĺňať. Ku dňu hodnotenia žiadostí v druhom kole (HT 2) budú mať tak členovia príslušnej odbornej komisie pri každej žiadosti k dispozícii aktuálne informácie o žiadateľovi z hodnotiacej tabuľky a zároveň aj ich prepočet na hodnotiace body v kritériu III – kredit žiadateľa. Tabuľka a prepočet na hodnotiace body budú  pre členov odborných komisií slúžiť zatiaľ ako komplexný a jednotný informačný podklad pre hodnotenie žiadateľov.

Tabuľka v registračnom systéme obsahuje aj vysvetlivky k jednotlivým požadovaným údajom.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.