Registrácia žiadateľa

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Registrácia žiadateľa

Žiadateľ je povinný pred podaním žiadosti vytvoriť svoj profil (zaregistrovať sa) v Registračnom systéme Audiovizuálneho fondu a uviesť svoje základné údaje v štruktúre a v rozsahu podľa elektronického tlačiva určenom na registráciu žiadateľa. Pred registráciou je vhodné oboznámiť sa s príručkou k registrácii.

Pred registráciou a podaním žiadosti je nevyhnutné, aby sa žiadateľ oboznámil s internými dokumentmi Audiovizuálneho fondu, ktoré upravujú predkladanie žiadostí a sú uvedené v sekcii Podporná činnosť alebo sú k dispozícii na stihanutie z tejto stránky.

Žiadateľ je povinný pred podaním žiadosti zaregistrovať žiadosť v informačnom systéme fondu. Elektronická registrácia môže byť vykonaná na ľubovoľnom počítači pripojenom na internet prihlásením sa na internetovej adrese systému a zadaním požadovaných údajov. Registrácia je ukončená automatickým pridelením registračného kódu žiadosti a vytlačením formulára žiadosti, ktorý systém vygeneruje po zadaní potrebných údajov.

Vytlačené a žiadateľom podpísané tlačivo žiadosti z elektronickej registrácie spolu so všetkými prílohami žiadosti žiadateľ predkladá fondu v jednom tlačenom vyhotovení (originál) a v jednej digitálnej kópii na nosiči dát CD alebo DVD alebo jednotka USB flash.

Administratívna úhrada za spracovanie žiadosti sa uhrádza bezhotovostne alebo vkladom na dotačný  účet fondu: 2627224453/1100 najneskôr k poslednému dňu určenému fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Potvrdenie o zaplatení administratívnej úhrady je povinnou prílohou žiadosti.

V prípade technických problémov s používaním registračného systému kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 5441 1841, +421 2 4425 2580, +421 905 723 841.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.