Štátna pomoc

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podporná činnosť > Štátna pomoc
Schémy štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fondu

Audiovizuálny fond je podľa zákona č. 358/2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) poskytovateľom štátnej pomoci. Fond štátnu pomoc poskytuje podľa platnej legislatívy, v súlade s príslušnými predpismi EÚ a tiež podľa aktuálnych schém štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci.

Na základe zákona o štátnej pomoci, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016,  koordinátorom štátnej pomoci sa stal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „koordinátor pomoci“). Zároveň sa týmto zákonom spresnilo poskytovanie minimálnej pomoci, ktorú je v zmysle § 4 zákona o štátnej pomoci možné poskytovať buď podľa osobitných predpisov upravujúcich príslušné opatrenia pomoci (takýto osobitný predpis sa na poskytovanie pomoci z fondu nevzťahuje), alebo sa minimálna pomoc poskytuje podľa príslušnej schémy minimálnej pomoci. Upravili sa aj pravidlá týkajúce sa monitoringu pomoci a zriadil sa centrálny register, ktorý obsahuje údaje o poskytnutej pomoci v Slovenskej republike. Správcom registra je koordinátor pomoci.

Audiovizuálny fond predložil koordinátorovi pomoci návrh schémy štátnej pomoci poskytovanej v SR na podporu audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom Audiovizuálneho fondu a tiež návrh schémy minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fondu. Schéma štátnej pomoci poskytovanej na podporu audiovizuálneho priemyslu nadobudla účinnosť 19.5.2016 zverejnením v Obchodnom vestníku. Schéma SA.45652 sa viaže na poskytovanie finančných prostriedkov v programe 5 - Podpora Audiovizuálneho priemyslu.

Koordinátor pomoci listom z 16. júna 2016 v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 358/2016 Z. z. o štátnej pomoci oznámil, že neuplatňuje pripomienky k finálnemu zneniu schémy z hľadiska dodržania pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc neuplatňuje  a bude ju evidovať pod číslom DM – 5/2016. Schéma nadobudla účinnosť 17.6.2016 zverejnením v Obchodnom vestníku. Schéma DM – 5/2016 sa viaže na poskytovanie finančných prostriedkov v programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry a programe 4 – rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike.

Po uplynutí účinnosti schémy štátnej pomoci  SA.32836 31. decembra 2016 bolo koordinátorovi pomoci predložené na schválenie nové znenie Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu vývoja, výroby, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel a na podporu kultúrnych podujatí prostredníctvom Audiovizuálneho fondu číslo SA48344. To bolo dňa 05.05.2017 zverejnené v Obchodnom vestníku ako aj na webovom sídle fondu. Schéma SA483344 sa viaže na poskytovanie finančných prostriedkov na projekty v programoch 1 a 2 podpornej činnosti fondu – t.j. na vývoj, tvorbu a produkciu audiovizuálnych diel, na distribúciu audiovizuálnych diel a na verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel.  

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.