Štátna pomoc

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Štátna pomoc
Schémy štátnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fondu

Audiovizuálny fond je podľa zákona č. 358/2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) poskytovateľom štátnej pomoci. Fond štátnu pomoc poskytuje podľa platnej legislatívy, v súlade s príslušnými predpismi EÚ a tiež podľa aktuálnych schém štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci.

Na základe zákona o štátnej pomoci, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016,  koordinátorom štátnej pomoci sa stal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „koordinátor pomoci“). Zároveň sa týmto zákonom spresnilo poskytovanie minimálnej pomoci, ktorú je v zmysle § 4 zákona o štátnej pomoci možné poskytovať buď podľa osobitných predpisov upravujúcich príslušné opatrenia pomoci (takýto osobitný predpis sa na poskytovanie pomoci z fondu nevzťahuje), alebo sa minimálna pomoc poskytuje podľa príslušnej schémy minimálnej pomoci. Upravili sa aj pravidlá týkajúce sa monitoringu pomoci a zriadil sa centrálny register, ktorý obsahuje údaje o poskytnutej pomoci v Slovenskej republike. Správcom registra je koordinátor pomoci.

V súvislosti so zmenou právneho rámca, novelizáciou zákona o Audiovizuálnom fonde ako aj ustanoveniami Výhlášky Ministerstva kultúry SR o filmovom projekte došlo k zmenám aj v  schémach štátnej pomoci a minimálnej pomoci poskytovaných v Slovenskej republike  prostredníctvom Audiovizuálneho fondu. 

Schéma štátnej pomoci v znení dodatkov č. 1 a 2 poskytovanej na podporu audiovizuálneho priemyslu nadobudla účinnosť 12.7.2021 zverejnením v Obchodnom vestníku a Európska komisia jej následne pridelila číslo SA.64343.. Schéma SA.64343 sa viaže na poskytovanie finančných prostriedkov v programe 5 - Podpora Audiovizuálneho priemyslu

Schéma minimálnej pomoci DM – 5/2016 v znení dodatku č. 1 a č. 2 nadobudla účinnosť 27.12.2021 zverejnením v Obchodnom vestníku. Schéma DM – 5/2016 sa viaže na poskytovanie finančných prostriedkov v programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúryprograme 4 – rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike.

Schéma štátnej pomoci SA 105984 .v znení dodatkov č. 1 a č. 2  poskytovaná v Slovenskej republike prostredníctvom Audiovizuálneho fondu bola dňa 21.12.2022 zverejnená v Obchodnom vestníku a Európska komisia jej následne  pridelila.číslo SA.105984.  Viiaže sa na poskytovanie finančných prostriedkov na projekty v programe 1 na vývoj, tvorbu a produkciu audiovizuálnych diel, a v programe 2 na distribúciu audiovizuálnych diel a na verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel.

Štátna pomoc poskytnutá Audiovizuálnym fondom  sa riadi Schémami štátnej pomoci platnými v čase jej poskytnutia.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.