Počet odborných komisií a ich základné zloženie

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2023 > Počet odborných komisií a ich základné zloženie
 1. Počet odborných komisií Audiovizuálneho fondu  je osem. Zameranie a základné zloženie odborných komisií je nasledovné:

  Odborná komisia Počet členov 
  podprogram 1.1 5
  podprogram 1.2 
  podprogram 1.3 
  podprogram 1.4 
  podprogram 1.5 5
  program 2 
  program 3 
  program 4 

   

Rada vymenúva členov odborných komisií, ktorí môžu byť určení na hodnotenie žiadostí v príslušnej výzve. Konkrétne zloženie každej odbornej komisie v príslušnej výzve sa určí podľa vnútorných predpisov fondu.[1]

Na posudzovanie priebežne doručovaných žiadostí o poskytnutie štipendia v programe 1 a žiadostí o poskytnutie dotácie v podprograme 1.4.2 alebo  na účasť na zahraničnom podujatí ako súčasti vývoja audiovizuálneho diela fond zriaďuje spoločnú odbornú komisiu pre podprogramy 1.1 až 1.4.2, ktorá má päť členov.

V odôvodnenom prípade môže rada rozhodnúť o zriadení ďalšej odbornej komisie pre konkrétnu výzvu alebo podprogram.

V zmysle ustanovení § 22a až 22f zákona sa pre program 5 odborná komisia nezriaďuje.[1] VP AVF č. 3/2018 Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry,
VP AVF č. 2/2017 Smernica o zamedzení konfliktu záujmov.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.