Výška povinného spolufinancovania

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2023 > Výška povinného spolufinancovania

Podľa § 18 ods. 10 zákona fond poskytne dotáciu žiadateľovi o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorý písomne preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo z iných zdrojov.  Na žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou štipendia sa povinné spolufinancovanie neviaže.

Výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom pre rok 2022 vo všetkých programoch podpornej činnosti fondu je určená minimálnym percentuálnym podielom financovania rozpočtu projektu, na ktorý sa požadujú finančné prostriedky fondu formou dotácie (ďalej len „projekt“).

Výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom je v jednotlivých programoch určená takto:

a) najmenej 10% v podprogramoch 1.1 až 1.4,  (žiadateľ preukazuje zabezpečenie spolufinancovania v určenej výške pri podaní žiadosti), s výnimkou produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie, alebo pre audiovizuálne mediálne služby na požiadanie (ďalej len „AVMS“), pri ktorých je povinné spolufinancovanie určené najmenej vo výške 20% rozpočtu produkcie takéhoto audiovizuálneho diela, pričom v prípade vývoja musí žiadateľ na formulári predpísanom fondom písomne preukázať záujem televízneho vysielateľa o projekt a v prípade produkcie musí žiadateľ na formulári predpísanom fondom písomne preukázať zabezpečenie koprodukčného vkladu televízneho vysielateľa, alebo poskytovateľa AVMS,

b) najmenej 50% v podprograme 1.5 (žiadateľ preukazuje zabezpečenie spolufinancovania v určenej výške pri podaní žiadosti, pričom zo strany majoritného koproducenta musí byť preukázané zabezpečenie najmenej vo výške 60% jeho koprodukčného vkladu),

c) najmenej 20% v podprograme 2.1 (žiadateľ preukazuje zabezpečenie spolufinancovania v určenej výške pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu).

d) najmenej 20% v podprograme 2.2 (žiadateľ preukazuje zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej 5% pri podaní žiadosti a ďalších 15% najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu),

e) najmenej 1% v podprograme 2.3 (žiadateľ preukazuje zabezpečenie spolufinancovania v určenej výške pri podaní žiadosti),

f) najmenej 5% v programe 3 (žiadateľ preukazuje zabezpečenie spolufinancovania v určenej výške pri podaní žiadosti),

g) najmenej 50% pri poskytnutí dotácie a najmenej 10% pri poskytnutí dotácie v kombinácii s pôžičkou v podprogramoch 4.1 a 4.3 a 4.4  (žiadateľ preukazuje zabezpečenie spolufinancovania najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu); ak je účelom poskytnutej dotácie v podprograme 4.3 zabezpečenie technologického vybavenia na uvádzanie audiovizuálnych diel znevýhodneným skupinám obyvateľov, výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom je najmenej 10% (žiadateľ preukazuje zabezpečenie spolufinancovania pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu),

h) najmenej 10% v podprogramoch 4.2 a 4.5 (žiadateľ preukazuje zabezpečenie spolufinancovania pri podaní žiadosti).

Povinné spolufinancovanie projektu žiadateľom podľa písm. a) až c) a e) až h) musí byť uskutočnené výlučne formou finančného plnenia z vlastných zdrojov žiadateľa alebo z iných zdrojov (vklad koproducenta alebo spoluorganizátora projektu, dotácia z iných verejných zdrojov, pôžička a iné), s výnimkou projektov predložených v podprograme 1.4.1, pri ktorých môže žiadateľ, ktorým je verejná vysoká škola, uskutočniť povinné spolufinancovanie aj formou preukázateľného vecného plnenia oceniteľného v peniazoch a zaúčtovaného v nákladoch žiadateľa.

Povinné spolufinancovanie projektu žiadateľom podľa písm. d) musí byť uskutočnené formou finančného plnenia alebo preukázateľného vecného plnenia oceniteľného v peniazoch, pričom podiel vecného plnenia vyúčtovaného v rámci povinného spolufinancovania nesmie byť vyšší ako 50% celkovej sumy určenej zmluvou ako povinné spolufinancovanie.

V zmysle ustanovení § 22a až 22f zákona sa pre program 5 výška povinného spolufinancovania neurčuje.

Ak žiadateľ preukazuje povinné spolufinancovanie z vlastných zdrojov, je povinný predložiť príslušné doklady (výpis z účtu a pod.) v aktualizovanej verzii aj pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľov v podprograme 2.3.

Ak žiadateľ preukazuje povinné spolufinancovanie zo zdrojov tretej osoby formou  koprodukčnej zmluvy, je povinný pri podaní žiadosti predložiť aj podrobný rozpis finančného zabezpečenia projektu na strane každého koprodukčného partnera.

Ak žiadateľ preukazuje povinné spolufinancovanie zo zdrojov tretej osoby inou než koprodukčnou zmluvou a predmetom takejto zmluvy je finančné plnenie zo strany zmluvného partnera, je povinný pri podaní žiadosti predložiť platné znenie takejto zmluvy a následne je povinný pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu predložiť doklady preukazujúce uskutočnenie takéhoto finančného plnenia v sume, ktorá nemôže byť nižšia ako určené povinné spolufinancovanie.

Výšku a formu povinného spolufinancovania projektu žiadateľom v prípade pomoci poskytovanej ako finančná kompenzácia dôsledkov krízovej situácie fond určí v osobitnej výzve.

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.