Percentuálny pomer prerozdelenia finančných prostriedkov

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2023 > Percentuálny pomer prerozdelenia finančných prostriedkov

Celková suma predbežne určená na podporu audiovizuálnej kultúry v roku 2023 vrátane poskytovania nefinančnej podpory podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona je 8 000 000 EUR. Rada Audiovizuálneho fondu môže v priebehu rozpočtového roka rozhodnúť o úprave tejto sumy v nadväznosti na vývoj príjmov Audiovizuálneho fondu.  Fond pri vyhlásení  výzvy môže určiť celkovú sumu predbežne určenú na podporu žiadostí doručených v danej výzve.
Percentuálny pomer prerozdelenia očakávaných finančných prostriedkov fondu predbežne  určených v roku 2023 na jeho podpornú činnosť je po odpočítaní rozpočtovaných výdavkov na zabezpečenie nefinančnej podpory a výdavkov priamo súvisiacich so zabezpečením podpornej činnosti nasledovný:

Číslo programu Pomer prerozdelenia
program 1  70%
program 2  20%
program 3  4%
program 4  6%

Rada Audiovizuálneho fondu môže v priebehu rozpočtového roka rozhodnúť o presunutí finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami a podprogramami alebo o ukončení možnosti predkladať žiadosti v konkrétnom programe alebo podprograme, a to v nadväznosti na vývoj príjmov fondu a na čerpanie jeho rozpočtu, ako aj s prihliadnutím na informácie odborných komisií o  počte a kvalite žiadostí podaných v jednotlivých podprogramoch.

Na podporu projektov v podprograme 2.2 vrátane alikvotnej časti podpory pri viacročných projektoch fond v roku 2023  predbežne vyčlení sumu vo výške 10% z príspevku skutočne poskytnutého fondu podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona.

Na podporu audiovizuálneho priemyslu v programe 5 je určený osobitný príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona v spojení s § 29 ods. 2 a 3 zákona.

Na podporu poskytovanú žiadateľom ako finančnú kompenzáciu dôsledkov krízovej situácie fond použije celú sumu osobitného a takto účelovo určeného príspevku zo štátneho rozpočtu.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.