Program 1

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2023 > Program 1

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

Zameranie

Program č. 1 je zameraný na podporu vývoja, tvorby, produkcie slovenských audiovizuálnych diel[1] osobitne hraných audiovizuálnych diel, dokumentárnych audiovizuálnych diel, animovaných audiovizuálnych diel, školských alebo vzdelávacích audiovizuálnych diel, ako aj audiovizuálnych diel, v ktorých má slovenský koproducent menšinový koprodukčný podiel.

Priority podpornej činnosti v programe 1

 • dôsledné uplatňovanie princípu „hodnota za peniaze“ prostredníctvom požiadaviek na transparentné a kontinuálne vykazovanie dosiahnutého kvalitatívneho ocenenia aj diváckej návštevnosti resp. sledovanosti jednotlivých podporených projektov v Slovenskej republike,
 • tvorivé stvárnenie témy  s dôrazom na  medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál projektu kinematografického diela, [2]
 • tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na divácky alebo umelecký potenciál projektu audiovizuálneho diela,
 •  podpora projektov uplatňujúcich v realizácii princípy ekologizácie audiovizuálneho prostredia vrátane preukázania dosiahnutých pozitívnych efektov, 
 • podpora projektov s preukázateľným prínosom pre rozvoj profesionálneho zázemia a audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike,
 • podpora pôvodných audiovizuálnych diel určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy s dôrazom na obsahovú kvalitu diela a/alebo na tvorivú účasť začínajúcich kreatívnych producentov alebo tvorcov v hlavných tvorivých profesiách,
 • podpora projektov so zabezpečeným financovaním mimo verejných zdrojov v Slovenskej republike s dôrazom na distribučný potenciál audiovizuálneho diela,
 • podpora začínajúcich tvorcov a/alebo producentov prostredníctvom iniciatívy „MINIMAL“,
 • podpora krátkometrážnych experimentálnych animovaných diel prostredníctvom iniciatívy „ANILAB“.
Osobitnými prioritami podpornej činnosti fondu v podprogramoch 1.1 až 1.3 pre vývoj a produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy sú projekty

 • rozvíjajúce žánre audiovizuálnych diel s dôrazom na divácky a umelecký potenciál televíznych filmov alebo minisérií,
 • ktoré svojou obsahovou kvalitou a realizačnou náročnosťou prevyšujú podmienky štandardnej produkcie televízneho vysielateľa,
 • zamerané na prvé série pôvodných viacdielnych audiovizuálnych diel v rozsahu najviac 13 častí v jednej sérii (v prípade animovaných audiovizuálnych diel v rozsahu najviac 26 častí v jednej sérii),
 • vytvárajúce priestor pre začínajúcich tvorcov a/alebo producentov,
 • s medzinárodným distribučným potenciálom.

Osobitnými prioritami podpornej činnosti fondu v podprograme 1.5 sú projekty

 • posilňujúce postavenie slovenskej kinematografie v medzinárodnom kontexte a teritoriálne rozširovanie koprodukčných vzťahov s primeranou  reciprocitou a podielom slovenského koproducenta na právach k dielu,
 • vytvárajúce priestor pre získavanie skúseností a renomé slovenských tvorcov a producentov,
 • preukazujúce kreatívnu, technickú aj finančnú spoluúčasť slovenskej strany na realizácii diela podľa merateľných kritérií (test minoritnej koprodukcie vrátane podielu oprávnených výdavkov realizovaných na území Slovenskej republiky)
 • podporujúce rozvoj audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike,
 • so zabezpečeným financovaním z verejných zdrojov v krajine väčšinového koproducenta

 

Podprogramy

1.1 Hrané audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
1.1.1
1.1.2  Produkcia hraných audiovizuálnych diel
1.2  Dokumentárne audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
1.2.1  Vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel
1.2.2  Produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel s celkovým časovým rozsahom diela viac ako 40 minút
1.3  Animované [3]audiovizuálne diela
1.3.1  Vývoj animovaných audiovizuálnych diel 
1.3.2  Produkcia animovaných audiovizuálnych diel
1.4  Školské a krátkometrážne audiovizuálne diela
1.4.1  Produkcia audiovizuálnych diel študentov  vysokých škôl so zameraním na filmové umenie
1.4.2  Produkcia krátkometrážnych hraných alebo dokumentárnych audiovizuálnych diel s celkovým časovým rozsahom diela do 40 minút
1.5 Produkcia  koprodukčných hraných alebo dokumentárnych kinematografických diel [4] s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta a s celkovým časovým rozsahom diela viac ako 40 minút

Podrobnejšie určenie podmienok pre audiovizuálne diela, ktoré sú koprodukciou s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta v podprogramoch 1.1 až 1.3

 • audiovizuálne dielo musí spĺňať podmienky na priznanie štatútu oficiálnej koprodukcie podľa VP AVF č. 5/2017 Smernica Audiovizuálneho fondu o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie,
 • pri dvojstrannej koprodukcii musí byť celková finančná spoluúčasť subjektov so sídlom v Slovenskej republike vyššia ako 40% celkového rozpočtu diela so zodpovedajúcim podielom na právach k hotovému dielu,
 • pri viacstrannej koprodukcii musí byť celková finančná spoluúčasť subjektov so sídlom v Slovenskej republike vyššia ako 30% celkového rozpočtu diela so zodpovedajúcim podielom na právach k hotovému dielu.

Suma podpory na jeden projekt v programe 1

Suma dotácie určenej na vývoj audiovizuálneho diela je určená ako jednotková suma pre jednotlivé typy audiovizuálnych diel so zmluvne určenými vecnými výstupmi

 • v podprograme 1.1

o  30 tisíc eur pre samostatné dielo s časovým rozsahom najmenej 70 minút,
o  10 tisíc eur pre samostatné dielo s časovým rozsahom menej ako 70 minút,
o  40 tisíc diel pre viacdielne dielo s časovým rozsahom každej časti najmenej 40 minút,
o  20 tisíc eur pre viacdielne dielo s časovým rozsahom každej časti menej ako 40 minút,

 • v podprograme 1.2

o  20 tisíc eur pre samostatné dielo s časovým rozsahom najmenej 60 minút,
o  10 tisíc eur pre samostatné dielo s časovým rozsahom menej ako 60 minút,
o  30 tisíc eur pre viacdielne dielo s počtom častí 7 a viac,
o  15 tisíc eur pre viacdielne dielo s počtom častí menej ako 7,

 • v podprograme 1.3
o  45 tisíc eur pre samostatné dielo s časovým rozsahom najmenej 60 minút,

o  20 tisíc eur pre samostatné dielo s časovým rozsahom menej ako 60 minút a s vyššou mierou náročnosti v príprave a realizácii,
o  10 tisíc eur pre samostatné dielo s časovým rozsahom menej ako 60 minút a s nižšou mierou náročnosti v príprave a realizácii,
o  45 tisíc eur pre viacdielne dielo s počtom častí 7 a viac a s vyššou mierou náročnosti[5] v príprave a realizácii,
o  20 tisíc eur pre viacdielne dielo s počtom častí menej ako 7 a s nižšou mierou náročnosti v príprave a realizácii.

Dotácia na vývoj jedného a toho istého audiovizuálneho diela môže byť poskytnutá iba raz. Toto obmedzenie neplatí, ak účelom poskytnutej dotácie je potvrdená účasť konkrétneho projektu na medzinárodnom podujatí zameranom na vývoj audiovizuálnych diel, pričom v takomto prípade sa za vývoj diela považuje ktorákoľvek fáza jeho priebežnej realizácie (vývoj, produkcia, postprodukcia). Maximálna suma dotácie poskytnutej na tento účel je 5 tisíc EUR.

Maximálna suma dotácie poskytnutej v podprogramoch 1.1 až 1.3 a určenej  na produkciu jedného a toho istého audiovizuálneho diela je 2 milióny EUR [6]. Ak je jedno a to isté audiovizuálne dielo podporené v programe 1 aj v programe 5, tak maximálna suma dotácie sa v takomto prípade rovná súčtu sumy 2 milióny eur a sumy dotácie poskytnutej na toto dielo v programe 5. Ak je jedno a to isté audiovizuálne dielo podporené vo vývoji aj v produkcii, tak celkový súčet dotácií poskytnutých na toto dielo nemôže byť vyšší ako je maximálna suma určená na produkciu diela.

Maximálna suma dotácie poskytnutej v podprograme 1.4.1  a určenej na realizáciu jedného a toho istého audiovizuálneho diela  resp. programu je 10 tisíc EUR a v podprograme 1.4.2 je 50 tisíc EUR.

Maximálna suma dotácie poskytnutej v podprograme 1.5 a určenej  na produkciu jedného a toho istého  koprodukčného kinematografického diela, v ktorom má slovenský koproducent menšinový podiel, je 200 tisíc EUR.

Dotácia na produkciu jedného a toho istého audiovizuálneho diela, ktoré nie je viacdielnym dielom, môže byť v podprogramoch 1.1 až 1.3 poskytnutá najviac dvakrát v priebehu realizácie takéhoto diela. 

 Dotácia na produkciu jedného a toho istého audiovizuálneho diela, ktoré nie je viacdielnym dielom, môže byť v podprogramoch 1.4 a 1.5 poskytnutá iba raz.

Suma dotácie poskytnutej na produkciu jedného a toho istého audiovizuálneho diela v programe 1 (s výnimkou podprogramu 1.4.1) môže byť zvýšená o osobitnú sumu 5 tisíc eur, ktorá bude účelovo určená na uplatnenie „ekologickej kalkulačky“ do procesu realizácie diela prostredníctvom certifikovaného ekologického konzultanta. O takéto zvýšenie dotácie môže prijímateľ požiadať fond po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, najskôr však v prvý deň nakrúcania diela podľa harmonogramu jeho realizácie.

Suma dotácie poskytnutej na produkciu jedného a toho istého diela v programe 1 so zmluvne určeným vecným výstupom hotové audiovizuálne dielo (s výnimkou podprogramu 1.4.1) môže byť zvýšená o osobitnú sumu, ktorá bude účelovo viazaná na úhradu preukázateľne zvýšených nákladov na realizáciu diela v dôsledku inflácie.

Ak dotáciu poskytnutú na vývoj audiovizuálneho diela prijímateľ použije aj na úhradu výdavkov súvisiacich s autorskými odmenami a s ďalším zabezpečením práv k projektu, môže voči poskytnutej dotácii vyúčtovať iba tie výdavky, ktoré sú preukázateľne a odôvodnene splatné pred začatím produkcie predmetného audiovizuálneho diela.

Jednotková suma individuálneho štipendia určeného na autorský vývoj audiovizuálneho diela v podprogramoch 1.1 až 1.3 je určená prílohou VP AVF č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry v znení neskorších zmien.

Štipendium na vývoj jedného a toho istého diela  môže byť poskytnuté iba raz a iba jednej fyzickej osobe, ktorá je autorom, alebo spoluautorom diela.

V nadväznosti na aktuálnu potrebu zmiernenia dôsledkov krízovej situácie s celospoločenským dosahom  a v súlade s finančnými zdrojmi fondu určenými na podporu audiovizuálnej kultúry v roku 2023 môže fond rozhodnúť o vyhlásení osobitnej výzvy na pomoc poskytovanú formou štipendia určeného filmovým profesionálom alebo formou dotácie určenej na produkciu audiovizuálnych diel so zameraním na elimináciu rizík a negatívnych dôsledkov krízovej situácie na ich činnosť. Podrobné podmienky poskytovania takejto pomoci vrátane maximálnej alebo jednotkovej sumy štipendia poskytnutého na tento účel určí fond v osobitnej výzve. 

Určenie osobitných podmienok o podiele fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu podporeného v programe 1

Fond zmluvne uplatní osobitné podmienky o podiele fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu (ďalej len „podiel fondu“) v zmluvách o poskytnutí dotácie, ktorých základným účelom je zabezpečenie produkcie audiovizuálneho diela v podprogramoch 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5, ak suma poskytnutej dotácie bude vyššia ako 30 tisíc eur a ak zároveň vecným výstupom určeným zmluvou je dokončené a verejne uvedené audiovizuálne dielo. Pri viacdielnych audiovizuálnych dielach (seriály) sa podiel fondu uplatní v zmluve o poskytnutie dotácie na tú časť, ktorá je podporená z fondu ako posledná v poradí.

Podiel fondu bude určený percentuálne v rovnakej hodnote, akú bude tvoriť celková suma finančných prostriedkov poskytnutých z fondu na jedno a to isté audiovizuálne dielo formou dotácie (ďalej len „celková suma dotácie“) v programe 1 a v programe 5 (v prípade, ak sa kumuluje s dotáciou aj v programe 1 ) v pomere k  skutočným a preukázateľne vyčísleným celkovým nákladom na vývoj a produkciu predmetného diela.

Základom pre výpočet podielu fondu bude súčet príjmov, ktoré prijímateľovi dotácie patria a skutočne ich nadobudne z obchodného zhodnotenia predmetného diela. Do základu pre výpočet podielu fondu sa započítajú iba tie príjmy, ktoré prevýšia celkový súčet takýchto príjmov v sume 30 tisíc eur. Podrobnejšia špecifikácia príjmov pre účely výpočtu podielu fondu môže byť určená v zmluve o poskytnutí dotácie z fondu. Vypočítaný podiel fondu sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor. Celková vypočítaná a uhradená suma podielu fondu nemôže byť vyššia ako 90% z celkovej sumy dotácie.

Podiel fondu prijímateľ vypočíta a uhradí na účet fondu  najneskôr do 31. júla príslušného roka a zároveň predloží fondu vyúčtovanie uhradeného podielu fondu. Vyúčtovanie sa predkladá na formulári predpísanom fondom. Prvé vyúčtovanie prijímateľ predloží fondu v roku nasledujúcom po roku, v ktorom bolo predmetné dielo prvýkrát uvedené na verejnosti.V každom ďalšom roku prijímateľ predloží vyúčtovanie podielu fondu a uhradí podiel fondu iba v prípade, ak vypočítaný podiel bude mať hodnotu viac ako 1,- EUR.   Posledné vyúčtovanie prijímateľ predloží fondu, ak celková suma uhradeného podielu fondu dosiahne celkovú sumu dotácie poskytnutej v programe 1 na predmetné dielo, najneskôr však do piatich rokov od predloženia prvého vyúčtovania.

Podiel fondu prijímateľ uhradí na účet fondu do 30 dní odo dňa termínu vyúčtovania. Nepredloženie prvého vyúčtovania  alebo nepredloženie každého ďalšieho vyúčtovania v prípade vypočítaného podielu fondu v sume vyššej ako 1,- EUR, ako aj neuhradenie podielu fondu v určenom termíne sa považuje za nevysporiadaný finančný vzťah s fondom.[1] § 2 ods. 13 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2] § 2 ods. 9 zákona č. 40/2015 Z. z. 

[3] Vrátane experimentálnych alebo kombinovaných audiovizuálnych diel, v ktorých je animovaná zložka z tvorivého hľadiska dominantná.

[4] Koprodukčné diela musia spĺňať podmienky na priznanie štatútu oficiálnej koprodukcie podľa VP AVF č. 5/2017 Smernica o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie. 

[5] Žiadateľ je povinný v žiadosti podrobne zdôvodniť vyššiu mieru náročnosti prípravy a realizácie diela, ktoré je predmetom žiadosti. Zdôvodnenie posúdi príslušná odborná komisia pri hodnotení žiadosti.

[6] Maximálna suma dotácie poskytnutej v programe 1 sa môže kumulovať so sumou dotácie poskytnutej v programe 5.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.