Program 3

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2023 > Program 3

Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry

Zameranie

Program č. 3 je zameraný na podporu odborného výskumu, vzdelávania, výchovy a edičnej činnosti v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Podpora je zameraná na vznik a na vydávanie odborných, vedeckých, teoretických a/alebo historiografických štúdií, analýz v oblasti audiovízie vo forme periodických i neperiodických publikácií vydávaných v tlačenej forme, digitálnej forme alebo on-line [1], na vedeckú, teoretickú alebo odbornú výskumnú činnosť v oblasti audiovízie, ako sú najmä štúdie, expertízy, analýzy, vytváranie databáz, realizácia monitoringu, výskumov a ďalších špecializovaných činností. Program je zameraný aj na podporu mobility odborných a vedeckých pracovníkov z oblasti audiovizuálnej kultúry vo vzťahu k zahraničiu za účelom získavania nových poznatkov z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu vo svete. Program je zameraný aj na podporu projektov mimoškolského vzdelávania a výchovy so zameraním na filmové umenie a audiovizuálnu kultúru.

Priority podpornej činnosti v programe 3

  • odborná a vedecká reflexia  audiovizuálnej kultúry zameraná najmä na audiovizuálnu tvorbu v slovenskom a európskom kontexte,

  • vzdelávacie projekty pre filmových profesionálov a a tréningové programy zamerané na rozvoj profesií v oblasti audiovizuálneho priemyslu,
  • vzdelávacie a školiace programy zamerané na ekologizáciu audiovizuálneho prostredia a na certifikovanú prípravu odborných konzultantov v tejto oblasti,
  • podpora potvrdenej účasti filmových profesionálov na medzinárodných vzdelávacích projektoch (účasť na podujatí zameranom na vývoj konkrétneho projektu audiovizuálneho diela je možné podporiť iba ako súčasť vývoja v programe 1),
  • vzdelávacie a výchovné projekty so zameraním na rozvoj publika, osvetu a na výchovu filmového diváka s dôrazom na mladú generáciu
  • reflexia audiovizuálneho priemyslu s dôrazom na  merateľné ukazovatele efektivity použitia verejných financií a na preukázateľný prínos pre rozvoj kreatívneho priemyslu
  • podpora vydávania periodických publikácií s preferenciou žiadostí o viacročné granty,
  • aktuálny prieskum trhu a spotrebiteľského správania divákov vo vzťahu k uvádzaniu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike s dôrazom na uvádzanie audiovizuálnych diel všetkými dostupnými spôsobmi (kiná, TV vysielanie, online platformy a iné).

 

Podprogramy

3.1 Edičná činnosť
3.2 Odborný výskum a sprístupňovanie odborných informácií
3.3  Odborné vzdelávanie a profesionálna príprava

Maximálna suma podpory

Maximálna suma podpory poskytnutej na jeden projekt v programe 3 je 50 tisíc eurAk žiadateľ v podprograme 3.1 predkladá žiadosť, ktorej predmetom je zabezpečenie vydania a distribúcie viacerých neperiodických publikácií, uvedená maximálna suma podpory sa viaže na každú jednotlivú publikáciu, ktorá je predmetom takejto žiadosti.. Ak žiadateľ v podprograme 3.1 predkladá žiadosť, ktorej predmetom je zabezpečenie vydania a distribúcie periodickej publikácie, uvedená maximálna suma podpory sa viaže na jeden ročník periodickej publikácie ktorá je predmetom takejto žiadosti.

Maximálna suma individuálneho štipendia v podprogramoch 3.2 a 3.3. je 5 tisíc eur.[1] Podporená publikácia musí mať pridelené číslo ISBN ale bo ISSN príslušnou národnou agentúrou v SR.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.