Štruktúra podpornej činnosti na rok 2011

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Archív štruktúr podpornej činnosti > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2011

Podľa ustanovenia článku 5 ods. 2 Štatútu Audiovizuálneho fondu vydáva rada Audiovizuálneho fondu záväznú štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2011.

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu určuje zásady napĺňania verejnej služby v oblasti podpory a rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike prostredníctvom podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu.

Štruktúra vychádza z vyhodnotenia doterajších skúseností fondu a zároveň aplikuje do praxe aj viaceré návrhy na úpravy a skvalitnenie činnosti fondu predložených odbornou verejnosťou. Rada schválila novú štruktúru po podrobnej diskusii a na základe návrhov pracovnej skupiny aj riaditeľa fondu ako základný dokument pre podpornú činnosť fondu v nasledujúcom období.

Štruktúra okrem iného bližšie špecifikuje najmä počet, členenie a obsahové zameranie programov a podprogramov podpornej činnosti, jej priority a obsahové zameranie, ako aj počet odborných komisií fondu, ich základné zloženie a počet ich členov.

V porovnaní s prvým rokom činnosti fondu dôjde v roku 2011 k niektorým výrazným zmenám. Fond presnejšie určuje priority svojej podpornej činnosti a v rozpočte vytvára osobitnú finančnú rezervu určenú na podporu týchto priorít. Štruktúra určuje aj predbežnú celkovú sumu na podpornú činnosť fondu v roku 2011 (6,63 milióna eur) a percentuálne rozdelenie tejto sumy na jednotlivé programy a podprogramy jeho podpornej činnosti.

Fond určuje záväzné termíny uzávierok pre jednotlivé výzvy na predkladanie žiadostí v programoch a podprogramoch na celý rok 2011, aby si žiadatelia mohli pripravovať v predstihu svoje projekty. Zároveň  sa od 1. januára do 30. septembra 2011 otvára „permanentná“ výzva, v ktorej bude možné kvôli vyššej operatívnosti podávať žiadosti na určené programy a podprogramy kedykoľvek počas celého obdobia trvania výzvy. Ide najmä o zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na zahraničných podujatiach a tiež o žiadosti na individuálne štipendiá. Fond zároveň rozširuje možnosť poskytnúť individuálne štipendium okrem výskumu a vzdelávania aj autorom námetov alebo scenárov slovenských audiovizuálnych diel na tvorbu ich textov.

Ďalšou obsahovou zmenou je zrušenie samostatného podprogramu zameraného na audiovizuálne diela pre detského diváka a začlenenie tejto pokračujúcej priority fondu ako osobitnej súčasti každého z jednotlivých „hlavných“ podprogramov v programe 1 (hraný, dokumentárny, animovaný). Zámerom je zachovať garanciu podpory pre túto oblasť tvorby a zároveň posilniť odborné hodnotenie jednotlivých projektov v kontexte príslušného druhu, vrátane zastúpenia odborníka na detskú tvorbu v každej odbornej komisii pre uvedené podprogramy.

Štruktúra po novom určuje mieru povinného spolufinancovania projektu žiadateľom, pričom jednotná výška minimálneho spolufinancovania sa nahrádza diferencovanou sadzbou podľa charakteru projektu. Maximálna suma podpory na jeden projekt zostáva nezmenená, nové je len osobitné určenie tejto sumy pre minoritné koprodukcie so slovenskou účasťou.

V nadväznosti na schválené zmeny v činnosti odborných komisií štruktúra na rok 2011 upravuje aj ich zameranie, zloženie a spôsob určenia pre jednotlivé výzvy.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.