Program 4

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Archív štruktúr podpornej činnosti > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2022 > Program 4

Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike

Zameranie

Program č. 4 je zameraný najmä na podporu technologickej základne v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti. V roku 2021 je program zameraný na podporu a rozvoj technologickej základne a vybavenia  kín v Slovenskej republike, na technologické vybavenie kín určené na uvádzanie audiovizuálnych diel znevýhodneným skupinám obyvateľov a na rozvoj technológií určených na realizáciu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike..

Priority podpornej činnosti v programe 4

  • revitalizácia zaniknutých jednosálových kín alebo zriadenie nových jednosálových kín s použitím digitálnej premietacej technológie,
  • podpora obnovy technologického vybavenia a  ďalšieho rozvoja  kín  s technológiou D-cinema, ktoré:sa dlhodobo podieľajú na propagácii a šírení európskej a slovenskej audiovizuálnej kultúry a majú zabezpečenú finančnú spoluúčasť miestnej alebo regionálnej samosprávy na realizácii projektu s predpokladom dlhodobej udržateľnosti prevádzky kina.
  • podpora technologického vybavenia kín určeného na uvádzanie audiovizuálnych diel znevýhodneným skupinám obyvateľov s cieľom ich sociálnej inklúzie na audiovizuálnych predstaveniach a podujatiach,
  • podpora vzniku, prevádzky a efektívneho fungovania nových platforiem pre sprístupňovanie audiovizuálnych diel s dôrazom na zastúpenie slovenských diel v programovej ponuke.

Dotácia v podprograme 4.1 alebo 4.2 môže byť poskytnutá na zabezpečenie digitálnej premietacej technológie určenej na pravidelné premietania aj v priestoroch, ktoré pred inštaláciou tejto technológie neboli prevádzkované ako kino.

Podprogramy

4.1 Obstaranie alebo obnova premietacej digitálnej  technológie D-cinema podľa štandardov DCI
4.2 Digitalizácia kín technológiou E-cinema HD [1]
4.3 Modernizácia vybavenia digitalizovaných  kín  [2]
4.4 Rozvoj technológií určených na realizáciu alebo na sprístupňovanie audiovizuálnych diel v Slovenskej republike a podpora sprístupňovania audiovizuálnych diel prostredníctvom online platforiem s dôrazom na slovenské diela
4.5 Projekty zamerané na marketingové stratégie a inovatívne formy komunikácie kina a na rozvoj a vzdelávanie publika

Maximálna suma podpory

Maximálna suma podpory poskytnutej na jeden projekt  je:.

  • 50 tisíc eur v programe 4.1
  • 15 tisíc eur v podprograme 4.2
  • 40 tisíc eur v podprograme 4.3
  • 50 tisíc eur v podprograme 4.4 s určením na podporu rozvoja technológií
  • 10 tisíc eur v podprograme 4.5
Suma v podprograme 4.4 na podporu online platformy je určená ako jednotková suma tisíc eur na každý kalendárny mesiac, počas ktorého platforma sprístupní slovenské audiovizuálne diela[3] tak, že celkový počet týchto diel bude tvoriť najmenej 25% zo všetkých sprístupňovaných diel v programovej ponuke prevádzkovateľa platformy. Dotácia určená pre jedného prijímateľa môže byť poskytnutá na nepretržité obdobie najviac 24 mesiacov.
V podprograme 4.1 môže byť poskytnutá dotácia najviac do výšky 50 % obstarávacej ceny premietacej digitálnej techniky s 2D technológiou (projektor, server a univerzálna vstupná jednotka), ktorá zodpovedá štandardom DCI.
V podprograme 4.2 môže byť poskytnutá dotácia najviac do výšky 90% obstarávacej ceny premietacej digitálnej techniky, ktorá nezodpovedá štandardom DCI.
V podprogramoch 4.3 a 4.4 môže byť  dotácia, ktorá nie je určená ako jednotková suma, poskytnutá najviac do výšky 50% celkového rozpočtu nákladov nevyhnutných na uskutočnenie projektu. Dotácia, ktorej účelom je zabezpečenie technologického vybavenia na uvádzanie audiovizuálnych diel znevýhodneným skupinám obyvateľov, môže byť poskytnutá najviac do výšky 90% celkového rozpočtu nákladov nevyhnutných pre uskutočnenie projektu.
V podprograme 4.5 môže byť poskytnutá dotácia najviac do výšky 90% celkového rozpočtu nákladov nevyhnutných na uskutočnenie projektu.[1] Premietacia technika s odporúčanými technologickými parametrami: rozlíšenie obrazu najmenej 1920/1080, viackanálový zvukový systém s podporou Dolby Digital a DTS HD, reprodukčné zariadenie v technológii BluRay.

[2] Ďalšie technologické a súvisiace vybavenie kín vrátane obnovy a ďalšej modernizácie digitálnej premietacej a zvukovej technológie, alebo technologického vybavenia na uvádzanie audiovizuálnych diel znevýhodneným skupinám obyvateľov (napríklad titulkovacie zariadenie, technológia pre reprodukciu audiokomentára, zabezpečenie bezbariérového prístupu a pod.).

[3] Do výpočtu určeného podielu zastúpenia slovenských audiovizuálnych diel v programovej ponuke (katalógu diel) prevádzkovateľa platformy môže prijímateľ podpory započítať iba hrané, dokumentárne alebo animované dielo s časovým rozsahom viac ako 50 minút a spĺňajúce definíciu slovenského audiovizuálneho diela podľa osobitného predpisu. Základom pre výpočet určeného podielu je celkový počet audiovizuálnych diel v programovej ponuke prevádzkovateľa platformy, ktorých časový rozsah je viac ako 50 minút.

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.