Program 5

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Podpora > Archív štruktúr podpornej činnosti > Štruktúra podpornej činnosti na rok 2022 > Program 5

Podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike

Program č. 5 je zameraný na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike v nadväznosti na ustanovenia § 22a až 22f zákona a na Vyhlášku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky č. 193/2017 Z. z.  (ďalej len „vyhláška“)[1]

.

Finančné prostriedky určené na podporu audiovizuálneho priemyslu poskytuje fond na realizáciu filmového projektu, ktorý

a) je samostatným hraným audiovizuálnym dielom s časovým rozsahom najmenej 70 minút,
b) je viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút,
c) je samostatným dokumentárnym audiovizuálnym dielom s časovým rozsahom najmenej 50 minút,
d) je viacdielnym dokumentárnym audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 5 minút alebo
e) je samostatným animovaným audiovizuálnym dielom alebo viacdielnym animovaným audiovizuálnym dielom s celkovým časovým rozsahom najmenej 26 minút.

Filmový projekt musí spĺňať kritériá kultúrneho testu určené vyhláškou. Vzor tlačiva kultúrneho testu je prílohou vyhlášky.  Tlačivo kultúrneho testu sa nevypĺňa, ak na audiovizuálne dielo, ktoré je súčasťou filmového projektu, bol oprávnenou osobou vydaný koprodukčný štatút.[2]

Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu podľa § 22a ods. 1 a 3 zákona v spojení s § 3 vyhlášky je:

a) 50 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa písm. c) alebo podľa písm. e),
b) 100 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa písm. a) alebo podľa písm. d),
c) 300 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa písm. b).

Určená minimálna suma nemôže presiahnuť 50% celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu.

Vyúčtovaná suma oprávnených výdavkov nemôže byť vyššia ako 80% celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu.

Suma podpory na jeden projekt v programe 5

Suma dotácie na jeden projekt v programe 5 je 33% oprávnených výdavkov vypočítaných podľa § 22a ods. 3 až 5 zákona a preukázaných v zmysle § 22e zákona.

Žiadosti o registráciu filmového projektu podľa § 22c zákona a žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu podľa § 22e zákona sa fondu predkladajú priebežne.[1]. V znení novely vyhlášky, ako bola predložená do legislatívneho procesu

[2] § 32 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.