Výzva 3/2024

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Výzva 3/2024

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2024 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu .

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa predkladajú

priebežne od 15. januára 2024 do 25. novembra 2024 v podprograme 2.1

od 2. apríla 2024 do 22. apríla 2024 v podprograme 2.3

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti. 

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie  určenej na zabezpečenie

distribúcie a prezentácie audiovizuálnych diel v podprograme 2.1

podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela
v podprograme 2.3


Priority  v programe 2 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto  výzve sú najmä
 • distribúcia slovenských kinematografických diel s dôrazom na ich efektívnu distribučnú a marketingovú stratégiu vo vzťahu k obsahu diela, cieľovej skupine a spôsobu šírenia a s požiadavkou preukázania dosiahnutých distribučných výsledkov podporených projektov, (povinnou súčasťou marketingovej a distribučnej stratégie pri podaní žiadosti je predpokladaný počet uskutočnených audiovizuálnych predstavení a predpokladaný počet predaných vstupeniek, resp. predpokladaný počet predaných nosičov alebo počtu videní na online platforme.)
 • distribúcia audiovizuálnych diel, ktoré boli explicitne špecifikované, podporené a vyrobené ako prioritné v podprogramoch 1.1. až 1.3.
 • distribúcia slovenských audiovizuálnych diel prostredníctvom nových platforiem,
 • distribúcia zahraničných kinematografických diel zúčastnených na renomovaných filmových podujatiach alebo ocenených medzinárodnými cenami, alebo podporených medzinárodnými inštitúciami, pričom prioritou je najmä efektívne uvedenie týchto diel v sieti kín v Slovenskej republike a s požiadavkou preukázania dosiahnutých distribučných výsledkov,
 • zabezpečenie úpravy a distribúcie slovenských audiovizuálnych diel pre znevýhodnené skupiny obyvateľov s cieľom ich sociálnej inklúzie pri verejnom šírení audiovizuálnych diel.

 • pravidelné výročné ocenenia slovenskej audiovizuálnej tvorby vrátane mediálnej prezentácie
 • bilančná prezentácia odbornej reflexie slovenskej audiovizuálnej tvorby,
 • projekty zamerané na audiovizuálnu kultúru a filmové umenie v rámci programu Mesto kultúry 2024,
 • výroba slovenského znenia pre distribúciu kinematografických diel určených pre detského diváka v Slovenskej republike, s prioritou pri umelecky hodnotných audiovizuálnych dielach a dielach s náročnou distribučnou a marketingovou stratégiou
 • komplexné a kontinuálne zabezpečenie prezentácie slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu
 • zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí.

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu.  Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje príslušný vnútorný predpis Audiovizuálneho fondu.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje žiadateľom konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí, a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou. O poskytnutie konzultácie možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou alebo osobne telefonicky na kontaktných adresách a číslach uvedených na webovom sídle Audiovizuálneho fondu.

Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie. 

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú počas celého obdobia výzvy

 • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu .

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Žiadosti doručené v tejto výzve bude Audiovizuálny fond posudzovať a hodnotiť spravidla raz za každý kalendárny mesiac.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na iwebovom  sídle fondu. O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 15. januára 2024

Mgr. Vladimír Burianek, ArtD.

riaditeľ Audiovizuálneho fondu

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.