Výzva 4/2024

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Výzva 4/2024

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti  na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2024 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu  

vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

 

od 15. januára 2024 do 25. marca  2024

od 26. marca 2024 do 9. septembra 2024

 

žiadosti o štipendium alebo dotáciu na účasť na podujatiach
v podprograme 3.2 a / alebo 3.3 

priebežne od 15. januára 2024 do 25. novembra 2024
 

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (v obidvoch programoch),  štipendia (v programe 3) alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou (v programe 4)

v programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry

v programe 4  - Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike

Priority v programe 3 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

 • • aktuálny prieskum trhu a spotrebiteľského správania divákov v oblasti distribúcie audiovizuálnych diel v Slovenskej republike s dôrazom na uvádzanie audiovizuálnych diel všetkými dostupnými spôsobmi (kiná, TV vysielanie, online platformy a iné),
  • reflexia audiovizuálneho priemyslu s dôrazom na merateľné ukazovatele efektivity použitia verejných financií a na preukázateľný prínos pre rozvoj kreatívneho priemyslu,
  • odborná a vedecká reflexia audiovizuálnej kultúry zameraná najmä na audiovizuálnu tvorbu v slovenskom a európskom kontexte,
  • vzdelávacie projekty pre filmových profesionálov a tréningové programy zamerané na rozvoj profesií v oblasti audiovizuálneho priemyslu,
  • vzdelávacie a školiace programy zamerané na ekologizáciu audiovizuálneho prostredia a na certifikovanú prípravu odborných konzultantov v tejto oblasti,
  • podpora potvrdenej účasti filmových profesionálov na medzinárodných vzdelávacích podujatiach (účasť na podujatí zameranom na vývoj konkrétneho projektu audiovizuálneho diela je možné podporiť iba ako súčasť vývoja v programe 1),
  • vzdelávacie a výchovné projekty so zameraním na rozvoj publika, osvetu a na výchovu filmového diváka s dôrazom na mladú generáciu,
  • podpora vydávania periodických publikácií s preferenciou žiadostí o viacročné granty.

Priority v programe 4 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

 • revitalizácia zaniknutých jednosálových kín alebo zriadenie nových jednosálových kín s použitím digitálnej premietacej technológie,
 • podpora obnovy technologického vybavenia a  ďalšieho rozvoja a vybavenia jednosálových kín s technológiou D-cinema, ktoré sa dlhodobo podieľajú na propagácii a šírení európskej a slovenskej audiovizuálnej kultúry a majú zabezpečenú finančnú spoluúčasť miestnej alebo regionálnej samosprávy na realizácii projektu s predpokladom dlhodobej udržateľnosti prevádzky kina,
 • podpora vzniku a efektívneho fungovania nových platforiem pre sprístupňovanie audiovizuálnych diel s dôrazom na zastúpenie slovenských diel v programovej ponuke.
 • podpora technologického vybavenia kín určeného na uvádzanie audiovizuálnych diel znevýhodneným skupinám obyvateľov s cieľom ich sociálnej inklúzie na audiovizuálnych predstaveniach a podujatiach

 • podpora vzniku, prevádzky a efektívneho fungovania nových platforiem pre sprístupňovanie audiovizuálnych diel s dôrazom na zastúpenie slovenských diel v programovej ponuke.

 

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom programe, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje príslušný  vnútorný predpis Audiovizuálneho fondu. Audiovizuálny fond v prípade záujmu poskytuje žiadateľom  konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí  a to počas stránkových hodín a podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu. Konkrétny termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou.

Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa počas celého obdobia výzvy doručujú

 • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín 
 • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na webovom  sídle fondu.

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545 .

Bratislava 15. januára  2024

Mgr. Vladimír Buriánek, ArtD. 
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.