Výzva 5/2024

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Výzvy > Výzva 5/2024

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2024 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných ustanovení vnútorných predpisov fondu

vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú

od 15. januára  2024 do 25. marca 2024

od 26. marca 2024 do 7. októbra  2024

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie  s určením zabezpečenie vývoja audiovizuálnych diel

v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel 

podprogramy 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1

Žiadosti o poskytnutie  štipendia  a dotácie  na zabezpečenie vývoja audiovizuálneho diela

priebežne od 15. januára 2024 do 25. novembra 2024.

Poskytovanie finančných prostriedkov formou tvorivého štipendia v programe 1 podrobnejšie upravuje osobitná príloha VP AVF č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry v znení neskorších zmien. Jednotková suma štipendia je určená podľa jednotlivých typov audiovizuálnych diel a štandardizovaných vecných výstupov, ktoré podporený žiadateľ musí k štipendiu odovzdať.

Priority  v programe 1 uplatniteľné pri hodnotení žiadostí v tejto výzve sú najmä

  • tvorivé stvárnenie témy  s dôrazom na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál projektu kinematografického diela,
  • podpora projektov, ktoré budú umelecky príťažlivou formou inšpirovať medzigeneračný dialóg o kontinuite humanistických ideálov slovenskej kultúry,
  • tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na divácky a umelecký  potenciál projektu audiovizuálneho diela.
  • pôvodné audiovizuálne diela určené pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy

 

Žiadosti sa Audiovizuálnemu fondu predkladajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorných predpisov fondu. Na žiadosti predložené podľa tejto výzvy v inom podprograme alebo v inom zameraní, než je uvedené v tejto výzve, fond neprihliada.

Spôsob predkladania žiadostí, povinné prílohy žiadosti, iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti a ďalšie podrobnosti o predkladaní žiadostí upravuje príslušný vnútorný predpis Audiovizuálneho fondu.

Audiovizuálny fond v prípade záujmu  poskytuje žiadateľom konzultácie v období určenom na predkladanie žiadostí,  a to podľa časových a priestorových možností kancelárie fondu v pracovných dňoch a v pracovnom čase. Konkrétny termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred s príslušnou administrátorkou.  Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácia nie je určená na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrola úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti. Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových alebo priestorových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa počas celého obdobia výzvy doručujú

  • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín
  • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu  fondu

Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

Dokumenty upravujúce predkladanie žiadostí, zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí a zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu ako aj ďalšie dokumenty a informácie o činnosti Audiovizuálneho fondu sú zverejnené na webovom sídle fondu.

O poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať kanceláriu fondu písomne elektronickou poštou na adrese sekretariat@avf.sk  alebo telefonicky na čísle +421 2 5923 4545.

Bratislava 15. januára 2024

 Mgr. Vladimír Burianek, ArtD.
riaditeľ Audiovizuálneho fondu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.