Medzinárodné dokumenty

Skip Navigation LinksDomovská stránka > O fonde > Medzinárodné dokumenty

Oznámenie Európskej komisie o štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela z 15. novembra 2013

Nariadenie Európskej komisie č. 651/2014 - Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách

Nariadenie Rady č. 659/1999/ES z 22. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. L 83, 22.3.1999)

Nariadenie Komisie č. 1998/2006/ES z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. L 379, 15.12.2006)

Európsky dohovor o filmovej koprodukcii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 106/2007 Z. z.)

Odporúčanie CM/Rec(2009)7 Výboru ministrov členským štátom o národných filmových politikách a rozmanitosti kultúrnych prejavov

Recommendation CM/Rec(2009)7of the Committee of Ministers to member states on national film policies and the diversity of cultural expressions

Stanovisko Audiovizuálneho fondu k verejnej konzultácii otvorenej Európskou komisiou „Konzultácia o príležitostiach a výzvach pre európske kiná v digitálnej ére“

The Approach of the Slovak Audiovisual Fund to the European Commission’s public issue of the “Consultation on Opportunities and Challenges for European Cinemas in the Digital Era

Konzultácia o príležitostiach a výzvach pre európske kiná v digitálnej ére

Oznámenie Komisie o princípoch a pravidlách audiovizuálnej politiky Európskeho Spoločenstva v digtálnom veku

Oznámenie Komisie o niektorých aspektoch súvisiacich s kinematografickými a inými audiovizuálnymi dielami

Doplnenie oznámenia o kinematografii, 2004

Oznámenie Komisie o predĺžení uplatnenia Oznámenia o kinematografii, 2007

Odporúčanie Rady a Európskeho parlamentu o filmovom dedičstve a o konkurencieschopnosti súvisiacich odvetví , 2004

Consultation on opportunies and challanges for european cinema in the digital era

Background document on opportunities and challenges for european cinema in the digital era, 13. Oct 2009

Oznámenie Európskej komisie o príležitostiach a výzvach pre európske kiná v digitálnom veku

Oznámenie Komisie o predĺžení uplatnenia Oznámenia o kinematografii, 2009

Správa Európskeho parlamentu o európskej kinematografii v digitálnom veku

Rozhodnutie Európskej komisie k schéme štátnej pomoci SA. 32836 poskytovanje prostredníctvom Audiovizálneho fonu v anglickom jazyku

 

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.