• Dôležité upozornenie pre žiadateľov o podporu audiovizuálneho priemyslu

  Audiovizuálny fond upozorňuje žiadateľov, že nové žiadosti o registráciu filmového projektu môže fond začleniť do rozpočtu na rok 2020 iba v prípade, ak budú takéto žiadosti doručené fondu najneskôr do 26.8.2019.

  Celý článok

 • Informácia pre prijímateľov dotácií o postupe pri vyúčtovaní podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektov

  Audiovizuálny fond v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde začal od roku 2018 uplatňovať osobitné zmluvné podmienky pre určenie podielu fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia podporených projektov. Tieto podmienky sú podrobnejšie určené v štruktúre podpornej činnosti na príslušný rok a následne ich fond uplatnil v zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v programe 1 (s výnimkou podprogramu 1.4), v podprograme 2.1 a v programe 4.

  Celý článok

 • Martin Šmatlák bol zvolený za riaditeľa fondu

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom piatom rokovaní dňa 30. apríla 2019 vypočula oboch prihlásených kandidátov na funkciu riaditeľa. Po vypočutí a rozprave zvolila prof. PhDr. Martina Šmatláka na funkčné obdobie v trvaní päť rokov.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.