• Čiastočná úprava podmienok poskytovania dotácií

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom februárovom rokovaní schválila úpravu ustanovení vzorovej zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry.

  Celý článok

 • Zníženie administratívnej záťaže žiadateľov

  Rada Audiovizuálneho fondu na svojom druhom zasadnutí v roku 2019 na základe návrhu riaditeľa fondu Martina Šmatláka schválila úpravu vnútorného predpisu č. 4/2018 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na podporu audiovizuálnej kultúry.

  Celý článok

 • VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK NA FUNKCIU RIADITEĽA/RIADITEĽKY AUDIOVIZUÁLNEHO FONDU

  V súlade s § 4 ods. 2 písm. m) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 7 ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku rady Audiovizuálneho fondu rada Audiovizuálneho fondu (ďalej len „rada“) týmto v y z ý v a na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu. Prihlášku podpísanú kandidátom spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Audiovizuálnemu fondu do 25. marca 2019 do 15.00 hod v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu. NEOTVÁRAŤ“.

  Celý článok

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.