Správy

Skip Navigation LinksDomovská stránka > Správy > Upozornenie pre žiadateľov v programe 5

Upozornenie pre žiadateľov v programe 5

01. júla, 2024

V súvislosti s registráciou nových filmových projektov, ku ktorým žiadatelia plánujú čerpať v roku 2025 finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, kancelária Audiovizuálneho fondu upozorňuje, že žiadosti o registráciu takýchto projektov musia byť fondu doručené najneskôr do 31. júla 2024.

Podľa § 22c zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kancelária fondu po podaní žiadosti o registráciu filmového projektu skontroluje, či je žiadosť úplná a či projekt spĺňa všetky určené kritériá. Ak je žiadosť neúplná, fond písomne vyzve žiadateľa na jej doplnenie v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy.

Podľa § 29 ods. 3 zákona fond každoročne do 31. augusta oznámi ministerstvu kultúry celkovú sumu finančných prostriedkov určených na podporu audiovizuálneho priemyslu ako príspevok zo štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok. Túto sumu fond vypočíta na základe predpokladaných oprávnených výdavkov uvedených v žiadostiach o registráciu filmového projektu. Zároveň fond predloží ministerstvu aj zoznam jednotlivých projektov, ku ktorým plánuje čerpanie dotácie na podporu audiovizuálneho priemyslu v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Vzhľadom na zákonom určený priebeh a lehoty administratívneho procesu súvisiaceho s registráciou filmových projektov kancelária fondu nemôže žiadateľom garantovať, že nové filmové projekty, ku ktorým žiadatelia doručia fondu žiadosti po 31. júli 2024, budú súčasťou zoznamu filmových projektov určených pre podporu v roku 2025. Tie filmové projekty, ktoré nebudú uvedené v zozname, bude môcť fond podporiť až z rozpočtu na rok 2026.

Toto upozornenie sa netýka zaregistrovaných filmových projektov, ku ktorým už fond v predchádzajúcom období vydal platné osvedčenie o registrácii. K týmto zaregistrovaným filmovým projektom kancelária fondu priebežne uskutočňuje aktualizáciu predpokladaného čerpania na príslušný rozpočtový rok.

Späť

Podmienky používania|Ochrana osobných údajov|Kontaktujte nás
Copyright © 2009 - 2011 Audiovizuálny fond. Všetky práva vyhradené.